Условия за ползване на домейна

Основни термини

 1. Настоящите Общи условия за предоставяне на услуги за домейни на WEDOS (наричани по-долу „Общи условия за DS“) са част от „Общите условия за предоставяне на услуги на WEDOS Internet, a.s.“ (наричани по-долу „ОУ“).
 2. Използването на настоящите Общи условия на DS има предимство пред използването на ОУ.
 3. Настоящите Общи условия за DS уреждат регистрациите, пререгистрациите, подновяванията и промените в имената на домейни, които се поддържат от Доставчика, както и услугата за защита на поверителността на домейните WHOIS.
 4. Регистърът е организация, която отговаря за администрирането и управлението на съответния домейн от първо ниво (ДПН). Терминът „Регистър“ се разбира и като т.нар. регистров бекенд.
 5. Ако Клиентът регистрира и управлява домейни на името на трета страна (притежател на домейн), Клиентът е длъжен да гарантира, че настоящите Общи условия на DS и всички приложими условия на регистъра на домейни от тази трета страна получават одобрение. При поискване те са длъжни да докажат това съгласие, в противен случай името на домейна може да бъде анулирано без компенсация.
 6. Притежателят на домейна се съгласява, че личните му данни могат да бъдат предадени на други лица, ако това е необходимо за управлението на домейна, и че личните му данни могат да бъдат разкрити в информационните системи на регистъра (в системите WHOIS).
 7. Клиентът наема името на домейна за ползване от съответния регистър, на който се плащат такси за наемане на домейна. Доставчикът е технически администратор на домейна, а не негов собственик или платец.
 8. И клиентът, и притежателят на домейна се съгласяват с приложимите правила на регистъра и правилата на ДВУ.
 9. Клиентът е длъжен да се увери, че заедно с домейна е предоставена правилна и актуална информация за притежателя на домейна и други контакти и друга информация, изисквана от регистъра. В противен случай Клиентът е изложен на риска домейнът да бъде анулиран поради неверни данни, без да има право на обезщетение за причинените средства или вреди.
 10. Доставчикът има право да комуникира директно с притежателя на домейна относно домейна, ако е необходимо.
 11. В случай на искане от страна на притежателя на домейна, Доставчикът може да премахне домейна от акаунта на Клиента и да го предаде за пряко управление на притежателя. В този случай клиентът няма право на възстановяване на неизползваните такси за домейн.
 12. Доставчикът предлага различни допълнителни услуги за домейни. Прегледът на тези допълнителни услуги винаги се съдържа в актуалната ценова листа на имената на домейни или в свързаните с нея документи. Доставчикът има право да променя цената на допълнителните услуги по всяко време с незабавно действие.
 13. Доставчикът има право да променя цената за регистрация, подновяване или пререгистрация, или други подобни операции с имена на домейни от следващия предплатен период, т.е. от момента на следващото удължаване на услугата.

Регистрация на домейни

 1. Поръчаният домейн ще бъде предаден за регистрация само след заплащане на съответните такси съгласно актуалната ценова листа и изпълнение на всички други условия, изисквани от Доставчика или от съответния регистър за конкретния TLD.
 2. С поръчването или заплащането на поръчка за регистрация Клиентът няма право на дадено име на домейн. Това става само след действителното приключване на регистрацията и нейното потвърждаване от страна на Доставчика.
 3. Клиентът разбира, че Доставчикът може да поиска допълнителни документи или други изисквания, необходими за извършване на регистрацията на домейна, съгласно условията, определени от съответния регистър за конкретен TLD. Това могат да бъдат лични данни (личен идентификационен номер, ЕГН, дата на раждане), предоставяне на официално заверен документ, изпращане на копие на личен документ, съгласие с други условия и др.
 4. Регистрацията на домейна ще бъде извършена само ако: – съответният регистър разрешава регистрирането на името на домейна – името на домейна е свободно достъпно за регистрация по време на регистрацията на домейна, името не е блокирано, запазено или забранено по какъвто и да е начин. – регистрантът на домейна е изпълнил всички условия, посочени от съответния регистър. – съответният регистър е напълно функционален и регистрацията на домейна е успешно потвърдена.
 5. Името на домейн, което клиентът иска да регистрира, не може да бъде резервирано или блокирано по никакъв начин чрез попълване на поръчката. Ако друго лице, което се интересува от регистрацията на същото име на домейн, вече е изпълнило всички изисквания за регистрация, домейнът не може да бъде регистриран за Клиента.
 6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от невъзможността за регистрация на домейн.
 7. Ако условията за регистрация на домейн не са изпълнени, поръчката се анулира след 30 дни и на клиента се възстановяват всички вече платени такси, ако статусът на поръчката позволява това.
 8. Доставчикът не проверява и не потвърждава легитимността на заявката на Клиента за регистрация на дадено име на домейн и не носи правна отговорност за това. Клиентът е отговорен за всички проблеми или щети, причинени от сблъсък с търговски марки, съдебно решение или други пречки, които не позволяват на клиента да използва името на домейна.
 9. По същия начин Доставчикът не проверява дали са изпълнени всички нетехнически изисквания за регистрация на име на домейн, особено спазването на различни правила (например други правила на отделните регистри за даден TLD). В случай на несъответствие името на домейна може да бъде анулирано без компенсация.

