Общи условия за ползване на услугите на WEDOS

Общи разпоредби

 1. Настоящите Общи условия („ОУ“) уреждат договорните отношения между доставчика на интернет услуги и клиента.
 2. Интернет услугата (наричана по-долу „Услуги“) Доставчик е WEDOS Internet, a.s., Company IN 28115708, със седалище на адрес Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Чешка република, вписана в публичния регистър, воден от Областния съд в Ческе Будейовице, раздел Б, вложка 1886, или други дружества, принадлежащи към групата WEDOS.
 3. Други дружества, принадлежащи към групата WEDOS, са всички търговски дружества със сходна акционерна структура или други търговски дружества на WEDOS, принадлежащи към свързана група с WEDOS Internet, a.s., включително дъщерни дружества или филиали. Тъй като списъкът на тези компании може да се промени с течение на времето, те са обявени само в общи линии. Списъкът на конкретните компании винаги е посочен в актуалната си форма на уебсайта на WEDOS, заедно с тези ОУ. Те се управляват от някои от компаниите на WEDOS Group. Конкретното правно отношение на дадено дружество към Клиента се определя (за платени услуги) от това кой е издал данъчния документ за предоставените на Клиента услуги. Ако не е издадена фактура, Доставчикът винаги е дружеството WEDOS.cz, s.r.o., CIN 09675957, със седалище на адрес Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, вписано в Търговския регистър, воден от Окръжния съд в Ческе Будейовице, в раздел C, вложка 30436.
 4. Клиентът е физическо или юридическо лице, което сключва договор с Доставчика. Договорът се сключва чрез попълване на поръчка на уебсайта „hosting.wedos.com“ или на „client.wedos.com“ (или други страници на WEDOS) за някоя от услугите, предлагани от Доставчика, и с надлежно плащане съгласно актуалната ценова листа на Доставчика, или. създаване на услуга, ако тя е безплатна. С поръчването на услугата Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия (ОУ). При поръчката Клиентът ще получи от Доставчика потребителско име за своя акаунт в WEDOS. Клиентът е физическо лице, което сключва договор с Доставчика за свои лични, неслужебни цели.
 5. Терминът„Администрация на клиента “ се отнася до сайта „client.wedos.com“, където клиентът може да управлява своите услуги от Доставчика след влизане в системата.
 6. Терминът „оторизация“ се отнася до доказване на самоличността на клиента, по-специално до доказване на неговото име и парола за вход в клиентския акаунт, и по този начин доказване на правото му да използва акаунта и услугите по него. Доставчикът може да изиска от Клиента друг начин на оторизация.
 7. Клиентът признава и се съгласява, че няма право да сключва договор с Доставчика и да поръчва услуги, предлагани от Доставчика, от името на трети лица, освен ако третото лице не му е дало предварително писмено съгласие. Това писмено съгласие може да бъде поискано от Доставчика по всяко време и Клиентът е длъжен да го предостави незабавно, в противен случай Доставчикът има право да отмени поръчаната услуга.
 8. С поръчването на услугата Клиентът изразява своето недвусмислено съгласие и разбиране на Договора, настоящите ОУ и всички други условия, свързани с поръчаната услуга, както и съдържанието, спецификацията и цената на поръчаната от Доставчика услуга. Както Клиентът, така и Доставчикът са длъжни да спазват общоприложимите законови разпоредби, разпоредбите на Договора, настоящите Общи условия и други условия, ако те са свързани с поръчаната от Клиента услуга.
 9. Със сключването на договора клиентът декларира също така, че се е запознал с функциите на дадената услуга и следователно няма право в рамките на предоставената услуга да иска връщане на вече заплатената сума за която и да е услуга на основание, че видът и изпълнението на услугата не го устройват. Това може да бъде заменено само по взаимно съгласие на договарящите се страни преди сключването на договора, като това съгласие трябва да бъде в писмена форма. За някои избрани услуги Доставчикът предлага гаранция за връщане на парите за период от 7 дни, като тази информация е видимо посочена на сайта на съответната услуга. Тази гаранция може да бъде посочена и в описанието на конкретната услуга на уебсайта.
