Споразумение за регистрация

Споразумение за регистрация на име на домейн за gTLD

1. Договарящите се страни

1.1. Това споразумение за регистрация на име на домейн („Споразумението“) се сключва между вас („Регистрант“) и спонсориращия регистратор, Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial af Ascio Technologies Inc, САЩ („Регистратор“). Регистраторът е акредитиран регистратор за регистрация на имена на домейни и е упълномощен от Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси („ICANN“), както и от други национални, международни и/или частни организации („Регистър/Регистри“) да регистрира имена на домейни в ccTLD и gTLD. Регистраторът оперира изцяло чрез трети страни („Препродавачи“), които обработват заявки за имена на домейни и регистрации за своите клиенти, включително за регистранта на име на домейн („Регистрант“). 1.2. С натискането на съответното поле за приемане на страницата с условията на дистрибутора или с подписването на хартиено споразумение за регистрация с дистрибутора, регистрантът изрично приема условията, изложени в настоящото споразумение. В случай на несъответствие между условията в настоящото Споразумение и условията на вашия дистрибутор, условията в настоящото Споразумение имат предимство. За да се избегне съмнение, Регистраторът работи единствено като регистратор на име на домейн и не участва, нито е страна по каквото и да е споразумение между Регистранта и всеки Продавач относно всяка допълнителна услуга, закупена в допълнение към името на домейн. 1.3. Регистрантът потвърждава, че той е единствената отговорна страна по настоящото споразумение за задълженията на Регистранта и ще остане такава, дори ако Регистрантът лицензира използването на името на домейна на трета страна или ако името на домейна е регистрирано за Регистранта от агент, действащ от името на Регистранта. 1.4. Регистрантът изрично признава и се съгласява, че регистрацията на всяко име на домейн е предмет на всички условия, политики, правила, разпоредби и практики („Правила“) на ICANN (ако е gTLD) и на всеки регистър. Копия от правилата на ICANN можете да намерите на следните линкове: Споразумение за акредитация на регистратора: www.icann.org/en/about/agreements/registrars Споразумение за акредитация на регистратора за 2013 г.: www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en Споразумение за акредитация на регистратор за 2013 г. 3.7.7.1 – 3.7.7.12: www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#3.7.7.1 Политики на консенсус: www.icann.org/en/resources/registrars/consensus-policies Други правила за управление можете да намерите на адрес: www.icann.org Копия от Правилника за регистъра са достъпни на адрес www.ascio.com/policies. 1.5. Всички правила на ICANN и на регистъра се включват в настоящото споразумение чрез препратка. В случай на несъответствие между условията на настоящото споразумение, правилата на ICANN, правилата на регистъра и всички условия на дистрибутора, приоритетът е следният: (i) Правилата на ICANN (ако става въпрос за gTLD); (2) Правилата на регистъра; (3) настоящото Споразумение; и (4) всички условия на дистрибутора. 1.6. Копия от правилата за регистрация на домейни на регистратора могат да бъдат намерени на адрес ascio.com, който включва следните правила: Права и отговорности на регистранта, ползи и отговорности на регистранта, политика за възстановяване на изтекли регистрации („ERRP“), унифицирано бързо спиране („URS“), унифицирана политика за разрешаване на спорове („UDRP“), политика за приемлива употреба („AUP“) и политика за злоупотреби. 1.7. Регистрантът потвърждава, че настоящото споразумение може да бъде променено по всяко време поради (i) промени в правилата на ICANN и/или на регистъра, които регистраторът трябва да спазва, и/или (ii) поради промяна в бизнес практиката на Регистратора. Независимо от това, всички имена на домейни, спонсорирани от Регистратора, са изрично предмет на настоящото споразумение. Продължаването на използването на името на домейна, спонсорирано от Регистратора, означава, че приемате всички промени в това Споразумение.

