Smluvní podmínky kyberbezpečnostních, hostingových a cloudových služeb WEDOS

Základní a společná ustanovení

 1. Tyto Smluvní podmínky kyberbezpečnostních, hostingových a cloudových služeb WEDOS (dále jen „Podmínky KHCS“) jsou součástí „Všeobecných smluvních podmínek služeb společnosti WEDOS Internet, a.s.“ (dále jen „VOP“).
 2. Použití těchto Podmínek KHCS má přednost před použitím Všeobecných obchodních podmínek (VOP).
 3. Mezi KHCS řadí zejména následující služby: webhosting (zahrnuje NoLimit,  Miniweb, případně specializované CMS hostingy), mailhosting, WEDOS WebSite, služba WMS, služba WEDOS Global, služba WEDOS Microservices, serverhosting (virtuální a dedikované servery), služba WEDOS Disk. Mezi cloudové služby se řadí zejména služba WEDOS CD a služba WEDOS Cloud. Hranice mezi hostingovými a cloudovými službami se mohou prolínat. Jakákoliv služba z nabídky je poskytována v rozsahu podle vybrané varianty služby a to dle aktuální nabídky Provozovatele. 
  Podrobnosti, technické specifikace a konkrétní omezení jednotlivých druhů služeb jsou vždy uvedeny na stránkách Provozovatele.
 4. Webhosting je poskytnutí prostoru na webových serverech Provozovatele pro provoz WWW stránek na doméně 2. úrovně nebo 3. úrovně, případně s podporou e-mailových schránek (tzv. mailhostingu) pro příslušnou doménu a případně s podporou databází. Primárně se jedná o sdílený webhosting a sdílení prostředků více uživateli současně. Tato služba zahrnuje například různé verze webhostingu  NoLimit, NoLImit Extra, dále  Miniweb, případně různé specializované CMS hostingy),
 5. Mailhosting je poskytnutí služby provozu mailových schránek pro příslušnou doménu 2. nebo 3. úrovně. Mailhosting může být objednán zcela samostatně nebo jako součást některé ze zde uvedených služeb.
 6. Služba WEDOS WMS (Webhosting Managed Server) je zvláštní forma webhostingu, kdy se nejedná o sdílený webhosting, ale o webhosting s vyhrazenými parametry pro každého zákazníka. Součástí služby může být mailhosting. 
 7. Služba WEDOS WebSite je služba, která v sobě zahrnuje limitovanou verzi webhostingu (s omezenými parametry) a současně s tím pronájem on-line editoru webových stránek, který slouží pro jednoduché vytváření, editaci a správu jednoduchých webových stránek. Editor webových stránek obsahuje různé předpřipravené šablony, bloky a komponenty, které mohou Zákazníci využít pro tvorbu vlastních webových stránek.
 8. Služba WEDOS GLobal je soubor služeb využívajících tzv. anycast řešení, kdy jsou jednotlivé dílčí služby opakovaně rozmístěny po celém světě v různém počtu kopií. Služba je velmi dynamická a geografické rozmístění služby se může velmi lišit a průběžně dynamicky měnit. Služba zahrnuje jednotlivé dílčí služby založené na technologii anycast. Jedná se například o DNS, filtrace provozu, IDS/IPS ochranu, DDoS ochranu, proxy servery, CDN, VPN. Rozsah těchto služeb může být dynamicky měněn v čase a to podle aktuální nabídky Provozovatele. Zákazník si může vybrat jen určité služby, o které má zájem.
 9. Služba WEDOS MicroServices je pronájem služeb, který je založený na službě kubernetes nebo podobné. Primárně se jedná o pronájem různorodých služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Rozsah těchto služeb může být dynamicky měněn v čase a to podle aktuální nabídky Provozovatele. Zákazník si může vybrat jen určité služby o které má zájem.
 10. Virtuální servery je pronájem virtuálních serverů. Virtuálními servery se myslí provoz serveru ve virtualizačním prostředí, kdy je část serveru Provozovatele vyhrazena pro běh virtuálního serveru Zákazníka. 
 11. Dedikované servery je pronájem fyzického – dedikovaného (vyhrazeného) serveru pro konkrétního Zákazníka.
 12. Služba WEDOS Cloud je cloudová služba, která zahrnuje pronájem souboru virtuálních serverů, které jsou ve správě Zákazníka a jsou vyhrazeny pro běh služeb Zákazníka. Zákazníkovi je umožněno vytvářet si vlastní virtuální prostředí, včetně virtuálních serverů, virtuálních sítí, vlastních virtuálních datacenter a jejich vzájemných kombinací.
 13. Služba WEDOS Disk je pronájem diskového prostoru na serverech Provozovatele za účelem soukromého ukládání souborů, zejména zálohování.
 14. Služba WEDOS CD je pronájem komplexu služeb založených na technologii NextCloud a případně dalších souvisejících nebo podobných technologiích. Řešení umožňuje poskytnutí prostoru pro soukromé ukládání souborů, včetně komplexního kancelářského balíku a řešení pro kanceláře, které může být využito jako kompletní zálohovací prostředí. 
 15. Smluvní vztah trvá i poté, co Zákazník přestěhuje své aplikace, WWW stránky a další data k jinému provozovateli a přestane služby Provozovatele využívat. Zákazník musí v takovém případě službu řádně vypovědět a to vyplněním formuláře výpovědi na stránkách zákaznického centra nebo vyplněním kontaktního formuláře, přičemž je povinen se řádně autorizovat.
 16. Přístupové údaje (přihlašovací jména a hesla) jsou při zřízení služby zasílány na e-mailovou adresu Zákazníka, uvedenou u služby v údajích o odběrateli. Při zapomenutí hesla není možné heslo Zákazníkovi znovu zaslat, protože si je Provozovatel z bezpečnostních důvodů ve svých databázích neeviduje. V takovém případě si musí zákazník nastavit nové heslo na stránkách Zákaznického centra nebo zasláním autorizované žádosti kontaktním formulářem.
 17. Provozovatel prohlašuje, že splňuje všechny potřebné právní předpisy pro provoz nabízených služeb. Provozovatel prohlašuje, že je pravidelně kontrolován příslušnými orgány státní správy. Provozovatel prohlašuje, že jsou prováděné pravidelné audity a to různých forem (například bezpečnostní, ISO, finanční). 

