Smluvní podmínky doménových služeb WEDOS

Základní ustanovení

 1. Tyto Smluvní podmínky doménových služeb WEDOS (dále jen „Podmínky DS“) jsou součástí „Všeobecných smluvních podmínek služeb společnosti WEDOS Internet, a.s.“ (dále jen „VOP“).
 2. Použití těchto Podmínek DS má přednost před použitím VOP.
 3. Tyto Podmínky DS upravují registrace, přeregistrace, prodlužování a změny u doménových jmen, která jsou vedena u Provozovatele a dále službu WHOIS Domain Privacy Protection.
 4. Registrem se rozumí organizace, která je pověřena správou a provozem příslušné domény nejvyšší úrovně (TLD – Top Level Domain). Pod pojem Registr se rozumí i tzv.  Registry Backend.
 5. Jestliže Zákazník provádí registraci a správu domén na jméno třetí osoby (držitele domény), je povinen zajistit získání souhlasu s těmito Podmínkami DS a případnými podmínkami příslušného registru domén od této třetí osoby. Na vyžádání je povinen tento souhlas doložit, jinak může být doménové jméno bez náhrady zrušeno.
 6. Držitel domény souhlasí s tím, že musí být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedení příslušné domény, a že jeho osobní údaje musí být zveřejněny v příslušných informačních systémech registrů (ve WHOIS systémech).
 7. Doménové jméno má zákazník pronajaté do užívání od příslušného registru, kterému se za pronájem domény platí poplatky. Provozovatel je technickým správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem ani plátcem.
 8. Zákazník i držitel domény souhlasí s pravidly příslušného registru a pravidly příslušné TLD.
 9. Zákazník je povinen zajistit, aby u domény byly uvedeny správné a aktuální údaje o držiteli domény a dalších kontaktech a další informace tak, jak to vyžaduje příslušný registr. V opačném případě se Zákazník vystavuje riziku, že doména bude z důvodu nesprávných údajů zrušena bez nároku na jakoukoliv náhradu finančních prostředků či způsobených škod.
 10. Provozovatel je oprávněn v případě potřeby komunikovat ohledně domény přímo s jejím držitelem.
 11. V případě žádosti ze strany držitele domény může Provozovatel doménu vyjmout ze zákaznického účtu Zákazníka a dát jí do přímé správy držitele. Zákazník nemá v takovém případě nárok na vrácení případných poplatků za nevyužité období domény.
 12. Provozovatel nabízí k doménám různé příplatkové služby. Přehled těchto příplatkových služeb je vždy uveden v aktuálním ceníku doménových jmen nebo souvisejících dokumentech. Provozovatel je oprávněn měnit cenu příplatkových služeb kdykoliv  a to s okamžitou účinností. 
 13. Cenu za registraci nebo prodloužení nebo přeregistrace nebo jiné obdobné operace s doménovými jmény, je Provozovatel oprávněn měnit od následujícího předpláceného období, tedy od okamžiku příštího prodloužení služby. 

Registrace domény

 1. Objednaná doména bude předána k registraci až po zaplacení příslušných poplatků dle aktuálního ceníku a splnění případných dalších podmínek vyžadovaných Provozovatelem či příslušným registrem pro danou TLD.
 2. Objednáním nebo zaplacením objednávky registrace nevzniká Zákazníkovi nárok na dané doménové jméno. Ten vzniká až po skutečném provedení registrace a jejím potvrzení Provozovatelem.
 3. Zákazník je srozuměn s tím, že Provozovatel může po držiteli domény požadovat další doklady či jiné náležitosti nutné k provedení registrace domény, dle podmínek stanovených příslušným registrem pro konkrétní TLD. Může se jednat o osobní údaje (rodné číslo, číslo osobního průkazu, datum narození), dodání úředně ověřeného dokumentu, zaslání kopie osobního dokladu, provedení souhlasu s dalšími podmínkami apod.
 4. Registrace domény bude provedena pouze v případě, že:
  – příslušný registr povolí provedení registrace daného doménového názvu
  – doménový název je v okamžiku registrace domény volně dostupný k registraci, název není žádným způsobem blokován, rezervován či zakázán
  – žadatel o registraci domény splnil všechny podmínky dané příslušným registrem
  – příslušný registr je plně funkční a zaregistrování domény úspěšně potvrdí
 5. Doménový název, který Zákazník požaduje zaregistrovat, nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat vyplněním objednávky. Jestliže jiný zájemce o registraci stejného doménového názvu splní dříve všechny náležitosti pro provedení registrace, nelze doménu pro Zákazníka zaregistrovat.
 6. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností registrace domény.
 7. V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény je objednávka po 30 dnech zrušena a zákazníkovi jsou navráceny případné již uhrazené poplatky, pokud to stav objednávky umožňuje.
 8. Provozovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádosti Zákazníka o registraci daného doménového názvu ani za něj nenese právní odpovědnost. Za případné problémy či škody způsobené kolizí s ochrannými známkami, soudním rozhodnutím či jinými překážkami, které neumožňují Zákazníkovi doménové jméno využívat, nese odpovědnost Zákazník.
 9. Stejně tak Provozovatel nekontroluje, zdali jsou splněny všechny netechnické náležitosti pro registrace doménového jména, zvláště soulad s různými pravidly (například další individuální pravidla registru pro danou TLD). V případě nesouladu může být doménové jméno bez náhrady zrušeno. 