 10. Клиентът носи пълна отговорност за всички вреди, причинени от неговото поведение на Доставчика, други потребители на Услугите или други трети страни в нарушение на настоящите ОУ и/или законите на Чешката република. Тази отговорност не може да бъде отменяна.
 11. В случай че Клиентът наруши настоящите ОУ (или други свързани условия за конкретна услуга), Доставчикът има право да спре услугите си. В случай на особено тежко нарушение или повторно нарушение на настоящите ОУ (или други свързани условия за конкретна услуга), Доставчикът има право да прекрати услугата. Преценката дали е имало или има нарушение на настоящите ОУ (или други свързани условия за конкретна услуга) се извършва по преценка на Доставчика.
 12. Терминът„Преустановяване“ се отнася до деактивирането на Услугата и/или предотвратяването на достъпа до Услугата. В същото време Клиентът няма достъп до никакви данни (файлове, бази данни), принадлежащи на Услугата, и може да ги получи само чрез отстраняване на повредата или подновяване на Услугата, или чрез заплащане на такса за възстановяване на данни.
 13. Терминът„анулиране“ се отнася до спирането, прекратяването и изтриването на данни от услугата. Процесът и сроковете за анулиране на услугата, т.е. нейното евентуално спиране, прекратяване и изтриване, са различни за отделните услуги. Доставчикът винаги предоставя актуален преглед на своя уебсайт, както в описанието на отделните предлагани услуги, така и в описанието на процеса на анулиране на услугата.
 14. Неразделна част от настоящите Общи условия са документите, уреждащи условията за отделните видове предлагани услуги:
  – Условия за ползване на услугите за домейни на WEDOS (Условия за ползване на DS)
  – Условия за ползване на хостинг и облачни услуги на WEDOS (Условия за ползване на HCS)
  – Условия за ползване на WEDOS OnLine Monitoring Services (Условия за ползване на WO)
 15.  Освен ако изрично не е посочено друго на продуктовата страница на отделните услуги (в офертата и описанието), данните на клиентите винаги се намират на територията на Европейския съюз (ЕС), по-специално на територията на Чешката република. Данните за Клиентите може да се намират на територията на Европейския съюз (ЕС). Поради естеството на някои услуги, предоставяни от Доставчика (например DNS сървъри или WEDOS OnLIne или WEDOS AnyCast), някои данни се съхраняват и на сървъри на Доставчика извън Чешката република и ЕС. Това винаги е изрично посочено на сайта на съответната услуга.
 16. Доставчикът има право да публикува логото на своя клиент или основни идентификационни данни на клиента (като име, фамилия, наименование на фирмата, адрес) на уебсайтовете на Доставчика, в социалните мрежи или в рекламни материали с цел популяризиране и използване като референтен клиент. Доставчикът има право да публикува графичен преглед на произведението, създадено от Клиента, с цел популяризиране на някои от услугите, предлагани от Доставчика.
 17. Клиентът е длъжен да актуализира своите данни за идентификация, фактуриране и контакт (които се предоставят при поръчката на услугата и се регистрират в профила на клиента в администрацията на клиента) в срок от 7 дни от момента на настъпване на промяната. Данните за контакт се актуализират от Клиента в Администрацията на клиента. Доставчикът може да променя данните от името на Клиента само въз основа на искане на Клиента, изпратено под формата на оторизирана заявка или под формата на физическа заявка на хартия със заверен подпис. В случай на неизпълнение на задължението за актуализация клиентът носи пълна отговорност за всички възникнали вреди.