Webhosting

 1. Webhosting zahrnuje provoz WWW stránek pro doménu 2. úrovně nebo 3. úrovně na serveru Provozovatele. Zákazníkovi je vyhrazen prostor na WWW serveru, na který je možné umístit své WWW stránky. Server běží na operačním systému Linux, je možné využít různých technologií – například PHP a to dle vybrané služby, případně její varianty. Velikost vybraného prostoru se liší v závislosti na zvolené variantě zákazníkem. 
 2. Webhosting může, dle zvolené varianty služby, zahrnovat též provoz e-mailových služeb (mailhosting) pro příslušnou doménu. 
 3. Webhosting, dle zvolené varianty služby, může zahrnovat též možnost objednat si jednu nebo více databází. Jejich počet a typ není omezen, je však omezen celkový obsazený prostor. Parametry se mohou u různých variant služby lišit a to v souladu s aktuální nabídkou služeb, která je uvedená na webových stránkách Provozovatele.
 4. Webhostingové služby jsou provozovány na sdílených serverech, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru jinými zákazníky. Provozovatel rychlost webhostingových služeb nijak negarantuje. Jestliže má zákazník vyšší požadavky, doporučuje se přejít na jinou variantu hostingových služeb (WMS, WEDOS Cloud, Microservices, virtuální či dedikované servery). 
 5. Prostor pro WWW stránky je u některých variant neomezený. V takovém případě smí však být využit pouze pro umístění dat, která nejsou v rozporu s kapitolou „Vyloučení z provozu“ všeobecných smluvních podmínek. V případě, že Zákazník zakoupí variantu hostingu s neomezeným prostorem, tak v rámci daného webu smí být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směřuje na ně z tohoto webu odkaz. 
 6. Webhosting neslouží jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných WWW prezentací, pro zálohování nabízí Provozovatel jiné služby (například WEDOS CD nebo WEDOS Disk). Celý web musí být umístěn a provozován ze serverů Provozovatele, webhosting nelze použít např. jen jako úložiště pro soubory ke stažení. Soubory, jejichž umístění v prostoru webu není dle názoru Provozovatele opodstatněné, je Provozovatel oprávněn smazat.
 7. V případě překročení limitu obsazeného prostoru u databází je Zákazník Provozovatelem vyzván k napravení situace. Zákazník je povinen velikost obsazeného prostoru snížit nebo se s Provozovatelem dohodnout na podmínkách navýšení tohoto prostoru. Jestliže Zákazník nadále překračuje povolené limity, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo provozovat pouze takové verze technologií (PHP, MySQL atd.), které považuje za bezpečné a které výrazně neovlivňují chod dalších zákazníků. V případě, že nějaká verze již nelze bezpečně provozovat, tak si Provozovatel vyhrazuje právo její další poskytování ukončit. Pokud Provozovatel nabízí starší verze technologií, ke kterým už nevychází bezpečnostní a udržovací aktualizace, je Zákazník povinen upravit si své skripty, tak aby nemohlo dojít k zneužití bezpečnostních děr anebo omezení provozu ostatních zákazníků.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit některé funkce u technologií (PHP, MySQL atd.) takovým způsobem, aby nemohlo dojít k narušení bezpečnosti anebo výraznému ovlivnění chodu služeb u dalších zákazníků. Takovéto omezení může dle svého uvážení nasadit kdykoliv to bude nezbytně nutné, následně však do 24 hodin musí kontaktovat zákazníka emailem. Všechna omezení a aktuální stav konfigurace technologií najde zákazník na stránkách Provozovatele.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo nabízet nové verze technologií (PHP, MySQL atd.) až když to uzná za vhodné z bezpečnostních a provozních důvodů a nová verze projde dostatečným testováním ze strany Provozovatele. 

Mailhosting

 1. Výše uvedené podmínky Webhostingu se přiměřeně použijí i pro službu mailhosting. Mailhosting je služba, která zahrnuje provoz mailového serveru a mailových schránek pro vybranou doménu Zákazníka. Zákazníkovi je vyhrazen prostor na e-mailovém serveru, na kterém si může Zákazník vytvářet jednotlivé e-mailové schránky a přistupovat k nim pomocí webového rozhraní, případně pomocí protokolů POP a IMAP a dále může odesílat e-maily protokolem SMTP.
 2. Počet e-mailových schránek není (u většiny variant služeb) omezen (případně je omezen u vybraných variant), ale je však omezen celkový prostor, který je e-maily obsazen a to v souladu s vybranou varianto služby.
 3. Mailhosting může být nabízen a aktivován samostatně, ale také jako součást jiných hostingových nebo cloudových služeb, případně jako příplatková služba k hostingovým a cloudovým službám. 
 4. Provozovatel upozorňuje, že příjem e-mailů určených Zákazníkovi, případně e-mailů poslaných Zákazníkem třetím osobám, není z povahy služby nijak garantován. Nelze garantovat doručení a ani rychlost doručení. Provozovatel udělá maximum pro doručení nebo příjem mailových zpráv Zákazníka.
 5.  V případě překročení limitu obsazeného prostoru u e-mailových služeb není Zákazníkovi umožněn příjem dalších e-mailových zpráv (zprávy jsou e-mailovým serverem odmítány).
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za zvolené jméno pro část anebo celou e-mailovou adresu a to jak s ohledem na vlastnická práva, porušování zákonů, porušování dobrých mravů, tak i sníženou doručitelnost e-mailových zpráv z důvodu nekompatibilit, chyb a filtrů.
 

