Συμφωνία εγγραφής

Συμφωνία καταχώρισης ονόματος τομέα για gTLD

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη

1.1. Η παρούσα Συμφωνία Καταχώρησης Ονόματος Χώρου (“η Συμφωνία”) συνάπτεται μεταξύ εσάς (“Καταχωρούμενος”) και του χορηγού καταχωρητή, Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial af Ascio Technologies Inc, ΗΠΑ (“Καταχωρητής”). Ο καταχωρητής είναι διαπιστευμένος καταχωρητής για καταχωρίσεις ονομάτων τομέα και έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Οργανισμό Διαδικτύου για την Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών (“ICANN”), καθώς και από άλλους εθνικούς, διεθνείς ή/και ιδιωτικούς οργανισμούς (“Μητρώο/Μητρώα”) να καταχωρίζει ονόματα τομέα ccTLD και gTLD. Ο καταχωρητής λειτουργεί εξ ολοκλήρου μέσω τρίτων (“μεταπωλητές”), οι οποίοι επεξεργάζονται αιτήσεις και καταχωρίσεις ονομάτων τομέα για τους πελάτες τους, συμπεριλαμβανομένου του καταχωρίζοντος το όνομα τομέα (“καταχωρίζων”). 1.2. Κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο αποδοχής στη σελίδα όρων και προϋποθέσεων του μεταπωλητή ή υπογράφοντας μια έντυπη συμφωνία εγγραφής με τον μεταπωλητή, ο εγγραφόμενος αποδέχεται ρητά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας Συμφωνίας και των όρων του Μεταπωλητή σας, υπερισχύουν οι όροι της παρούσας Συμφωνίας. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο Καταχωρητής λειτουργεί αποκλειστικά ως καταχωρητής ονομάτων τομέα και δεν έχει καμία ανάμειξη, ούτε είναι συμβαλλόμενο μέρος, σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του Καταχωρούμενου και οποιουδήποτε Μεταπωλητή σχετικά με οποιαδήποτε παρεπόμενη υπηρεσία που αγοράζεται εκτός από το όνομα τομέα. 1.3. Ο καταχωρίζων επιβεβαιώνει ότι είναι ο μοναδικός υπεύθυνος συμβαλλόμενος βάσει της παρούσας συμφωνίας για τις υποχρεώσεις του καταχωρίζοντος και θα παραμείνει τέτοιος, ακόμη και αν ο καταχωρίζων παραχωρήσει άδεια χρήσης του ονόματος τομέα σε τρίτους ή αν το όνομα τομέα έχει καταχωρηθεί για λογαριασμό του καταχωρίζοντος από αντιπρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του καταχωρίζοντος. 1.4. Ο καταχωρίζων αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί ότι η καταχώριση οποιουδήποτε ονόματος τομέα υπόκειται σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές, τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις πρακτικές (“Κανόνες”) του ICANN (εάν πρόκειται για gTLD) και οποιουδήποτε μητρώου. Αντίγραφα των κανόνων του ICANN είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους συνδέσμους: Συμφωνία διαπίστευσης γραμματέα: www.icann.org/en/about/agreements/registrars Συμφωνία διαπίστευσης 2013 για το μητρώο: www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en 2013 Συμφωνία διαπίστευσης μητρώου 3.7.7.1 – 3.7.7.7.12: www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#3.7.7.1 Πολιτικές συναίνεσης: www.icann.org/en/resources/registrars/consensus-policies Άλλοι κανόνες που διέπουν το πρόγραμμα μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: www.icann.org Αντίγραφα των κανόνων του μητρώου είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας www.ascio.com/policies. 1.5. Όλοι οι κανόνες του ICANN και του μητρώου ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία μέσω παραπομπής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας συμφωνίας, των κανόνων ICANN, των κανόνων του μητρώου και οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων του μεταπωλητή, η σειρά προτεραιότητας είναι η ακόλουθη: (i) Κανόνες ICANN (εάν πρόκειται για gTLD)- (2) Κανόνες μητρώου- (3) παρούσα συμφωνία- και (4) τυχόν όροι και προϋποθέσεις μεταπωλητή. 1.6. Αντίγραφα των πολιτικών καταχώρισης domain του καταχωρητή μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση ascio.com, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πολιτικές: Δικαιώματα και ευθύνες του καταχωρίζοντος, Πλεονεκτήματα και ευθύνες του καταχωρίζοντος, Πολιτική ανάκτησης ληγμένης καταχώρισης (“ERRP”), Ομοιόμορφη ταχεία αναστολή (“URS”), Ομοιόμορφη πολιτική επίλυσης διαφορών (“UDRP”), Πολιτική αποδεκτής χρήσης (“AUP”) και Πολιτική κατάχρησης. 1.7. Ο καταχωριστής αναγνωρίζει ότι η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή λόγω (i) τροποποιήσεις στους κανόνες του ICANN και/ή του μητρώου στους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται ο καταχωρητής και/ή (ii) λόγω αλλαγής της επιχειρηματικής πρακτικής του καταχωρητή. Παρά τα ανωτέρω, όλα τα ονόματα τομέα που χορηγούνται από τον καταχωρητή υπόκεινται ρητά στην παρούσα συμφωνία. Η συνέχιση της χρήσης του ονόματος τομέα που χρηματοδοτείται από τον καταχωρητή συνιστά αποδοχή τυχόν αλλαγών στην παρούσα συμφωνία.