Гарантирана наличност на услугата, повреди и престой

 1. Доставчикът осигурява безпроблемното функциониране на услугите, с изключение на времето, необходимо за поддържане на техническите и софтуерните ресурси, чрез които се извършват услугите.
 2. Доставчикът има право да извършва планирани прекъсвания на системата с цел поддръжка и обновяване.
 3. Доставчикът има право да извършва непланирани прекъсвания, ако ситуацията го изисква, и те трябва да бъдат извършени спешно, за да се осигури непрекъснатата работа на услугите и сървърите.
 4. Терминът„неизправност “ се отнася до грешка в техническите или софтуерните ресурси на Доставчика, която води до пълна неработоспособност или недостъпност на услугата, в резултат на което Клиентът не може да я използва пълноценно. Планирано или непланирано прекъсване не се счита за повреда.
 5. Доставчикът не носи отговорност за неправилно функциониране или недостъпност на услугата, причинени от трета страна. Доставчикът не носи отговорност за неправилно функциониране или недостъпност на услугата, причинени от Клиента.
 6. Доставчикът не поема отговорност за неправилно функциониране или недостъпност на системата, причинени от технически или друг проблем от страна на подизпълнителя, повреда или спиране на интернет връзката между потребителя и сървърите на Доставчика или от непреодолима сила. Доставчикът не носи отговорност за недостъпността на услугата в случай на прекъсване на връзката на потребителя с интернет.
 7. Доставчикът не носи отговорност за прекъсването на предоставянето на Услугите на Клиента съгласно настоящите ОУ и/или Договора в случай на намеса на трети лица или непреодолима сила (особено наводнение, пожар, вятър, война, земетресение и др.) или в случай на повреда на оборудване на трети лица (особено продължително и дългосрочно прекъсване на електрозахранването, телекомуникационната връзка и др.).
 8. Нито една от предлаганите услуги не осигурява подробен самонаблюдение (от публичен характер) и Доставчикът е длъжен да информира Клиента за всякакви сривове в услугата, прекъсвания или важни промени на своите WWW страници (особено в администрацията на клиента – client.wedos.com и на страницата за състоянието – https://status.wedos.hosting) възможно най-рано.
 9. Клиентът няма право на обезщетение за вреди или други разходи, възникнали във връзка с недостъпността на услугата или загубата (повредата) на данни или повреда от друг характер. Всяко обезщетение за вреди и други разходи, включително отговорност за пропуснати ползи на Клиента, винаги е ограничено до максималния размер, който е равен на таксата за един месец работа на съответната услуга. Различни искове за обезщетение могат да бъдат договорени предварително и само под формата на писмено споразумение или изменение на настоящите ОУ.
 10. В случай на неизправност или повреда на услугата Клиентът е длъжен да подаде жалба в писмен вид (по електронна поща, чрез формуляра за контакт) в рамките на 24 часа от началото на неизправността на услугата.
 11. Клиентът няма право на обезщетение за неизправност на услугата, ако всички такси за всички услуги, предоставяни от Доставчика, не са били надлежно и своевременно заплатени от Клиента, услугата е прекратена, услугата не функционира поради предишно поведение на Клиента или Клиентът не е подал писмена жалба (по електронна поща или чрез формуляра за контакт) относно неизправността на услугата в рамките на 24 часа от началото на неизправността на услугата.
 12. Поради естеството на комуникацията по електронна поща, Доставчикът не носи отговорност за правилното доставяне на съобщения по електронна поща от или до своите сървъри и до/от своята мрежа и не носи отговорност за каквито и да било щети, причинени от недоставени или загубени съобщения по електронна поща. По същия начин Доставчикът не носи отговорност за неправилно съхранени или качени или създадени по друг начин данни, използвани за услуги, предоставяни от Доставчика (т.е. хостинг и облачни услуги).
 13. Доставчикът не носи отговорност за загуба или повреда на данни, дължаща се на софтуерна или хардуерна повреда на сървъра или дисковия масив (например повреда на твърдия диск). Задължение на всички клиенти е да предотвратят щети и затова Доставчиците настоятелно препоръчват на всички клиенти да правят собствени резервни копия на всички данни до степен, която е по преценка на клиента.