WMS (Webhosting Managed Server)

 1. Služba WEDOS WMS zahrnuje vyhrazený výkon (dle varianty zvolené v objednávce) pro neomezený počet oddělených webů a databází. To pod naší správou a administrací.
 2. Služba WMS je navržena jako rozhraní pro správu oddělených webhostingů, kterým si Zákazník sám přiděluje hardwarové prostředky (výkon serveru), jak uznáte za vhodné. Pokud potřebuje, tak jednotlivě provádět i individuální nastavení PHP (délka běhu skriptu nebo počty procesů…) a webserveru. Pro zjednodušenou správu je k dispozici i SFTP a do budoucna Provozovatel připravuje SSH přístup.
 3. Služba je založena na technologii Kubernetes a nabídka se může lišit podle aktuálně nabízených variant. 

WebSite

 1. Služba WEDOS WebSite je jednoduchý Drag & Drop editor, který slouží k vytváření jednoduchých webových stránek a jejich následné editaci v budoucnu. Jedná se o pronájem editoru jako služby. Nejedná se o prodej nebo pronájem software apod.
 2. Služba zahrnuje pronájem předpřipravených šablon, bloků a komponent.
 3. Provozovatel není odpovědný za případné chyby v editoru. Funkce editoru může být dočasně odstavena z provozu a přitom to nemá vliv na funkčnost webových stránek Zákazníka. Odstávka nebo porucha editoru se nepočítá do garance dostupnosti podle této dohody a nenáleží za ni kompenzace.
 4. Součástí služby je také webhosting pro daný web a u vybraných variant i provoz e-mailových schránek s vlastní doménou. Nabídka variant se řídí podle aktuálního ceníku.
 5. Zákazník je srozuměn, že všechna data mohou být distribuována prostřednictvím tzv. CDN a jednotlivé komponenty stránek (například obrázky, css styly) mohou být do internetu distribuovány z jedné centrální URL pro všechny weby provozované na službě WebSite.
 6. Zákazník je zcela odpovědný za obsah vytvořených webových stránek a to včetně textů, multimédií a skriptů, zvláště s ohledem na práva třetích stran. Publikací webu a umístěním souborů, textů, skriptů na servery Provozovatele se zavazuje, že má ke všemu případný souhlas třetích stran v takovém rozsahu jak jsou na vytvořeném webu použity.
 7. Pokud Zákazník na webu používá technologie podléhající GDRP (sledování uživatele, sběr osobních dat atd.) je povinen postupovat v souladu s GDRP.

WEDOS Global

 1. Služba WEDOS Global zahrnuje soubor různých služeb, které jsou založeny a provozovány na technologii anycast. Jedná se například o služby: DDoS ochrana, IPS/IDS ochrana, anycast DNS, anycast reverzní proxy, anycast CACHEovací server, anycast CDN, anycast VPN. 
 2. Služba je provozována v tzv. POP(ech), což jsou jednotlivé samostatné funkční body rozmístěné v různých částech světa a to zcela dle uvážení Provozovatele a jeho provozních a funkčních potřeb a požadavků. 
 3. Nabídka jednotlivých služeb zahrnutých pod WEDOS Global může být v budoucnu měněna a to nabídkou nových služeb nebo naopak odebráním některých služeb z nabídky. Aktuální nabídka je popsána na webových stránkách Provozovatele.
 4. Vzhledem k použité technologii je zde možnost rozdílného použití a individuálního nastavení parametrů v jednotlivých geografických lokalitách. Nastavení provádí Provozovatel, ve výjimečných případech Zákazník a to tehdy, když to služba umožňuje a nabídka nastavení je v zákaznické administraci. 
 5. V případě využití ukládání dat  Zákazníka (i dočasných)  v konkrétním státě světa, kde je POP (určitá funkční část služby WEDOS Global) umístěný, je Zákazník povinen dbát místních zákonů.
 6. V případě rozsáhlých kybernetických útoků prostřednictvím konkrétního POP, je Provozovatel oprávněn tento POP po dobu nezbytně nutnou odstavit.
 7. Služby, které mohou sloužit pro skrytí identity (Anycast VPN atd.), nesmí zákazník využívat v rozporu se zákony země, kde se POP nachází.

WEDOS MicroServices

 1. Je pronájem služeb, který je založený na službě kubernetes nebo podobné. Primárně se jedná o pronájem služeb dle aktuální nabídky Provozovatele.
 2. Provozovatel odpovídá za běh virtualizační platformy (kontejnerů) a celého prostředí, ale neodpovídá za běh jednotlivých služeb a to zejména z důvodu softwarových chyb nebo poruch. 
 3. Zákazník si odpovídá za nastavení vybraných služeb, za jejich konfiguraci a vlastní chod softwarových prostředků. Jedná se o samostatné aplikace a Provozovatel nemá přístup do nastavení parametrů jednotlivých služeb Zákazníka. 
 4. Provozovatel  neodpovídá za aktuálnost verzí nabízených aplikací, případně za jejich bezpečnost. 
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo nabízet nové verze aplikace až když to uzná za vhodné z bezpečnostních a provozních důvodů a nová verze projde dostatečným testováním ze strany Provozovatele.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo určit minimální parametry pro běh aplikace.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit z nabídky aplikaci a ukončit či pozastavit její provoz, pokud představují bezpečnostní rizika, přetěžuje severy či jiné hardwarové prostředky anebo jinak zasahuje do běžného provozu služby WEDOS MicroServices. V tomto případě má zákazník právo na vrácení poměrné částky. 