Изтичане и подновяване на домейни

 1. Клиентът е длъжен да заплати таксите навреме и да изпълни всички допълнителни изисквания за подновяване на домейна за следващ период.
 2. Ако Клиентът не изпълни всички изисквания (особено заплащане на таксите за следващия период и приемане на правилата) за подновяване на домейн повече от 14 дни преди изтичането му, Клиентът и притежателят на домейна са изложени на риска от анулиране на домейна. Клиентът също така признава, че ако домейнът не бъде подновен, оригиналното съдържание може да стане недостъпно след изтичане на срока на валидност (за някои TLD).
 3. Клиентът е длъжен сам да следи за датата на изтичане на валидността на своите домейни. Доставчикът информира Клиента за предстоящото изтичане на срока, но не е длъжен да го прави. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от факта, че известието за изтичане на срока на домейна не е било доставено на Клиента.
 4. Домейнът ще бъде подновен само ако: – Клиентът е изпълнил всички изисквания за удължаване на домейна много преди изтичането му. – съответният регистър разрешава подновяването на домейна – съответният регистър е напълно функциониращ и подновяването на домейна е успешно потвърдено. – домейнът все още не е изтрит поради неподновяване
 5. В случай че Клиентът не отговори на уведомлението за изтичане на срока на валидност на домейна, Операторът има право, но не е длъжен, да информира директно притежателя на домейна.

Пререгистрация на домейни

 1. Поръчаната пререгистрация на домейна ще бъде извършена само ако Клиентът и притежателят на домейна отговарят на всички изисквания, изисквани от Доставчика или от съответния регистър за ДПН. За някои ДПН пререгистрацията изисква заплащане на административна такса, такса за експлоатация на домейна за следващия период, въвеждане на информация за оторизация или приемане на трансфера по друг начин.
 2. Пререгистрацията на домейна ще бъде извършена само ако: – съответният регистър позволява пререгистрация на даденото име на домейн, пререгистрацията на домейна или промените в него не са ограничени или блокирани по никакъв начин – регистрантът е изпълнил всички условия, определени от съответния регистър – съответният регистър е напълно функционален и пререгистрацията на домейна е успешно потвърдена.
 3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от невъзможността за пререгистрация на домейна.
 4. Ако условията за пререгистрация на домейна не са изпълнени, поръчката се анулира след 30 дни и на клиента се възстановяват всички вече платени такси, ако статусът на поръчката позволява това.

Промени в домейна

 1. Всички промени в домейна трябва да бъдат правилно оторизирани от Клиента, т.е. Клиентът трябва да се легитимира със съответните данни за вход.
 2. Доставчикът може да поиска допълнително разрешение (например чрез електронна поща, SMS или изпращане на документация) за определени промени.
 3. Клиентът може да бъде таксуван за всякакви промени в домейните от страна на Доставчика, съгласно текущата ценова листа или по споразумение между Клиента и Доставчика.
 4. Процесът на смяна на домейна започва само след заплащане на евентуална такса и след изпълнение на всички други изисквания, определени от Доставчика или Регистъра за дадения TLD.
 5. Промените в даден домейн могат да се извършват само ако състоянието на домейна ги позволява и регистърът позволява такава промяна.

Отмяна на заявки за домейни

 1. Отмяната на заявка се отнася до заявка от страна на Клиента или притежателя на домейна за отмяна или спиране на текуща регистрация, пререгистрация, разширение или друга промяна в домейна.
 2. Ако ситуацията позволява, тези процеси могат да бъдат спрени. Клиентът може да бъде таксуван за искането за анулиране от Доставчика съгласно актуалната ценова листа.
 3. В случай че действието не може да бъде отменено, клиентите не могат да претендират за възстановяване на таксите, свързани с искането.
 4. Не е възможно да се отменят промени в домейните, ако те вече са направени. В такъв случай Клиентът е длъжен да поиска промяна на първоначалните данни или условия и да възстанови всички такси, свързани с такава промяна.
 5. Процесът на регистрация или подновяване на домейн не позволява възстановяване на такси за вече регистрирани домейни и Клиентът разбира това и се съгласява, че регистрацията или подновяването на домейн не е предмет на правните условия за отказ от договор от разстояние (договори от разстояние, сключени от потребителя) Следователно Клиентът не може да се откаже от договора за регистрация на домейн, ако регистрацията на домейн е извършена преди изтичането на срока за отказ от договора от страна на потребителя съгласно специална правна уредба.