Обслужване на клиенти и комуникация с тях

 1. Обхватът и условията за предоставяне на поддръжка на клиенти са подробно описани в условията на отделните услуги. Обхватът и условията на поддръжка варират в зависимост от услугата и клиентът може да избере най-подходящия за него вариант.
 2. Когато се свързва с отдела за обслужване на клиенти, Доставчикът може да поиска от Клиента да докаже самоличността си с данните за вход в клиентския му акаунт в WEDOS или с други данни за идентификация, предоставени за тази цел (Оторизация). Ако Клиентът не направи това, Доставчикът може да откаже да предостави поддръжка или намеса от страна на техническо лице на Доставчика. Доставчикът си запазва правото на допълнителна оторизация, в случай че подозира компрометиране или злоупотреба с акаунта на Клиента или с данните за вход на Клиента в системите на Доставчика.
 3. Като част от поддръжката на клиенти, Доставчикът предоставя на Клиента основна информация, инструкции и съвети чрез своя уебсайт, които са свързани изключително с услугата (а не с нейното съдържание). За всяка услуга винаги се посочват други начини за подкрепа и съдействие. Ако Клиентът поиска от Доставчика да реши проблем, който изисква намесата на техник на Доставчика и който е причинен от грешка от страна на Клиента или в резултат на неправилно използване на Услугата, Доставчикът може да поиска заплащане за намесата на техника съгласно действащия ценоразпис.
 4. Ако за услугата е налична телефонна поддръжка, тя може да се използва за получаване на обща информация и съвети или за отстраняване на очевидни неизправности или дефекти на услугата. Действия, за които се изисква разрешение от клиента, обаче не могат да бъдат поискани по телефона. В такъв случай е необходимо да се попълни съответният формуляр и да се създаде билет на уебсайта на Доставчика след влизане в клиентския профил.
 5. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието/информацията (включително текстове, изображения, видеоклипове), която се предоставя на уебсайта на общността – help.wedos.cz (или други езикови версии). Също така Доставчикът не носи отговорност за актуалността на информацията, предоставена на уебсайта kb.wedos.com (или подобни уебсайтове на Доставчика).