2. Заплащане на таксите

2.1. Регистрантът потвърждава, че всички такси и плащания за регистрацията на името на домейна се обработват от Продавача в съответствие с условията за плащане, посочени от Продавача. Регистраторът не приема плащания, извършени директно от Регистранта. Името на домейна се регистрира за определен период от време. Ако таксите за регистрация на име на домейн не бъдат платени в края на всеки период на регистрация, името на домейн ще бъде анулирано, изтрито и/или спряно. Регистрантът признава, че име на домейн не може да бъде регистрирано или подновено без разумна гаранция за плащане от страна на Регистранта.

3. Отговорности на секретаря

3.1. Регистраторът е отговорен за подаването на информация за досиетата на зоните за вписване в приложимата база данни на регистъра. Регистраторът изпълнява това задължение, като предоставя на Регистъра името на домейна, информацията за сървъра за имена и друга информация, необходима за създаването и поддържането на името на домейна, включително личните данни, предоставени от Регистранта. Регистраторът е длъжен да проверява данните на Регистранта от време на време съгласно приложимите правила на ICANN и/или Регистъра.

4. Данни за името на домейна, предоставени от регистранта

4.1. Регистрантът гарантира, че заявките за имена на домейни на Регистранта съдържат точни и надеждни данни за контакт с Регистранта, техническите и административните лица за контакт и коригира и актуализира следните данни в рамките на седем (7) дни след всяка промяна по време на срока на регистрация на името на домейна: пълно име, пощенски адрес, адрес на електронна поща, гласов телефонен номер и номер на факс (ако има такъв); име на упълномощено лице за целите на контакта в случай на организация, асоциация или корпорация за Регистранта, техническите и административните лица за контакт; и имената на първичния и вторичния сървър за имена. Регистрантът признава, че ICANN и/или всеки приложим регистър може да поиска допълнителна информация във връзка с регистрацията на име на домейн и Регистрантът трябва да предостави цялата поискана информация, която може да включва, но не се ограничава до документи за учредяване на дружество, сертификати за търговски марки и доказателства за допустимост на местно присъствие. 4.2. Регистрантът признава, че умишленото предоставяне на неточна или ненадеждна информация, умишленото неактуализиране на предоставената информация в рамките на седем (7) дни след всяка промяна или неотговарянето в продължение на повече от петнадесет (15) дни на запитвания относно точността на данните за контакт, свързани с регистрацията на името на домейна, представлява съществено нарушение на настоящото споразумение и е основание за спиране и/или анулиране на регистрацията на името на домейна.

5. Използване на личните данни на регистранта

5.1. Личните данни, предоставени от Регистранта в заявката за име на домейн и при регистрацията, са: (i) подадена до ICANN и/или до съответния регистър; (ii) са направени публично достъпни чрез услугата WHOIS, както се изисква от ICANN и/или съответния регистър; и/или (iii) използвани от Регистратора за включване в регистри и бази данни, създадени от Регистратора или от Препродавачите. Регистрантът признава, че ICANN и/или регистрите са базирани в цял свят, и дава съгласието си за такова прехвърляне единствено с цел улесняване на регистрацията на име на домейн и текущото управление на всяка регистрация на име на домейн. 5.2. Регистрантът също така признава, че други данни, свързани с името на домейна, включително, но не само, история на транзакциите, информация за фактуриране, одобрения, информация за регистрация и друга свързана информация, се съхраняват от Регистратора и периодично се публикуват в ICANN и/или в съответния Регистър. 5.3. За пълни подробности относно обработката на лични данни на Регистрантите от страна на Регистратора, моля, вижте Политиката за поверителност на уебсайта на Регистратора, намиращ се на адрес ascio.com. Регистрантът потвърждава и приема, че е прочел и е съгласен с условията на Политиката за поверителност. 5.4. С подаването на заявка за регистрация на име на домейн Регистрантът се съгласява със събирането и обработката на данни, посочени в настоящия раздел 5. Личните данни, които Регистраторът трябва да събира, са задължителни и представляват само тези лични данни, които Регистраторът е задължен да събира по закон. Регистрантът може да поиска копие от личните данни, съхранявани във връзка с регистрацията на името на домейна, като се свърже със своя дистрибутор. 5.5. Регистрантът се съгласява и декларира, че всички лица, чиито лични данни са предоставени от Регистранта, са били уведомени за използването на личните данни, както е описано в този Раздел 5, и че Регистрантът е получил съгласието за използване на тези лични данни, както е описано в този Раздел 5, от всички такива лица. 5.6. Регистраторът се съгласява, че личните данни, събрани от Регистранта, няма да бъдат използвани по никакъв начин или за каквато и да е друга цел, освен както е посочено в настоящото споразумение. Регистраторът също така се съгласява, че ще вземе разумни предпазни мерки, за да защити личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп или разкриване, промяна или унищожаване.