Virtuální servery

 1. Součástí služby provozu virtuálních serverů je pouze provoz příslušného virtuálního (virtualizovaného) hardware a zajištění konektivity do sítě Internet. V této službě není zahrnut provoz žádného software ani žádných dalších služeb. Software si na server instaluje a konfiguruje Zákazník sám, popř. Provozovatel za úhradu dle aktuálního ceníku.
 2. Provozovatel odpovídá za funkčnost virtuálních serverů po hardwarové stránce. Při poruše je povinen provést výměnu porouchané hardwarové součásti či výměnu celého zařízení do 4 hodin od lokalizace problému. Formou příplatkové služby dle aktuálního ceníku je možné tuto dobu upravit na kratší. Jestliže Provozovatel do smluvené doby nápravu HW poruchy neprovede, má Zákazník nárok na 1 měsíc provozu služby zdarma. Lokalizací poruchy se myslí zjištění přesné příčiny problému technikem Provozovatele.
 3. Provozovatel neodpovídá za funkčnost software na virtuálním serveru a jeho správnou konfiguraci (s výjimkou software, který přímo zajišťuje virtualizaci hardware virtuálního serveru). O operační systém na serveru a všechny další softwarové součásti a data se stará Zákazník, popř. Provozovatel za úhradu dle aktuálního ceníku.
 4. Provozovatel neprovádí monitoring funkčnosti virtuálního serveru (s výjimkou samotného virtualizačního prostředí a fyzického hardware). Zákazník je povinen si případný monitoring funkčnosti, stavu a dostupnosti zajistit sám. Stejně tak je na něm zjištění případné poruchy hardware a jejího nahlášení Provozovateli.
 5. Zákazníkovi je ke každému virtuálnímu serveru přidělena 1 pevná veřejná IP adresa, případně další za příplatek dle aktuálního ceníku, kterou může na serveru využívat.
 6. Zákazníkovi je zakázáno využívat jiné IP adresy, které mu nebyly přiděleny Poskytovatelem, či se jinak pokoušet narušovat nebo přetěžovat síťovou komunikaci či samotnou síť Provozovatele. V případě neoprávněného použití IP adresy je Provozovatel oprávněn server ihned odpojit od sítě.
 7. Virtuální servery jsou provozovány na sdílených serverech, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru jinými zákazníky. Provozovatel rychlost služeb nijak negarantuje. Jestliže má Zákazník vyšší požadavky, doporučuje se přejít na dedikované servery.
 8. Do diskového prostoru virtuálního serveru se započítává též prostor, který zabere samotný operační systém a další software nainstalovaný na serveru.
 9. Zákazník je povinen mít svůj virtuální server nastavený tak, aby při plánovaném či neplánovaném restartu došlo ke korektnímu spuštění všech potřebných aplikací a služeb na serveru. Provozovatel neodpovídá za případné problémy či škody způsobené chybným spuštěním aplikací či služeb nebo chybnou konfigurací na serveru Zákazníka.

Dedikované servery

 1. Pro provoz dedikovaných serverů se použijí přiměřeně výše uvedené podmínky pro virtuální servery.
 2. Provozovatel poskytne pouze originální firmware, který mu ke konkrétnímu modelu serveru poskytne výrobce anebo autorizovaný distributor. 

WEDOS Cloud

 1. WEDOS Cloud je profesionální služba založená na typu IaaS (Infrastruktura jako služba). Je zaměřená pro náročné uživatele, kteří hledají to nejlepší zázemí pro své vlastní cloudové datacentrum. Na službu WEDOS Cloud se přiměřeně použijí podmínky platné pro virtuální servery.
 2. Součástí služby WEDOS Cloud je pouze provoz příslušného virtuálního či fyzického hardware a zajištění konektivity do sítě Internet. V této službě není zahrnut provoz žádného software ani žádných dalších služeb. Software si na server instaluje a konfiguruje Zákazník sám, popř. Provozovatel za úhradu dle aktuálního ceníku.
 3. Služba WEDOS Cloud umožňuje tvorbu “neomezeného” počtu virtuálních serverů (dále jen VM nebo VMs) v rámci jedné služby, dále resize – virtuální servery s možností změny nastavení CPU a RAM, kdykoliv může Zákazník provést navýšení nebo snížení (nutno provést restart VM),ve většině případů disk resizing, rozdělení zakoupených kapacit (RAM, CPU, HDD) mezi jednotlivá VMs dle potřeb zákazníka s možností dynamických změn dle potřeb zákazníka, rozdělení CPU na virtuální CPU na jednotlivých VMs, možnost nákupu až stovek (nebo tisíců) vláken CPU pro jednu službu. Detailní nabídka v aktuální podobě je k dispozici na internetových stránkách Provozovatele.
 4. Zákazník může zkombinovat WEDOS Public Cloud s jeho současným Private cloudem.
 5. Ke službě je poskytováno API.

WEDOS CD

 1. je pronájem komplexu služeb založených na technologii NextCloud a případně dalších souvisejících nebo podobných technologiích. Řešení umožňuje poskytnutí prostoru pro soukromé ukládání souborů, včetně komplexního kancelářského balíku a řešení pro kanceláře, které může být využito jako kompletní zálohovací prostředí. 
 2. Provozovatel odpovídá za provoz služby WEDOS CD a to pouze za provoz hardwaru a připojení k síti internet. Provozovatel odpovídá pouze za funkčnost základního software Nextcloud a za možnost přihlášení do základního rozhraní. 
 3. Zákazník může využívat různé aplikace. Nabídka těchto aplikací se může lišit a měnit v čase. Provozovatel neodpovídá za chybná nastavení jednotlivých aplikací nebo za chyby v jednotlivých aplikacích, které služba nabízí. 