Фактуриране и плащания

 1. Актуалната ценова листа е достъпна на уебсайта на Доставчика „wedos.com“ или на други уебсайтове на Доставчика, където има официални описания и представяне на отделните услуги. Тези други уебсайтове на Доставчика могат да съдържат различни езикови версии на уебсайта на Доставчика, а отделните езикови версии могат да съдържат различни комбинации от валути и езици. Цените в отделните валути могат да варират, независимо от текущия обменен курс. Доставчикът ще обявява своевременно (и достатъчно рано) всички промени в ценовата листа на същите страници.
 2. Фактурите и авансовите фактури се изпращат на Клиента по електронна поща на адреса на електронна поща, посочен в клиентския профил на Клиента в WEDOS. Счетоводните документи не се предоставят на хартиен носител, с което Клиентът изрично се съгласява. Изпращането на счетоводни документи на хартиен носител е възможно срещу допълнително заплащане съгласно ценовата листа на Доставчика.
 3. Фактурите за еднократни действия на техниците се плащат предварително или в срок от 7 дни от издаването/изпращането на фактурата на Клиента. Ако функционирането (или стартирането) на услугата зависи от плащането на фактурата, фактурата е дължима незабавно. Услугата ще бъде предоставена след плащане (и постъпване на средства по сметката на Доставчика).
 4. Ако Клиентът не плати авансова фактура (искане за плащане) до края на предплатения период на услугата, Доставчикът има право да преустанови предоставянето на услугата.
 5. Ако Клиентът не плати някоя фактура преди нейния падеж, Доставчикът има право да преустанови предоставянето на услугата.
 6. Ако някоя фактура или авансова фактура не бъде платена 3 календарни дни след края на предплатения период на услугата, Доставчикът има право да прекрати услугата. В този случай данните на Клиента ще бъдат изтрити завинаги. В случай че Клиентът иска да възстанови данните (ако Доставчикът разполага с тях в резервната им форма) или услугата е възстановена, Доставчикът има право да поиска заплащане за тази услуга съгласно ценовата си листа.
 7. Услуга, която е била прекратена от Доставчика или от Клиента (чрез т.нар. прекратяване на услугата в администрацията на Клиента), може да бъде напълно отменена от Доставчика веднага след края на предплатения период или веднага след датата на договореното предизвестие.
 8. Неплащането на фактурата или авансовата фактура не се отразява на периода на абонамента. Клиентът е длъжен да заплаща за функционирането на Услугата дори през периода, в който тя е била спряна от Доставчика.
 9. Фактурите и авансовите фактури се считат за платени, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия: а) плащането е изпратено по правилната сметка на Доставчика б) преведена е точната сума, посочена в платежното нареждане, в правилната валута в) в плащането е посочен правилният символ на променливата г) плащането е преведено по сметката на Доставчика. д) плащането се обработва от платежната система на Доставчика.
 10. Доставчикът не приема писмено, по факс, по електронна поща или по друг подобен начин потвърждение за плащане, ако сумата все още не е постъпила по сметката на Доставчика.
 11. В случай на международно плащане Клиентът е длъжен да заплати всички такси, свързани с чуждестранни платежни операции (определяне на таксите „OUR“). В противен случай Доставчикът не приема плащането и Клиентът е длъжен да заплати разликата, така че Доставчикът да получи цялата необходима сума.
 12. Всички талони за отстъпка, освен ако не е посочено друго, важат само за новопоръчани услуги за първия период на фактуриране, не важат за подновяване на услуги, както и за допълнителни фактури и допълнително активирани допълнителни услуги. Талоните за отстъпка не могат да се комбинират. Талоните за отстъпка не могат да бъдат прилагани със задна дата (след плащането на поръчката). Талоните за отстъпка не могат да бъдат използвани след изтичане на срока им на валидност (или след изтичане на други ограничения), нито може да се иска компенсация за непотърсени талони. Използването на купона означава издаване на поръчка (анулирането или промяната на поръчката не засяга анулирането на купона, т.е. например купон за 1 употреба престава да действа, когато се създаде поръчка. Клиентът може да отмени поръчката, но купонът вече няма да действа.
 13. Ако е необходимо да се върне неизползвано плащане на Клиента (например от авансова сметка), плащанията се връщат по същия начин, по който са получени (например при плащане с кредитна карта плащането се връща на тази платежна карта или при плащане от банкова сметка плащането се връща на същата банкова сметка, от която е получено). Ако е постигнато споразумение между Доставчика и Клиента и плащането се връща по друг начин, Доставчикът има право допълнително да идентифицира и провери самоличността на получателя и да начисли допълнителна такса (съгласно споразумението) за връщането на плащането по друг начин. Ако не е възможно неизползваното плащане да бъде върнато по същия начин и не е постигнато споразумение или не е определен нов бенефициер, Доставчикът има право да откаже да върне плащането.
 14. Клиентът се съгласява, че таксите за обработка могат да включват такси за избрани видове плащания съгласно ценовата листа на Доставчика. Това се дължи главно на административната сложност на обработката на някои плащания или на високата им финансова сложност (високи такси).
 15. Клиентът разбира, че за получаване на плащания се използват различни системи за плащане на трети страни (например различни шлюзове за плащане).
 16. Вътрешната платежна система WEDOS Pay, която се управлява от дъщерното дружество WEDOS Pay, s.r.o. (или друго дружество с подобна цел), се използва за получаване на плащания от клиенти за всички дружества, принадлежащи към групата WEDOS. Тази платежна система действа като платежен посредник между Клиента и Доставчика и в същото време може да използва различни платежни системи (например различни платежни шлюзове) на трети страни.
 17. При интерес от страна на клиента платежната система WEDOS Pay може да се използва и като т.нар. портфейл, в който клиентът може да съхранява средствата си за бъдещи плащания за услугите на доставчика (за всички дружества, включени в групата WEDOS). Тези платежни средства се съхраняват като нецелеви аванси за заплащане на услуги, предоставени в бъдеще. Клиентът може да извършва индивидуални плащания от този виртуален портфейл за всякакви услуги, предлагани от Доставчика или други дружества от групата WEDOS. Индивидуалните изисквания създават т.нар. блокиране на средства в този портфейл и тези средства се удържат веднъж месечно (в края на календарния месец) и се фактурират на клиента с подробен данъчен документ. По средствата в този портфейл няма лихва и за тях не се начисляват такси, с изключение на таксите за обмен на различни валути в рамките на една и съща сметка. Клиентът може да поиска изтегляне на неизползвани, неусвоени и неблокирани средства по всяко време. Доставчикът е длъжен да върне тези средства на Клиента не по-късно от 30 дни от получаването на разрешеното искане. Връщането се регулира, както е описано в предходните параграфи. Същата процедура се прилага и за така наречената „кредитна сметка“.