Функциониране и използване на домейн

 1. Клиентът носи пълна отговорност за това как се използват неговите домейни и какви уебсайтове и други услуги се използват на тях.
 2. В случай на съдебен (или друг подобен) спор с даден домейн, Доставчикът може въз основа на съдебна заповед или решение (от подобен характер) да попречи на Клиента да използва домейна или да извърши разпоредените промени. В случай на наредена промяна на притежателя на друго лице, Клиентът няма право на възстановяване на таксите за неизползване на периода на валидност на домейна. По същия начин Клиентът няма право на обезщетение за евентуални вреди, причинени от ограничения в използването на домейна или от наредени промени в домейна.

DNS

 1. Клиентът е отговорен за правилното задаване на DNS записи на авторитетните DNS сървъри за даден домейн.
 2. Доставчикът предлага безплатно поставяне на DNS записи на домейни на своите DNS сървъри за домейни, които се поддържат от Доставчика (като регистратор) и (в същото време) използват други услуги, предлагани от Доставчика (например уеб хостинг или виртуални или наети сървъри).
 3. Доставчикът не носи отговорност за проблеми, причинени от повреда или недостъпност на системата DNS на Доставчика.
 4. Доставчикът има право да изтрие даден домейн от системата DNS, ако домейнът не използва DNS сървърите на Доставчика в продължение на 60 дни.
 5. Доставчикът предлага използването на технологията DNSSEC само за домейни, за които е регистратор, и само в следните 2 варианта: – домейнът използва DNS сървърите на Доставчика, записите се подписват с DNSSEC ключовете на Доставчика, като Клиентът не може да използва свой собствен ключ. – домейнът не използва DNS сървърите на Доставчика, а Клиентът трябва да използва свои собствени DNSSEC ключове.
 6. Доставчикът не носи отговорност за проблеми, причинени от неправилни настройки или технически неизправности на технологията DNSSEC.

Защита на поверителността на домейна WHOIS

 1. Клиентът има право да поръча услугата WHOIS Domain Privacy Protection за своето име на домейн, която позволява регистрационните данни на Клиента да бъдат скрити от обществеността. Степента на скриване на индивидуалните данни варира в зависимост от предлаганите варианти и избрания вариант на услугата.
 2. Услугата за защита на поверителността на домейна WHOIS се заплаща съгласно текущия ценоразпис. Предлаганите варианти са описани в актуалния им вид на уебсайта на доставчика.
 3. Доставчикът не носи отговорност за проблеми, причинени от скриването на данни от трети страни.
 4. Доставчикът предлага тази услуга само за някои суфикси на домейни (TLD) в съответствие с правилата на съответния регистър на домейни. В случай на промени в правилата на регистъра на домейни, поради които не е възможно да се използва услугата WHOIS Domain Privacy Protection, Клиентът ще бъде незабавно информиран за този факт, включително за процедурата (плана) за анулиране на услугата. В този случай на Клиента ще бъде възстановена сумата за неизползвания период (като пропорционалната сума се закръгля до цели месеци).
 5. Защитата на поверителността на домейна WHOIS се предлага като допълнителна услуга за имена на домейни и може да бъде активирана по всяко време. Активирането на тази допълнителна услуга е възможно незабавно при подаване на поръчка за нов домейн или пререгистрация на съществуващ домейн при Доставчика или при съществуващ домейн, който се поддържа от Доставчика (и където Доставчикът е регистратор).

Поддръжка на клиенти

 1. Поддръжката на клиенти е достъпна само за домейни чрез форума на общността или (в спешни случаи) чрез комуникация чрез билети от администрацията на клиентите в работни дни между 8:00 и 16:00 ч. централноевропейско време (GMT +1). Извън този период не може да се гарантира правилното подновяване на домейна или разрешаването на административни или технически проблеми на домейна, дори в случаи, които могат да засегнат или засягат пряко функционалността на домейна.
 2. Възможно е да се закупят други видове поддръжка за домейни в съответствие с текущите възможности, предоставени от Доставчика.

Продължителност на споразумението и неговото прекратяване

 1. Договорът се сключва за определен период от време, като минималният период е 1 година, а максималният – 10 години. Конкретната продължителност на договора се определя с писмено споразумение между страните или от Клиента, който автоматично избира продължителността на периода на фактуриране, когато поръчва услугата, като в този случай продължителността на договора автоматично е равна на продължителността на един цикъл на фактуриране.
 2. Договарящите се страни могат да прекратят договорните отношения по взаимно съгласие или чрез едностранно прекратяване. Срокът на предизвестието е един месец и започва да тече от деня, следващ връчването на предизвестието на другата страна.
 3. Изтриването на домейни съгласно предходния параграф се таксува на базата на текущия ценоразпис.