6. Гаранции и задължения на регистранта

6.1. В допълнение към всички специфични гаранции, изисквани от приложимите регистри, при подаване на заявка за име на домейн Регистрантът декларира и гарантира, че: (i) декларациите, направени в заявлението, са пълни и точни; (ii) доколкото Регистрантът знае и вярва, нито регистрацията на името на домейна, нито начинът, по който то се използва пряко или непряко, нарушават законните права на трети страни; (iii) Регистрантът няма съзнателно да използва името на домейна в нарушение на приложимите закони или разпоредби; (iv) Регистрантът ще спазва AUP на Регистратора; и (v) Регистрантът не регистрира името на домейна с незаконна цел.

7. Лиценз за името на домейна

7.1. Ако Регистрантът възнамерява да лицензира използването на име на домейн на трета страна, Регистрантът все пак е регистрираният регистрант и отговаря за предоставянето на пълна информация за контакт, както и за предоставянето и актуализирането на точна техническа и административна информация за контакт, достатъчна за улесняване на своевременното разрешаване на всякакви проблеми, възникнали във връзка с регистрацията на името на домейна. Регистрантът поема отговорност за вреди, причинени от неправомерно използване на регистрацията на име на домейн, освен ако Регистрантът не разкрие актуалната информация за контакт, предоставена от лицензополучателя на Регистранта, и самоличността на лицензополучателя в рамките на седем (7) дни на страна, която предоставя на Регистранта разумни доказателства за подлежащи на обжалване вреди.

8. Права на регистранта върху името на домейна

8.1. Регистрантът няма права върху име на домейн, докато съответният регистър не приеме заявката на Регистранта и не завърши регистрацията на името на домейн. 8.2. Регистрацията на име на домейн от страна на регистранта подлежи на спиране, анулиране или прехвърляне съгласно всяка спецификация или политика на ICANN или съгласно всяка процедура на регистратора или регистъра, която не противоречи на всяка спецификация или политика на ICANN, включително: (1) за коригиране на грешки при регистрацията на името на домейн и/или (2) за разрешаване на спорове относно името на домейн.

9. Разрешаване на спорове

9.1. Със закупуването на име на домейн Регистрантът изрично се съгласява да бъде обвързан с политиката за разрешаване на спорове на ICANN и/или на всеки регистър. По-конкретно те включват, но не се ограничават до UDRP и URS, които са включени чрез препратка в настоящото Споразумение, заедно с всяка приложима политика за разрешаване на спорове по ccTLD. 9.2. За решаването на спорове, свързани с или произтичащи от използването на името на домейна, Регистрантът се подчинява, без да се засягат други потенциално приложими юрисдикции, на юрисдикцията на съдилищата (1) на местоживеенето на Регистранта и (2) на мястото, където се намира Регистраторът.