Права и задължения на доставчиците

 1. Доставчикът не носи отговорност за нарушаването на права върху търговски марки, търговски имена и други права, защитени от общозадължителни правни разпоредби, което Клиентът извършва чрез използването на услугите.
 2. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било щети или загуби, които са били или биха могли да бъдат причинени на Клиента във връзка с използването на Услугите. Възстановяването на щети, включително отговорността за загубата на клиента, винаги е ограничено до максимална сума, равна на един месец работа на услугата. Различни условия могат да бъдат договорени само под формата на писмено споразумение между Клиента и Доставчика.
 3. Доставчикът има право да променя параметрите на услугите и техните варианти. Въпреки това те са длъжни да уведомят Клиента за такива промени предварително чрез информация на уебсайта на Доставчика.
 4. Доставчикът няма право да се намесва в данните, създадени или поставени от Клиента, освен ако не е договорено друго между тях. Тази забрана не се прилага в случай на съмнение за нарушение на настоящите Общи условия и злоупотреба с предоставената услуга. Доставчикът е длъжен незабавно да информира Клиента за това.
 5. В случай че Клиентът наруши настоящите Общи условия или други договорености с Доставчика, Доставчикът има право едностранно да се откаже от Договора и да прекрати предоставената услуга. В този случай данните на Клиента могат да бъдат изтрити и да бъдат съхранени на друг носител. Ако Клиентът иска да получи тези данни, Доставчикът има право да поиска заплащане за тази услуга съгласно своята ценова листа.

Права и задължения на клиента

 1. Клиентът е длъжен да използва услугите в съответствие с предоставените от Доставчика ръководства и инструкции. Те са длъжни също така да обучават всички, които участват в управлението на услугите по този начин.
 2. Клиентът се съгласява да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати злоупотреба с Услугите. Клиентът е отговорен за последствията от такава злоупотреба, ако тя се случи.
 3. Клиентът е длъжен да вземе всички предпазни мерки, за да защити всички данни за достъп (име за вход и парола) на всички потребители за управление и използване на Услугите и за достъп до клиентския акаунт. Клиентът е отговорен за всички щети, причинени от злоупотреба със системата от страна на трета страна, която използва правилното име и парола за достъп до нея.
 4. Доставчикът не носи отговорност за злоупотреба с данните за вход на Клиента или с личните данни на Клиента или на трети лица, въз основа на които е приел поръчката на Услугата или е направил необходимата промяна или модификация на съществуващите данни и Услуги, освен ако тази злоупотреба е причинена от Доставчика. Изпращането на тези данни от Доставчика на Клиента чрез предоставения от него адрес за контакт преди и/или след създаването на Услугата, нито изпращането им на Клиента, след като Клиентът е поискал повторното им съобщаване, не може да се счита за пропускане на тази информация. Доставчикът има право да променя кодовете за достъп по неотложна техническа причина дори без съгласието на Клиента, при условие че тази мярка е необходима за правилното предоставяне на Услугите.
 5. С попълването на поръчката (и поставянето на отметка в съответното квадратче) клиентът се съгласява, че доставчикът ще му изпраща информация за новости в предлагането на услугите на доставчика по електронна поща. Отказът от изпращането на тези имейли е възможен в администрацията на клиента на конкретния клиент.
 6. На Клиента е забранено да се опитва да нарушава работата на услугите и техническите или софтуерните ресурси, умишлено да ги претоварва, да се опитва да използва услуги или системи в противоречие с тяхното предназначение, като това важи дори ако го прави добросъвестно (например тестове за проникване, сравнителни тестове и т.н.) без съгласието на Доставчика.
 7. Забранено е Клиентът да използва услугите за цели, които противоречат на законите на Чешката република или са в разрез с добрите нрави, да изпраща спам и т.н.
 8. Клиентът е длъжен да спазва общозадължителните правни разпоредби на Чешката република и да действа в съответствие с добрите нрави и общоприетите морални и етични норми. По-специално Клиентът няма право да нарушава защитените от закона права на Доставчика и на трети лица.
 9. Клиентът е отговорен пред Доставчика за верността и пълнотата на информацията, предоставена при регистрацията, във всички формуляри за поръчка и други документи. В същото време Клиентът е длъжен незабавно да актуализира всички промени или да ги съобщи на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за щети, причинени в резултат на невалидни или неактуални данни. Клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни в поръчката (и в последващите записи, съхранявани от Доставчика). Без тези верни и пълни данни Доставчикът има право да спре услугата по всяко време без предупреждение или да я прекрати без компенсация.
 10. Клиентът ще намери цялата информация и процедури за оперативна сигурност на администрирането при изчисления в облак, като например щети, причинени от случайно изтрит виртуален сървър или десетки сървъри, както и процедури за подновяване или прекратяване на услугата, в базата знания или продуктовата страница на конкретна услуга. Ако клиентът отправи запитване, информацията ще бъде уточнена. За да се избегне административно претоварване на организацията (например при повтарящи се или неоснователни искания), WEDOS може да таксува Клиента за тази подробна информация съгласно ценовата листа.
 11. Клиентът ще намери цялата информация и процедури за критични дейности по изчисления в облак, като например инсталиране, редактиране, изтриване на виртуални устройства (сървъри, мрежи, хранилища), както и процедури за прекратяване на услугата в облак или, например, процедури за възстановяване и архивиране, в базата знания или продуктовата страница на конкретна услуга. Ако клиентът отправи запитване, информацията ще бъде уточнена. За да се избегне административно претоварване на организацията (например при повтарящи се или неоснователни искания), WEDOS може да таксува Клиента за тази подробна информация съгласно ценовата листа.