WEDOS Disk

 1. Služba WEDOS Disk zahrnuje pronájem diskového prostoru na serverech Provozovatele za účelem soukromého ukládání souborů. Diskový prostor je zpřístupněn přes několik protokolů pro sdílení a práci se soubory, detaily jsou uvedeny v aktuální specifikaci služby na stránkách Provozovatele.
 2. Diskový prostor je určen pouze pro vlastní potřebu Zákazníka. Nesmí být využíván k veřejnému ukládání, sdílení či stahování souborů. Zákazníkovi je především zakázáno veřejně uvádět přístupové údaje do prostoru či odkazy na soubory v tomto diskovém prostoru.
 3. Součástí služby WEDOS Disk nejsou žádné skriptovací ani programovací technologie. Jedná se o pouhé statické umístění souborů do pronajatého diskového prostoru.
 4. Diskový prostor má pevně danou velikost a pevně daný max. počet umístěných souborů dle zvolené varianty služby. Do tohoto prostoru a do počtu souborů se započítává vše, co Zákazník do diskového prostoru umístí, včetně případných dalších dat a souborů, která jsou k provozu služby nutné. Pokud je celkový prostor či max. počet souborů vyčerpán, není Zákazníkovi umožněno nahrávat další soubory.
 5. Služba WEDOS Disk je provozována na sdílených serverech a diskových polích, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru či diskových polí jinými zákazníky. Provozovatel rychlost těchto služeb nijak negarantuje.
 6. Poskytovatel nabízí pouze obecné informace a návody ke způsobu připojení diskového prostoru k počítači klienta. Konfigurace klientské části a řešení případných potíží spojení, které nejsou způsobeny Provozovatelem, jsou plně v režii Zákazníka.
 7. K některým hostingovým službám je služba WEDOS Disk poskytována zdarma. Při pozastavení či zrušení příslušné hostingové služby je také pozastavena či zrušena odpovídající služba WEDOS Disk (včetně případného úplného smazání dat na diskovém prostoru bez možnosti jejich následné obnovy).

Odesílání e-mailových zpráv

 1. Jakékoliv hardwarové prostředky Provozovatele je zakázáno využívat k hromadnému rozesílání jakýchkoliv e-mailových zpráv (např. newslettery) bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vyžádané (nelze odesílat ani vyžádané newslettery apod.), pokud není dohodnuto mezi Zákazníkem a Provozovatelem jinak.
 2. Z webhostingu nebo mailhostingu je povoleno odeslat nejvýše 500 e-mailových zpráv denně, pokud není individuálně dohodnuto jinak. Při překročení tohoto limitu je odeslání odmítnuto a zprávy jsou zahozeny.
 3. Z webhostingu není povoleno odesílání e-mailových zpráv přímo přes SMTP protokol (spojení z PHP skriptu na port 25), je nutné používat funkci mail() v PHP.
 4. Přes SMTP server Provozovatele je povoleno odeslat nejvýše 500 e-mailových zpráv denně. Při překročení tohoto limitu je odeslání dalších zpráv odmítnuto.
 5. Omezení odesílání zpráv z webhostingu a přes SMTP server je možné Zákazníkovi po dohodě s Provozovatelem navýšit. Oprávněnost tohoto požadavku je na posouzení Provozovatele.
 6. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností odeslání e-mailových zpráv po překročení stanovených limitů.
 7. Jakoukoliv službu je povoleno využívat k hromadnému rozesílání zpráv pouze při splnění následujících podmínek:
  – musí se jednat o vyžádané zprávy, tedy příjemci si musí být vědomi, že se přihlásili k odběru těchto zpráv
  – zprávy musí být zasílány v neobtěžujícím množství
  – ve zprávě musí být uveden postup k odhlášení odběru a odesílatel musí žádosti o odhlášení akceptovat a respektovat
  – všechny e-mailové adresy, na které je e-mailová zpráva zaslána musí být získány, uchovávány a administrovány se souhlasem odpovídajícímu GDRP
  – všechny odeslané e-mailové zprávy musí být zcela v souladu s GDRP
 8. U všech nabízených služeb je Zákazník povinen na žádost Provozovateli sdělit informace ohledně prováděného hromadného rozesílání:
  – jakým způsobem jsou získávány e-mailové adresy příjemců a jak je získáván souhlas se zasíláním
  – jaké zprávy jsou rozesílány
  – jak často jsou zprávy rozesílány
  – v jakém množství jsou rozesílány (celkový počet, rychlost odesílání)
  – jakým způsobem mohou příjemci odběr zrušit
  – případné další informace dle požadavku Provozovatele
 9. Pokud Zákazník provádí hromadné rozesílání zpráv, je povinen si při tom počínat tak, aby co nejméně zatěžoval cílové e-mailové servery např. rozprostřením rozesílání v čase po rozumně malých dávkách. Je zakázáno provést hromadné rozeslání jednou velkou dávkou.
 10. Pokud Zákazník rozesílá e-mailové zprávy v rozporu s těmito pravidly nebo nedoloží Provozovateli požadované informace, je Provozovatel oprávněn odesílání e-mailových zpráv Zákazníkovi zcela zablokovat.
 11. V případě, že má Provozovatel oprávněné podezření, že Zákazník neoprávněně rozesílá hromadnou poštu (zprávy s povahou spam), tak má Provozovatel právo služby Zákazníka okamžitě pozastavit a bez náhrady zrušit.