10. Ограничаване на отговорността

10.1. При никакви обстоятелства Регистраторът не носи отговорност за каквито и да било специални, косвени, случайни или последващи щети, или за прекъснати комуникации, загубени данни или пропуснати ползи, понесени от Регистранта във връзка с настоящото споразумение или в резултат на или във връзка с регистрацията на име на домейн съгласно настоящото споразумение, включително, но не само: (i) спиране, анулиране, изтриване, прекъсване или прехвърляне на името на домейна поради процедури, правила или политики, установени от ICANN и/или Регистъра, или поради практики или обичаи на съдилища или арбитри за решаване на спорове; и/или (ii) отказ на Регистъра да предостави на Регистранта името на домейна по каквато и да е причина. С изключение на всички загуби, които не могат да бъдат забранени или изключени от приложимото законодателство, общата отговорност на Регистратора към Регистранта, произтичаща от или във връзка с настоящото споразумение, се ограничава до общо 10 000 DKK. 10.2. Достоверна информация относно регистранта на име на домейн и наличността на име на домейн се предоставя само в базата данни WHOIS на Регистъра, поради което информацията, представена в базите данни WHOIS на Регистъра или Продавача, може да не е окончателна по този въпрос.

11. Обезщетение

11.1. Регистрантът се съгласява да обезщети, защити и предпази ICANN, всеки регистър и регистратор, както и техните директори, служители, работници и агенти от и срещу всички искове, щети, отговорности, разходи и разноски (включително разумни съдебни такси и разноски), произтичащи от или свързани с регистрацията на името на домейна на Регистранта. Това задължение за обезщетяване изрично остава в сила и след прекратяването на настоящото споразумение.

12. Срок

12.1. Настоящото споразумение е валидно за срока на регистрация на името на домейна или, в случай че Регистрантът прехвърли регистрацията на името на домейна към друг регистратор, в деня на прехвърлянето към този регистратор. При всяко от тези събития задълженията на Регистратора към Регистранта се прекратяват. Регистрантът признава, че регистрациите на имена на домейни не могат да бъдат прехвърляни на друг регистратор в рамките на 60 (шестдесет) дни от регистрацията или прехвърлянето, а в някои ccTLD могат да действат еквивалентни забрани за прехвърляне.

13. Нарушаване на споразумението

13.1. Неспазването на която и да е разпоредба на настоящото споразумение, включително на правилата на ICANN и/или на регистъра, се счита за съществено нарушение и дава право на Регистратора да спре, изтрие и/или анулира регистрацията на името на домейна. Препродавачът предоставя съответното уведомление за нарушение на Регистранта. Нарушение от страна на Регистранта няма да се счита за оправдано или отменено от Регистратора само защото Регистраторът не е предприел действия по-рано в отговор на това или друго нарушение от страна на Регистранта.

14. Уведомление

14.1. Всички известия, които се изискват или са разрешени съгласно настоящото Споразумение, могат да бъдат изпращани на всяка от страните по пощата или по имейл. Уведомление до Регистранта може да бъде изпратено на адресите, посочени в данните за контакт на Регистранта към датата на уведомлението, включително на имейл адреса на Регистранта. Уведомлението, изпратено до Регистратора по електронна поща, се изпраща на адреса support@ascio.com и е на английски език. Уведомление, изпратено по факс или електронна поща, се счита за изпратено в деня, в който факсът или електронната поща са успешно предадени.

15. СЕВЕРАБИЛНОСТ

15.1. Условията на настоящото споразумение са делими. Ако някое от условията или разделите бъде обявено за невалидно, това не засяга останалите условия или раздели, които продължават да бъдат обвързващи.

16. Пълнота

16.1. Настоящото споразумение е пълното и изключително споразумение между Регистранта и Регистратора относно регистрацията на името на домейн на Регистранта.

17. Приложимо право и място на провеждане

17.1. Валидността, конструкцията и изпълнението на настоящото споразумение се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Дания. Всяка от страните неотменимо се подчинява на изключителната юрисдикция на съдилищата на Дания по отношение на всякакви искове, спорове или въпроси, произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение, освен по отношение на всяко разрешаване на спорове от ICANN и/или регистъра, започнато във връзка с името на домейна.