2. Πληρωμή τελών

2.1. Ο Καταχωρούμενος αναγνωρίζει ότι όλα τα τέλη και οι πληρωμές για την καταχώριση ονόματος τομέα διεκπεραιώνονται από τον Μεταπωλητή σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που καθορίζονται από τον Μεταπωλητή. Ο καταχωρητής δεν δέχεται πληρωμές που πραγματοποιούνται απευθείας από τον καταχωρούμενο. Το όνομα τομέα καταχωρίζεται για μια καθορισμένη περίοδο. Εάν τα τέλη καταχώρισης ονόματος τομέα δεν καταβληθούν κατά τη λήξη κάθε περιόδου καταχώρισης, το όνομα τομέα θα υπόκειται σε ακύρωση, διαγραφή ή/και αναστολή. Ο καταχωρίζων αναγνωρίζει ότι ένα όνομα τομέα δεν μπορεί να καταχωρηθεί ή να ανανεωθεί χωρίς εύλογη διασφάλιση της πληρωμής από τον καταχωρίζοντα.

3. Αρμοδιότητες του γραμματέα

3.1. Ο καταχωρητής είναι υπεύθυνος για την υποβολή των πληροφοριών του αρχείου ζώνης για καταχώρηση στην αντίστοιχη βάση δεδομένων του μητρώου. Ο καταχωρητής εκπληρώνει την υποχρέωση αυτή υποβάλλοντας στο Μητρώο το όνομα τομέα, τις πληροφορίες του διακομιστή ονομάτων και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και τη συντήρηση του ονόματος τομέα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλει ο καταχωρητής. Ο Καταχωρητής υποχρεούται να επαληθεύει τα στοιχεία του Καταχωρούμενου από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του ICANN ή/και του Μητρώου.

4. Δεδομένα ονόματος τομέα που παρέχονται από τον καταθέτη

4.1. Ο Καταχωρούμενος διασφαλίζει ότι οι αιτήσεις ονόματος τομέα του Καταχωρούμενου περιέχουν ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία επικοινωνίας για τον Καταχωρούμενο, τις τεχνικές και διοικητικές επαφές και διορθώνει και ενημερώνει τα ακόλουθα εντός επτά (7) ημερών από οποιαδήποτε αλλαγή κατά τη διάρκεια της περιόδου καταχώρισης του ονόματος τομέα: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός φωνητικού τηλεφώνου και αριθμός φαξ (εάν υπάρχει), όνομα εξουσιοδοτημένου προσώπου για σκοπούς επικοινωνίας σε περίπτωση οργανισμού, ένωσης ή εταιρείας για τον Καταχωρούμενο, τις τεχνικές και διοικητικές επαφές και τα ονόματα του κύριου και του δευτερεύοντος διακομιστή ονομάτων. Ο καταχωρίζων αναγνωρίζει ότι ο ICANN και/ή οποιοδήποτε ισχύον μητρώο μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες σύμφωνα με οποιαδήποτε καταχώριση ονόματος τομέα και ο καταχωρίζων πρέπει να παρέχει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έγγραφα σύστασης εταιρείας, πιστοποιητικά εμπορικών σημάτων και αποδεικτικά στοιχεία επιλεξιμότητας τοπικής παρουσίας. 4.2. Ο καταχωρίζων αναγνωρίζει ότι η εκούσια παροχή ανακριβών ή αναξιόπιστων πληροφοριών, η εκούσια παράλειψη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών εντός επτά (7) ημερών από οποιαδήποτε αλλαγή ή η παράλειψη απάντησης για διάστημα άνω των δεκαπέντε (15) ημερών σε ερωτήματα σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας που σχετίζονται με την καταχώριση του ονόματος τομέα συνιστά ουσιώδη παραβίαση της παρούσας συμφωνίας και αποτελεί βάση για την αναστολή ή/και την ακύρωση της καταχώρισης του ονόματος τομέα.