Изключване от услугата

 1. Доставчикът може да откаже да предостави услуги на клиент, чиято дейност поне частично попада в една от следните категории или ако съдържанието, което той предоставя, съхранява, споделя или изтегля, поне частично попада в една от следните категории: – противоречи на законите на Чешката република или на приложимите международни споразумения. – противоречи на добрите нрави. – функционирането на всяка система, която може да бъде използвана за извършване на престъпление. – нарушаване на авторски, патентни, индустриални или други подобни права. – изпращане на нежелани съобщения (спам). – пряко или непряко увреждане на права на трети страни. – претоварване на инфраструктурата или техническите или софтуерните ресурси на Доставчика или на други страни. – застрашаване на неприкосновеността на личния живот или сигурността на други системи или лица.
 2. Гореспоменатата разпоредба се прилага за всички, които могат да бъдат включени в горните категории, и единствено Доставчикът има право да вземе решение за нарушение на този параграф от страна на Клиента.
 3. Клиентът няма право да съхранява или споделя програми или данни (файлове), на които не е автор и за които няма писменото съгласие на автора или притежателя на правата. Доставчикът има право да поиска писмено потвърждение от Клиента, че има право да го направи, в случай на нарушение на тази забрана. Клиентът е длъжен да предостави това потвърждение на Доставчика без неоправдано забавяне. Ако Клиентът не предостави това потвърждение, Доставчикът има право да ограничи, спре или изтрие спорните данни (файлове). Решението относно съответствието на използването на Услугата и настоящите Общи условия се взема по преценка на Доставчика.
 4. Доставчикът има право да провери данните (файловете) на Клиента, ако подозира, че данните (файловете) са в нарушение на тези условия.
 5. Клиентът е отговорен за всички щети, причинени на Доставчика, други клиенти или трети страни. В случай че Клиентът увреди репутацията на Доставчика или по някакъв начин се опита да го направи, Доставчикът може незабавно да прекрати услугите си и да поиска обезщетение в размер, определен от Доставчика.
 6. Доставчикът разрешава поставянето на съдържание с еротична и порнографска тематика на своите съоръжения само след предварително споразумение между Клиента и Доставчика. Без това споразумение разполагането, разпространението и изтеглянето на такова съдържание е забранено.
 7. Доставчикът има право да ограничи работата на Услугата, ако Клиентът използва неподходящи софтуерни средства за тяхната работа или не е правилно настроен (например грешка в скрипта, неподходящ алгоритъм в програмата, неправилно зададени индекси на базата данни и т.н.). Решението за непригодност се взема единствено по преценка на Доставчика.

Защита на информацията и поверителност

 1. Както Доставчикът, така и Клиентът се съгласяват да пазят в тайна фактите, които са научили един от друг във връзка със създаването и функционирането на Услугите. Задължението за конфиденциалност не се прилага за предоставянето на информация на дъщерни дружества, дружества майки или асоциирани дружества, както и на правни или счетоводни съветници и одитори, за които страните трябва да гарантират, че спазват същата степен на конфиденциалност.
 2. Защитата на информацията не се прилага в случаите, когато Доставчикът има задължение за предоставяне на информация, предвидено със закон, или когато информацията е поискана от държавни органи, оправомощени със закон, или когато информацията е публично достъпна.
 3. Подробности за личните данни, обработката на лични данни и защитата на личните данни са посочени в отделен документ относно принципите на обработване на лични данни на клиентите на WEDOS в съответствие с GDPR.
 4. В случай че Клиентът съхранява някакви лични данни в WEDOS, между WEDOS и Клиента се сключва споразумение за обработка, съгласно което Клиентът е администратор на тези лични данни, а WEDOS е техен обработващ. Същата процедура се прилага, ако Клиентът вече обработва лични данни за друг администратор. В този случай WEDOS е друг процесор. Договорът е на разположение за изтегляне в Администрацията на клиента за избрани услуги.
 5. Доставчикът се съгласява да осигури защита на личните данни срещу неоторизиран или случаен достъп, да предотврати тяхната промяна, загуба или унищожаване, неоторизирано предаване или друга неоторизирана обработка, както и друга злоупотреба.