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ С ИЗТЕКЪЛ СРОК (ERRP)

Политика за възстановяване на изтекли регистрации в д-то Ascio 1. Ascio не позволява на физически лица или компании да регистрират домейни директно. Ascio управлява всички регистрации на домейни чрез редица дистрибутори. 2. Всички имена на домейни, регистрирани чрез Ascio, ще бъдат автоматично подновени от Ascio, освен ако дистрибуторът не уведоми предварително Ascio, че регистрацията на отделен домейн не трябва да бъде подновена. Процедурите за изтриване на домейни се различават в различните регистри, но процедурата, която Ascio приема за gTLD, е следната. Напомняния за подновяване 3. Преди изтичането на регистрацията на домейна Ascio или вашият дистрибутор (моля, проверете условията на вашия дистрибутор) ще уведоми притежателя на регистрираното име по имейл, че регистрацията на домейна ще изтече. Тези известия ще бъдат изпратени на езика на вашето споразумение за регистрация с препродавача и ще бъдат изпратени в следните срокове, като преди всяко известие трябва да се потвърди, че регистрацията на домейна трябва да бъде подновена:
  • Първо известие – приблизително 26 дни преди изтичането на срока на валидност
  • Второ известие – приблизително 4 дни преди изтичането на срока на валидност
  • Трето известие – приблизително 5 дни след изтичане на срока на валидност
4. Вашият дистрибутор може да изпрати повече известия, отколкото е посочено по-горе. Гратисен период за обратно изкупуване 5. Всички регистри на gTLD трябва да предлагат гратисен период за обратно изкупуване от 30 дни след заличаването на регистрация на домейн, през който притежателят на регистрирано име може да възстанови регистрацията на домейн. Таксата за възстановяване на домейна ще бъде определена по следния начин (i) в договора за регистрация с Вашия дистрибутор и/или (ii) на уебсайта на дистрибутора.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ASCIO