Zákaznická podpora

 1. Ke službám může být poskytována zákaznická podpora a to v rozsahu dle vybrané varianty služby, případně dle varianty poskytované formy (a rozsahu) zakoupené podpory. U některých služeb není zákaznická podpora poskytována vůbec a to ani za příplatek.
 2. Zákaznická podpora, podle zvolené varianty, může být poskytována například prostřednictvím tiketů, chatu, telefonu, e-mailovou komunikací či použitím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele, případně jiným vhodným způsobem na kterém se Provozovatel a Zákazník dohodnou. 
 3. Podpora je poskytována v čase a to po dobu, která je uvedena na internetových stránkách Poskytovatele a to v popisu příslušné služby nebo formy (a rozsahu) placené podpory, kterou si Zákazník vybere a uhradí. Mimo tuto dobu je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služeb.
 4. V případě poruchy či technického problému na straně Provozovatele technici zasahují kdykoli okamžitě přes den i v noci (nejpozději do 10 minut od zjištění problému). Případné zásahy jsou prováděny v pořadí, který určí Provozovatel podle vlastního uvážení a to zejména s ohledem na množství dotčených zákazníků. 
 5. Požadavky nad rámec základní zákaznické podpory (nestandardní technické či obchodní úkony, technický či programátorský zásah) neprovádějí pracovníci podpory a nečiníme tak na počkání – takové požadavky se předávají technikům nebo obchodníkům a jsou vyřizovány obvykle do 1 pracovního dne, ale toto není nijak garantované a některé požadavky mohou trvat déle. Služba placené technické podpory je realizována jen v případě volných a dostupných lidských kapacit a po předchozí dohodě a za předem dohodnutou úhradu.
 6. Rozsah poskytované zákaznické podpory pro jednotlivé služby je vždy specifikován v aktuální podobě na webových stránkách Provozovatele. 
 7. Reakční doba odpovědí zákaznické podpory není nijak garantovaná, kromě případů placené garantované zákaznické podpory. Provozovatel nabízí zákazníkům různé varianty garantované zákaznické podpory, tedy varianty, kdy si Zákazník může připlatit za garanci rychlosti odpovědi. V případě, že Provozovatele nedodrží příslušnou reakční dobu, tak má zákazník nárok na slevu z měsíčního poplatku za tuto příplatkovou službu. Tato nabídka garantované zákaznické podpory, s přesně garantovanou reakční dobou, je v aktuální podobě uvedena na stránkách Provozovatele
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo zvolit pro komunikaci vhodného pracovníka, pokud dotaz či požadavek lépe odpovídá pracovnímu zařazení tohoto pracovníka anebo původní pracovník není k dispozici.
 9. Jakákoliv poskytnutá podpora nad rámec služeb Provozovatele, je považována pouze za doporučený postup, bez garance že problém bude vyřešit. Zákazník by také měl zvážit navrhovaný postup s ohledem na software, použité verze technologií, skriptů a přihlédnout k okolnostem, které doporučený postup nemusel zahrnovat a to zvláště pokud doporučený postup obsahuje proces úpravy a mazání dat. Zákazník je povinen před aplikováním takovéhoto postupu provést zálohu dat v nezbytném rozsahu.

Logování zákaznických požadavků

 1. Veškeré zákaznické požadavky, které souvisí s objednávkou, jsou detailně zaznamenány a logovány .
 2. Provozovatel loguje (zaznamenává a eviduje) detailně veškeré požadavky na zřízení, změny nastavení nebo zrušení služeb. Provozovatel loguje nejen požadavky ze strany zákazníka, ale také všechny kroky, které souvisejí s nastavením služeb, se změnami nastavení služeb, případně i související s rušením služeb. 
 3. Provozovatel loguje nejen požadavky a změny v Zákaznické administraci, ale ve všech rozhraních, která souvisejí s provozem všech služeb, zejména cloudových, které jsou logovány v samostatných administracích (například cd.wedos.com nebo openebula.wedos.cloud). 
 4. Logy zákaznických požadavků nejsou většinou přístupny Zákazníkům, ale má je k dispozici jen Provozovatel pro interní potřeby nebo pro potřeby diagnostiky a řešení problémů.
 5. Provozovatel všechna tato data udržuje po dobu nezbytnou, nejméně 48 hodin a nejdéle v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR a to v závislosti na druhu a povaze logovaných záznamů.

Logování provozu

 1. Provoz hostingových a cloudových služeb je logován a to v souladu s právními předpisy.
 2. Provozovatel sbírá a zachovává různé logy, které dále analyzuje a Zákazník s tímto souhlasí.
 3. Provozovatel dále sbírá data o síťovém provozu a to formou tzv. netflow, kdy je zachováván vzorek síťového provozu, který je nadále využíván pro různé bezpečnostní analýzy a analýzy provozu. 

Synchronizace času

 1. Provozovatel na všech zařízení a serverech používá synchronizaci času založenou na protokolu NTP.
 2. Použité časové pásmo je Currently Central European Time (CET) – UTC +1 nebo UTC +2 (v případě letního času). U některých služeb je zákazník oprávněn si změnit nastavení dle jeho vlastních potřeb a uvážení.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za případné chyby související s chybným nastavením data a času na svých zařízeních nebo chyby související s chybným nastavením data a času v aplikacích Zákazníka.

Vyúčtování a platby

 1. Provoz hostingových služeb se hradí formou předplatného podle aktuálního ceníku, který je zveřejněn na stránkách Provozovatele. Volba délky předplatného je různá u jednotlivých služeb, ale nejčastěji jsou měsíční nebo roční předplatné.
 2. Po objednání služby vystaví Provozovatel Zákazníkovi proformu faktury na první předplatné období. Teprve po uhrazení této proformy faktury zřídí Provozovatel Zákazníkovi objednanou službu.
 3. Provozovatel vystaví Zákazníkovi proformu faktury (výzvu k platbě) na další období nejméně 10 dní před vypršením předplaceného období, pokud není klientem nastaveno jinak přes klientskou administraci.
 4. Provoz vyúčtování cloudových služeb se přiměřeně použijí výše uvedená pravidla pro vyúčtování hostingových služeb. U některých vybraných, zejména cloudových služeb, lze hradit formou následné platby. 
 5. Vybrané služby (například WEDOS Cloud, WEDOS Microservices) lze hradit formou krátkodobého pronájmu, který lze hradit po jiném časovém období, než je měsíc nebo rok, nejčastěji formou hodinového nebo denního předplatného.

Změny varianty služby

 1. Zákazník může prostřednictvím Zákaznického centra požádat o přechod na jinou varianty konkrétní služby, případně změnu některých parametrů služby (v souladu s aktuální nabídkou Provozovatele). Změny nastavení se provádějí v nastavení příslušné služby. 
 2. V případě, že nastavení některé služby není možné měnit prostřednictvím Zákaznické administrace, tak Zákazník může požádat o změny prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele. Zákazník může zažádat o přechod na jinou variantu této služby, rozšíření datového prostoru či zřízení nebo zrušení jiné příplatkové služby. V této žádosti se musí Zákazník prokázat svými přihlašovacími údaji k zákaznickému účtu WEDOS. Zákazník v žádosti uvede, ke kterému dni žádá provést změnu.
 3. Jestliže se jedná o přechod na vyšší variantu služby či zřízení příplatkové služby, vystaví Provozovatel Zákazníkovi fakturu na rozdíl částky, kterou se uhradí rozšíření služby do konce aktuálního předplatného období. V následné zálohové faktuře bude zahrnuta rozšířená služba na celé další předplatné období.
 4. Jestliže se jedná o přechod na nižší variantu služby či o zrušení příplatkové služby, Provozovatel Zákazníkovi nevrací rozdíl z částky zaplacené za aktuální předplatné období. Cena za službu bude snížena až na proforma faktuře na další předplatné období.
 5. Při ukončení provozování služby se Zákazníkovi částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací.