Expirace a prodloužení domény

 1. Zákazník je povinen včas uhradit poplatky a splnit další případné náležitosti pro provedení prodloužení platnosti domény na další období.
 2. Jestliže zákazník nesplní všechny náležitosti (zejména úhradu poplatků na další období a odsouhlasení pravidel) pro prodloužení domény více než 14 dní před její expirací, vystavují se Zákazník a držitel domény riziku zrušení dané domény.  Zákazník také bere na vědomí, že v případě neprodloužení domény, může u některých TLD, dojít k nedostupnosti původního obsahu po expiraci. 
 3. Zákazník je povinen sám sledovat a hlídat data expirací svých domén. Provozovatel Zákazníka informuje o blížící se expiraci, není však povinen tak činit. Provozovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci domény nebylo Zákazníkovi doručeno.
 4. Doména bude prodloužena na další období pouze v případě, že:
  – zákazník splnil všechny náležitosti pro prodloužení domény s dostatečným předstihem před její expirací
  – příslušný registr povolí prodloužení domény
  – příslušný registr je plně funkční a prodloužení domény úspěšně potvrdí
  – doména již nebyla zrušena z důvodu včasného neprodloužení
 5. V případě, že Zákazník nebude reagovat na upozornění na expiraci domény, je Provozovatel oprávněn, ale není povinen, o tom informovat přímo držitele domény.

Přeregistrace domény

 1. Objednaná přeregistrace domény bude provedena pouze v případě, že Zákazník a držitel domény splní všechny náležitosti vyžadované Provozovatelem či příslušným registrem pro danou TLD. U některých TLD je při přeregistraci vyžadována úhrada administrativního poplatku, poplatku za provoz domény na další období, zadání autorizační informace či odsouhlasení převodu jiným způsobem.
 2. Přeregistrace domény bude provedena pouze v případě, že:
  – příslušný registr povolí provedení přeregistrace daného doménového názvu, přeregistrace domény či změny u domény nejsou žádným způsobem omezeny či blokovány
  – žadatel o registraci domény splnil všechny podmínky dané příslušným registrem
  – příslušný registr je plně funkční a přeregistrování domény úspěšně potvrdí
 3. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností přeregistrace domény.
 4. V případě nesplnění podmínek pro provedení přeregistrace domény je objednávka po 30 dnech zrušena a zákazníkovi jsou navráceny případné již uhrazené poplatky, pokud to stav objednávky umožňuje.

Změny u domény

 1. Veškeré změny u domény musí být korektně autorizovány Zákazníkem, tj. Zákazník se musí prokázat příslušnými přihlašovacími údaji. 
 2. Provozovatel může vyžadovat dodatečnou autorizaci (například přes e-mail, SMS nebo zasláním dokumentace) u některých změn.
 3. Jakékoliv změny u domén mohou být Provozovatelem zpoplatněny dle aktuálního ceníku či dohodou mezi Zákazníkem a Provozovatelem.
 4. Proces změny u domény bude zahájen až po zaplacení případného poplatku a po splnění všech případných dalších náležitostí stanovených Provozovatelem či registrem pro danou TLD.
 5. Změny u domény mohou být provedeny pouze pokud to stav domény umožňuje a registr takovou změnu umožní.

Storno požadavků u domény

 1. Stornem požadavku se rozumí žádost Zákazníka či držitele domény o zrušení či pozastavení probíhající registrace, přeregistrace, prodloužení či jiné změny u domény.
 2. V případě, že to situace umožňuje, může být takový proces zastaven. Požadavek zákazníka na storno požadavku může být zpoplatněn Provozovatelem dle aktuálního ceníku.
 3. V případě, že akce již nelze vrátit zpět, nemůže Zákazník nárokovat vrácení poplatků spojených s daným požadavkem.
 4. U domén není možné provádět storno změn, pokud již byly provedeny. V takovém případě je Zákazník nucen zažádat o provedení změny na původní údaje či stav a znovu uhradit případné poplatky spojené s takovou změnou.
 5. Proces registrace domény nebo prodloužení domény neumožňuje vrácení poplatků u již zaregistrovaných domén a zákazník je s tímto srozuměn a souhlasí s tím, že na registraci domény nebo její prodloužení se nevztahují zákonné podmínky odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku (smlouvy se spotřebitelem uzavřené distančním způsobem dle příslušných právních předpisů. Zákazník tedy nemůže odstoupit od smlouvy o registraci domény, jestliže registrace domény byla provedena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle zvláštního právního předpisu.