ВЪВЕДЕНИЕ 1. Това е политиката за поверителност на Ascio Technologies Inc, Danmark – Filial af Ascio Technologies Inc, USA, датски CVR номер 25163532 („Ascio“) със седалище на адрес Ørestads Boulevard 108, 10. Sal.th. 2300 Copenhagen S, Дания. Ascio е регистратор на имена на домейни, акредитиран от Internet Corporation for Assigned Names and Numbers („ICANN“) и други регистри на имена на домейни по света. Целта на тази политика за поверителност е да ви разкажем как обработваме вашата лична информация (т.е. данни за всяко идентифицирано или подлежащо на идентифициране живо лице). 2. Ascio работи изцяло чрез канал за дистрибутори и не приема поръчки, освен ако не е сключила договор с дистрибутор. Събираме данните от нашите дистрибутори. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ? 3. Когато подавате поръчка за регистрация на име на домейн, от вас се изисква да предоставите информация, като например вашето име, пощенски адрес, номер на факс (ако има такъв), имейл адрес и телефонен номер. Цялата тази информация е задължителна за предоставяне на заявената услуга, освен ако в момента не е посочено друго. От вас се изисква също така да предоставите името, пощенския адрес, номера на факса (когато има такъв), имейл адреса и телефонния номер на техническите, административните и фактурните лица за контакт, свързани с името на домейна. 4. В съответствие с нашите задължения като регистратор на имена на домейни и съгласно изискванията на ICANN и регистрите на имена на домейни събираме допълнителни задължителни данни във връзка с имената на домейни, включително (1) името на домейна, (2) първоначалната дата на създаване, (3) датата на изтичане на срока на валидност и (4) имената на първичния и вторичния сървър за имена за домейна, заедно с IP адреси. 5. Информацията, събрана от Ascio, се публикува в приложимата WHOIS на името на домейна (услуга, предлагана от всеки регистър на имената на домейни, която позволява на потребителите да проверяват данните за регистрацията на имената на домейни) и може да бъде достъпна в световен мащаб. За да спазим регулаторните си задължения, ще разкрием определени данни, като имена и информация за контакт, на ICANN и регистрите на имена на домейни. 6. Регистрираме и други идентификационни данни, необходими за предоставянето на нашите услуги и за да гарантираме, че действаме само по вашите инструкции, като например писмени съобщения, потвърждения, промени и всяка друга свързана кореспонденция, информация за източника на плащане, регистрационни файлове, записи за фактуриране и всяка друга информация за комуникация, като например IP адрес на източника, HTTP заглавия и други записи относно регистрацията, като дати, часове, зони и сесии. 7. При предоставяне на свързани услуги, като например предоставяне на SSL сертификати, може да поискаме допълнителна информация по време на поръчката. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 8. Информацията, която предоставяте при регистрацията на име на домейн, е необходима, за да ни позволи да обработваме правилно регистрацията на името на домейна, да администрираме профила ви, включително да ви уведомяваме за въпроси, свързани с името на домейна, като подновяване или актуализации, и да предоставяме други услуги, които сте поръчали от нас. Възможно е също така да използваме вашата лична информация за маркетингови и аналитични цели, когато това е разрешено от закона. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ? 9. Сигурността е висок приоритет за Ascio. Предприемаме разумни предпазни мерки, за да защитим личната информация от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп или разкриване, промяна или унищожаване. НА КОГО РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 10. В съответствие с изискванията като регистратор на имена на домейни, ние сме длъжни да разкриваме вашата информация, както следва:
  • Предоставяме на обществеността данни от WHOIS за безплатен достъп на базата на заявки;
  • Предоставяме данни, свързани с домейни, включително комуникации с вас, на ICANN и регистрите на имена на домейни съгласно техните правила и разпоредби;
  • Ежедневно или толкова често, колкото е необходимо, ескроуваме данни, свързани с домейни, на уважавани трети страни, определени от ICANN или регистрите на домейни; и
  • Разрешаваме на трети страни достъп до данни от WHOIS в насипно състояние, при условие че се съгласят, наред с други неща, да не ги използват неправомерно, например за изпращане на нежелани търговски имейли.
11. Разкриването на вашата лична информация пред ICANN и други трети страни включва прехвърляне на вашата лична информация на структури, разположени извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), с цел извършване на услугите. КАК МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ И ДА ГИ КОРИГИРАТЕ? 12. За административни цели ви препоръчваме да се свържете с вашия дистрибутор, който ви е продал услугата, за да получите достъп до личната си информация и да я коригирате. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТЕ ЗА ДРУГИ ХОРА. 13. Предоставяйки лична информация за други лица (като например лице, на чието име се регистрирате, или контактните лица за техническа поддръжка или фактуриране на името на домейна), вие декларирате, че сте ги уведомили за (i) целите, за които ще се използва информацията. (ii) получателите на тяхната лична информация и (iii) как могат да получат достъп до информацията и да я коригират. Освен това декларирате, че сте получили тяхното съгласие. АКТУАЛИЗАЦИИ 14. Периодично актуализираме тази политика за поверителност. Препоръчваме ви редовно да проверявате за актуализации. Ще бъдете уведомени за съществените изменения и всяко продължаване на услугите, предоставяни от Ascio, ще означава приемане на изменената политика за поверителност. 15. Ако имате някакви въпроси относно тази политика, моля, пишете ни на горепосочения адрес или попълнете формуляра тук http://www.ascio.com/about-us/contact. Последна актуализация: 1 ноември 2014 г.

Други ресурси:
Образователна страница на ICANN:
https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en

Страницата за ползите и отговорностите на регистрантите на ICANN:
https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

Политики на Ascio и изисквания за ДПН:
https://www.ascio.com/policies

Регистратор:
Ascio Technologies, Inc. Дания – Филиал на Ascio Technologies, Inc. САЩ
CVR: 25163532 –
Регистриран адрес: Ørestads Boulevard 108, 10. Sal.th. 2300 Copenhagen S, Дания