Zálohování a obnova dat

 1. Zákazník je povinen veškerá svá data zálohovat sám a to způsobem, kterým uzná sám za vhodné a zálohu je povinen provádět i na místa mimo hardwarové prostředky provozovatele. Zákazník je dále povinen provádět kontrolu stavu záloh, zvláště zdali k nim dochází, jsou kompletní, funkční a lze je použít k plné obnově. 
 2. Četnost prováděných záloh a jejich umístnění si stanovuje sám zákazník a za provedení těchto vlastních záloh nese plnou zodpovědnost zákazník. 
 3. Obnovu ze záloh prováděných Zákazníkem si provádí sám Zákazník svými prostředky a na své náklady. 
 4. Provozovatel u jednotlivých služeb používá různé (zejména hardwarové) prostředky pro ochranu dat (například různé verze RAID nebo clonování dat), kterými se předchází ztrátě dat. Popis použitých způsobů ochrany dat je uveden u jednotlivých služeb, pokud tomu tak u některé služby není, tak se bere za to, že je použit RAID6 nebo jeho ekvivalent. Provozovatel bere na vědomí, že použitá ochrana dat nevylučuje poškození nebo úplnou ztrátu dat Zákazníka a je proto potřeba, aby Zákazník prováděl vlastní zálohování.
 5. Provozovatel řeší zálohování a obnovu dat u jednotlivých služeb různým způsobem. Detailní popis a rozsah zálohování dat je uveden v popisu jednotlivých služeb a rozsah může být měněn v případě, že se změní nabídka služeb. 
 6. Provozovatel upozorňuje, že některé služby (například dedikované servery nebo testovací verze služeb) nejsou vůbec zálohovány.
 7. Provozovatel upozorňuje, že některé varianty služeb mohou být zálohované jiným způsobem, než jiná varianta stejné služby. Vše je vždy uvedeno na produktové stránce příslušné služby v jejích specifikaci.
 8. Popis případného procesu obnovy dat je popsán u každé služby samostatně a pokud tomu tak není, tak se přiměřeně použijí tyto podmínky. Případná obnova dat probíhá postupně pomocí nástrojů, které má Provozovatel k dispozici. Vzhledem k množství dat může obnova dat ze zálohy, v některých případech, trvat několik dní nebo i déle.
 9.  Zálohy prováděné Provozovatelem slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby provozovány. Zálohy prováděné Provozovatelem neslouží pro obnovu dat způsobených samotným Zákazníkem nebo chybou v jeho softwaru nebo z důvody ztráty dat například špatným zabezpečením aplikací Zákazníka. Jestliže zákazník požaduje obnovu dat ze zálohy v případě, že ztráta dat nebyla způsobena Provozovatelem či poruchou jeho technologie, nemusí být taková obnova k dispozici nebo může Poskytovatel odmítnout její poskytnutí Zákazníkovi z provozních důvodů, případně je taková obnova zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
 10. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud jsou data zálohována, tak zálohy slouží primárně pro potřeby Provozovatele a pro případ nutné obnovy v případě havárie.
 11. Zákazník je srozuměn s tím, že zálohy dat, které provádí Provozovatel mohou být neúplné nebo poškozené a i přes maximální péči ze strany Provozovatele nemusejí být ve funkčním stavu. Obsah a integrita dat na serverech je pro Provozovatele neznámý a tak Provozovatele není schopen žádným způsobem ověřit integritu dat a zda obsah živého (zejména virtuálního, dedikované serveru) odpovídá provedeným zálohám dat, které máme k dispozici.
 12. Provozovatel nemá možnost ověřit obsah záloh, a tak se nedá ověřit aktuálnost dat uvnitř zálohy.
 13.  Data Provozovatel zálohuje jako fyzické obrazy operačního systému a ne jako konkrétní data. Provozovatel tedy zálohuje jeden soubor – obraz, který má poté například datum vytvoření shodný s datem vytvoření virtuálního serveru a velikost tohoto obrazu je shodná s velikostí zakoupené varianty služby. Provozovatel nemá přístup do obsahu dat uložených uvnitř obrazu.
 14. Zákazník je povinen veškerá svá data zálohovat. Rozsah a četnost zálohování je na zvážení zákazníka.
 15. Data webhostingů jsou nejčastěji zálohována 1x týdně, případně jinak dle konkrétní varianty příslušné služby, přičemž detaily jsou vždy uvedeny u popisu vlastností jednotlivých služeb na webu WEDOS. 
 16. Provozovatel může provádět týdenní zálohování virtuálních serverů, ale pouze pro potřebu obnovy v případě technické závady či poruchy ze strany Provozovatele. Zákazník je povinen běžné zálohy softwaru a dat provádět sám svými prostředky. Zálohování dedikovaných serverů Provozovatel neprovádí.
 17. Data na diskovém prostoru nebo databázová data nejsou Provozovatelem zálohována, pokud není dohodnuto jinak nebo není u vybrané služby uvedeno jinak. Provozovatele zdůrazňuje a opakuje, že Zákazník je povinen zálohu dat provádět sám svými prostředky.