Provoz a využívání domény

 1. Zákazník je plně odpovědný za to, jakým způsobem jsou jeho domény využívány a jaké WWW stránky a další služby jsou na ní provozovány.
 2. V případě soudního (či jiného obdobného) sporu u domény může Provozovatel na základě soudního příkazu či rozhodnutí (obdobné povahy) znemožnit Zákazníkovi užívání domény či provést nařízené změny. V případě nařízené změny držitele na někoho jiného nemá Zákazník nárok na vrácení jakýchkoliv poplatků za nevyužití období platnosti domény. Stejně tak nemá Zákazník nárok na kompenzaci jakýchkoliv případných škod způsobených omezením užívání domény či nařízených změn u domény.

DNS

 1. Zákazník je zodpovědný za správné nastavení DNS záznamů na autoritativních DNS serverech pro danou doménu.
 2. Provozovatel bezplatně nabízí umístění DNS záznamů domén na svých DNS serverech a to pro domény, které jsou vedené u Provozovatele (jako registrátora) a zároveň tyto domény využívají další služby nabízené Provozovatelem (například webhosting nebo virtuální nebo dedikované servery).
 3. Provozovatel neručí za případné problémy způsobené poruchou či nedostupností DNS systému Provozovatele.
 4. Provozovatel je oprávněn smazat doménu z DNS systému v případě, že doména DNS servery Provozovatele nevyužívá po dobu 60 dní.
 5. Provozovatel nabízí použití technologie DNSSEC pouze pro domény, u nichž je registrátorem, a to pouze v následujících 2 variantách:
  – doména používá DNS servery Provozovatele, záznamy jsou podepsány DNSSEC klíči Provozovatele, Zákazník nemůže použít vlastní klíč
  – doména nepoužívá DNS servery Provozovatele, Zákazník musí použít vlastní DNSSEC klíče
 6. Provozovatel neručí za jakékoliv problémy způsobené nesprávným nastavením či technickou poruchou technologie DNSSEC.

WHOIS Domain Privacy Protection

 1. Zákazník je oprávněn ke svému doménovému jménu objednat si službu WHOIS Domain Privacy Protection, která umožňuje skrytí registračních údajů Zákazníka vůči veřejnosti. Rozsah skrytí jednotlivých údajů se liší podle nabízených variant a podle zvolené varianty služby. 
 2. Služba WHOIS Domain Privacy Protection je zpoplatněna podle aktuálního ceníku. Nabízené varianty jsou popsané v aktuální podobě na webu Provozovatele.
 3. Provozovatel neručí za případné problémy způsobené skrytím údajů vůči třetím osobám.
 4. Provozovatel tuto službu nabízí jen pro některé doménové koncovky (TLD) a to v souladu s pravidly příslušného doménového registru.  V případě úprav pravidel doménového registru, tak že nebude možné používat službu WHOIS Domain Privacy Protection, bude o této skutečnosti zákazník neprodleně informován včetně postupu (plánu) jak bude probíhat zrušení služby. Zákazníkovi bude v tomto případě vrácena částka za nevyčerpané období (zaokrouhlení poměrné částky na celé měsíce).
 5. Služba  WHOIS Domain Privacy Protection je nabízená jako příplatková služba k doménovým jménům a je možné ji aktivovat kdykoliv. Aktivace této příplatkové služby  je možná ihned v průběhu objednávky nové  domény nebo přeregistrace již existující domény k Provozovateli nebo k již existující doméně, která je vedena u Provozovatele (a kde je Provozovatel registrátorem). 

Zákaznická podpora

 1. K doménám je poskytována zákaznická podpora pouze přes komunitní fórum nebo v naléhavých případech komunikací prostřednictvím tiketů  ze Zákaznické administrace, a to v pracovní dny v době 8:00 – 16:00 SEČ (GMT +1). Mimo tuto dobu nelze garantovat řádné prodloužení domény či vyřešení administrativních nebo technických problémů u domény a to i těch, které mohou nebo mají přímý vliv na funkčnost domény.
 2. K doménám je možní přikoupit jiné druhy podpory dle aktuální nabídky, kterou poskytuje Provozovatel. 

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období minimálně 1 roku a maximálně 10 let. Konkrétní délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho fakturačního cyklu.
 2. Na základě žádosti s úředně ověřeným podpisem, kterou Zákazník doručí Poskytovateli v písemné formě, Provozovatel smaže doménu. Smazáním domény nevzniká  nároku navrácení již uhrazené částky (a to ani v poměrné části).
 3. Mazání domén dle předchozího odstavce je zpoplatněné dle aktuálního ceníku.