Продължителност на споразумението и неговото прекратяване

 1. Продължителността на договора и неговото прекратяване се уреждат от Общите условия на конкретните услуги.
 2. Клиентът – потребител има право да се откаже от договора в срок от 14 дни от сключването му, в съответствие с разпоредбите на § 1829 от Закон № 89/2012 Сб., Граждански кодекс. Поради факта, че Клиентът – Потребител изрично е поискал от Доставчика да започне да предоставя услуги преди изтичането на срока за отказ, той признава, че е длъжен да заплати на Доставчика пропорционална част от договорената цена за изпълнението, предоставено до момента на отказа. Клиентът може да се откаже от договора, като попълни съответния формуляр в съответната клиентска секция на уебсайта на Доставчика.
 3. При прекратяване на услугата Клиентът продължава да дължи плащане на неплатени фактури и авансови фактури, с изключение на авансова фактура за абонаментен период, който все още не е настъпил.
 4. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на съществуващите услуги поради въвеждането на нови услуги, промени в предоставяните услуги, промени в пазарните условия, развитие на нови технологии и др. Доставчикът се съгласява да замени услугите с други подобни услуги, ако това е технически възможно и икономически обосновано. Доставчикът ще информира Клиента за такава промяна под формата на известие в разумен срок (предварително). Ако Клиентът не реши да избере друга алтернативна услуга от офертата на Доставчика, предоставянето на съществуващата услуга ще бъде прекратено с едномесечно предизвестие. Неизползваните средства за оставащия период ще бъдат върнати на Клиента под формата на кредитно известие от Доставчика не по-късно от 30 дни след края на услугата.
 5. Договарящите се страни могат да прекратят договорните отношения по взаимно съгласие или чрез едностранно прекратяване. Срокът на предизвестието е 1 месец и започва да тече от деня, следващ връчването на предизвестието на другата страна. Прекратяването на договора от страна на Клиента не му дава право на възстановяване на каквито и да било средства, включително например неизползвани средства за оставащия (неизползван) период на предплатената услуга.

Заключителни разпоредби

 1. Всички договорености между Доставчика и Клиента се уреждат от валидното и действащо чешко право.
 2. В случай на промяна на юрисдикцията, Доставчикът незабавно ще информира своите клиенти за тази промяна, не по-късно от един месец след тази промяна.
 3. С оглед на факта, че договорните отношения се установяват за по-дълъг период от време и това може да означава промени на пазара или в законодателството, Доставчикът си запазва правото да действа в съответствие с член 1752 от Закон № 89/2012 Coll., Граждански кодекс, и да си запази правото да променя тези ОУ в подходяща степен. Доставчикът публикува новата редакция на ОУ на своя уебсайт, а Клиентът ще бъде уведомен за такава евентуална промяна по електронна поща в разумен срок преди влизането в сила на новите ОУ. Клиентът има право да откаже писмено промяната на ОУ до датата, на която те влизат в сила. В случай че Клиентът не отхвърли промените в ОУ в този момент, договорните отношения се уреждат от новата редакция на ОУ. В случай че Клиентът отхвърли промените/новата редакция на ОУ, Доставчикът и Клиентът имат право да прекратят предсрочно съответните договорни отношения по взаимно съгласие или с прекратяване. В такъв случай срокът на предизвестие е 2 месеца от писменото уведомяване на другата страна за промяната на ОУ.
 4. Ако настоящите ОУ са на разположение на Клиента на няколко езикови версии, чешката версия има предимство. В такъв случай Доставчикът не носи отговорност за верността на тези преводи.
 5. Тези ОУ влизат в сила на 23 май 2018 г.