Bezpečnost - zabezpečení dat

 1. Provozovatel, v případě cloudových služeb, jako součást dohody určuje příslušná opatření bezpečnosti informací, která Provozovatel cloudových služeb implementuje, aby se vyloučilo nedorozumění mezi Provozovatelem cloudových služeb a Zákazníkem cloudových služeb.
  Příslušná opatření bezpečnosti informací, která poskytovatel cloudových služeb implementuje, se mohou lišit v závislosti na typu cloudových služeb používaných Zákazníkem cloudových služeb.
 2. Pokud není (u vybrané služby) uvedeno jinak, tak zákaznická data nejsou na serverech Provozovatele nijak šifrována.
 3.  Zákazník je oprávněn svá data zabezpečit způsobem, který uzná sám za vhodné a je například oprávněn si je sám i zašifrovat.
 4. Provozovatel se snaží o dostatečnou bezpečnost dat a věnuje dostatečnou pozornost a péči bezpečnosti dat.
 5. Zákazník je srozuměn s tím, že vzhledem k povaze provozu na síti Internetu, existují důvodná rizika ztráty nebo poškození nebo odcizení jeho dat, která má uložena na serveru Provozovatele.
 6. Zákazník je povinen veškerá data chránit i sám a to přiměřeným způsobem s ohledem na hodnotu a povahu jeho dat.

Bezpečnost provozu

 1. Provozovatel věnuje dostatečnou a přiměřenou pozornost bezpečnosti provozu. V rámci toho Poskytovatel provozuje různé druhy ochran a jejich rozsah se mění v čase, stejně tak ochrana jednotlivých služeb se liší.
 2. Provozovatel provozuje například antivirové řešení pro vybrané mailové servery.
 3. Provozovatel se dále věnuje ochraně před DDoS útoky, kde provozuje vlastní DDoS ochranu.
 4. Provozovatel provozuje vlastní IPS/IDS ochranu. 
 5. Provozovatel má interní metodiky ochrany dat, zabezpečení serverů, včetně pravidel pro přístupy (oprávnění) jednotlivých pracovníků v rámci budovy, sítě, serverů, služeb apod. 

Monitoring služeb a dostupnosti služeb

 1. Provozovatel monitoruje dostupnost a funkčnost hostingových a cloudových služeb.
 2. Zákazník je srozuměn s tím, že monitoring služeb a dostupnosti slouží primárně pro Provozovatele. 
 3. Data získaná z monitorovací služby jsou následně analyzována.

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky

 1. Provozovatel garantuje dostupnost a funkčnost hostingových a cloudových služeb a to v rozsahu, který je uveden v této dohodě, případně u jednotlivých služeb nebo na základě individuální dohody. 
 2. Jestliže je služba nedostupná z důvodu poruchy více než 1 hodinu v kalendářním měsíci, náleží Zákazníkovi kompenzace ve formě slevy 1% za každou další započatou hodinu nedostupnosti, nejvýše však částka odpovídající měsíčnímu poplatku za provoz služby. Tato sleva je poskytnuta v prvním měsíci následujícího předplatného období, které ještě nebylo Zákazníkem uhrazeno, popř. poskytnutím odpovídajícího počtu dní zdarma. 
 3. Do doby nedostupnosti, za kterou náleží Zákazníkovi kompenzace dle předchozího odstavce, se nezapočítává doba nedostupnosti systému během plánovaných odstávek.
 4. V případě, že je nedostupná jen část služby a zároveň jiné části služby fungují, tak se kompenzace poníží poměrným způsobem.
 5. Provozovatel není odpovědný za nedostupnost služeb, které jsou způsobeny třetími osobami, například nastavením chybného routování v síti Internet nebo výpadkem některých nadřazených systémů třetích stran (například sítě, DNS)
 6. V případě, že dojde k nedostupnosti služby dle předchozího odstavce, tak Zákazník nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci (například slevu z poskytovaných služeb nebo například měsíc zdarma).
 7. Zákazník je povinen své služby budovat a provozovat tak, aby případný technický problém u Provozovatele nebo třetí strany, neměl vliv na dostupnost služby Zákazníka.

Náhrady škody

 1. V případě technických výpadků služeb podobné povahy, jako jsou datové a telekomunikační služby, jsou nároky na náhrady způsobených škod omezené a jsou možné jen v případě, že je mezi smluvními stranami dojednáno cokoliv jiného (nad rámec zákona nebo těchto smluvních podmínek). 
 2. V případě, že není mezi Zákazníkem a Provozovatelem uzavřena nějaká individuální dohoda, tak Zákazník nemá nárok na náhradu žádných způsobených škod, které byly způsobeny poškozením nebo ztrátou dat.
 3. Zákazník je dále srozuměn, že s odkazem na §64 odstavec 11 a 12 zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), není podnikatel poskytující službu povinen uhrazovat uživatelům služby náhradu škody, která jim vznikne v důsledku přerušení služby“, respektive odstavec 12: „Podnikatel poskytující službu elektronických komunikací není povinen nahradit jejím uživatelům škodu, která jim vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby“.
 4. Vzhledem k povaze nabízených služeb se smluvní strany dohodly na tom, že Provozovatel neodpovídá za ztrátu dat a to zejména s ohledem na to, že Provozovatel nemá možnost posoudit jaké ztrátě, v jakém rozsahu a ke ztrátě jakých dat, došlo.
 5. Zákazník je povinen přecházet ztrátě dat všemi dostupnými prostředky (například bezpečnostní opatření, použití aktuálních verzí SW, pravidelné zálohování) .

Individuální SLA (Service Level Agreement)

 1. Zákazník si u vybraných služeb může dohodnout individuální SLA. 
 2. Předmětem SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou speciální garantované parametry měsíční dostupnosti, maximální délky poruchy služby nebo týkající se poškození nebo ztráty dat. Předmětem individuální SLA ze strany Poskytovatele je závazek zaplatit za tuto garanci kvality poskytovaných služeb cenu, která je dohodnuta v individuální dohodě SLA.
 3. Veškeré individuální dohody ohledně SLA musejí být uzavřené písemně a je možné je aplikovat pouze do budoucna.

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Smlouva o poskytování placených služeb se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.
 2. Zákazníkům je poskytována garance vrácení peněz u vybraných služeb a to v délce  7 nebo 180 dní. Detaily a podmínky jsou uvedené na internetových stránkách Provozovatele.