5. Χρήση των προσωπικών δεδομένων του καταχωρούμενου

5.1. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Καταχωρούμενο κατά την αίτηση και την καταχώριση ονόματος τομέα είναι: (i) υποβάλλονται στον ICANN ή/και στο οικείο μητρώο, (ii) να διατίθενται στο κοινό μέσω της υπηρεσίας WHOIS, όπως απαιτείται από τον ICANN ή/και το οικείο μητρώο, ή/και (iii) χρησιμοποιούνται από τον καταχωρητή για τη συμπερίληψή τους σε μητρώα και βάσεις δεδομένων που παράγονται από τον καταχωρητή ή τους μεταπωλητές. Ο καταχωρίζων αναγνωρίζει ότι ο ICANN ή/και τα μητρώα εδρεύουν σε όλο τον κόσμο και συναινεί στην εν λόγω μεταφορά, αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της καταχώρισης ονόματος τομέα και της συνεχούς διαχείρισης οποιασδήποτε καταχώρισης ονόματος τομέα. 5.2. Ο καταχωρίζων αναγνωρίζει περαιτέρω ότι άλλα δεδομένα που σχετίζονται με το όνομα τομέα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ιστορικού συναλλαγών, των πληροφοριών χρέωσης, των εγκρίσεων, των πληροφοριών καταχώρισης και άλλων σχετικών πληροφοριών, διατηρούνται από τον καταχωρητή και, κατά καιρούς, δημοσιεύονται στον ICANN ή/και στο οικείο μητρώο. 5.3. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Καταχωρούμενων από τον Καταχωρητή, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου στην ιστοσελίδα του Καταχωρητή που βρίσκεται στη διεύθυνση ascio.com. Ο καταχωρίζων αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου. 5.4. Υποβάλλοντας αίτηση για καταχώριση ονόματος τομέα, ο Καταχωρούμενος συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αναφέρεται στην παρούσα ενότητα 5. Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτείται να συλλέγονται από τον καταχωρητή είναι υποχρεωτικά και αποτελούν μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο καταχωρητής υποχρεούται νομικά να συλλέγει. Ο καταχωρίζων μπορεί να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται σε σχέση με την καταχώριση του ονόματος τομέα επικοινωνώντας με τον μεταπωλητή του. 5.5. Ο καταχωρίζων συμφωνεί και δηλώνει ότι έχει δοθεί ειδοποίηση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα 5 σε όλα τα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται από τον καταχωρίζοντα και ότι ο καταχωρίζων έχει λάβει τη συγκατάθεση για τη χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα 5 από όλα αυτά τα άτομα. 5.6. Ο καταχωρητής συμφωνεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον καταχωρητή δεν θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα συμφωνία. Ο καταχωρητής συμφωνεί περαιτέρω ότι θα λαμβάνει εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή.

6. Εγγυήσεις και υποχρεώσεις του καταχωρίζοντος

6.1. Εκτός από τυχόν ειδικές εγγυήσεις που απαιτούνται από τα ισχύοντα μητρώα, όταν υποβάλλει αίτηση για όνομα τομέα, ο Καταχωρούμενος δηλώνει και εγγυάται ότι: (i) οι δηλώσεις που γίνονται στην αίτηση είναι πλήρεις και ακριβείς, (ii) εξ όσων γνωρίζει και πιστεύει ο Καταχωρούμενος, ούτε η καταχώριση του ονόματος τομέα ούτε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, (iii) Ο καταχωρίζων δεν θα χρησιμοποιήσει εν γνώσει του το όνομα τομέα κατά παράβαση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών, (iv) ο Καταχωρούμενος θα συμμορφώνεται με την AUP του Καταχωρητή- και (v) ο καταχωρίζων δεν καταχωρίζει το όνομα τομέα για παράνομο σκοπό.

7. Άδεια χρήσης του ονόματος τομέα

7.1. Εάν ο Καταχωρούμενος σκοπεύει να παραχωρήσει άδεια χρήσης ενός ονόματος τομέα σε τρίτο μέρος, ο Καταχωρούμενος είναι ωστόσο ο καταχωριστής και είναι υπεύθυνος για την παροχή πλήρων στοιχείων επικοινωνίας και για την παροχή και ενημέρωση ακριβών τεχνικών και διοικητικών στοιχείων επικοινωνίας, επαρκών για τη διευκόλυνση της έγκαιρης επίλυσης τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την καταχώριση του ονόματος τομέα. Ο καταχωρίζων αποδέχεται την ευθύνη για ζημία που προκαλείται από την αθέμιτη χρήση της καταχώρισης ονόματος τομέα, εκτός εάν ο καταχωρίζων γνωστοποιήσει τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τον κάτοχο άδειας του καταχωρίζοντος και την ταυτότητα του κατόχου άδειας εντός επτά (7) ημερών σε ένα μέρος που παρέχει στον καταχωρίζοντα εύλογα στοιχεία για την πρόκληση ζημίας.

8. Δικαιώματα του καταχωρίζοντος στο όνομα τομέα

8.1. Ο καταχωρίζων δεν έχει κανένα δικαίωμα επί ενός ονόματος τομέα μέχρι το αρμόδιο μητρώο να αποδεχθεί την αίτηση του καταχωρίζοντος και να ολοκληρώσει την καταχώριση του ονόματος τομέα. 8.2. Η καταχώριση ενός ονόματος τομέα από τον καταχωρίζοντα υπόκειται σε αναστολή, ακύρωση ή μεταβίβαση σύμφωνα με οποιαδήποτε προδιαγραφή ή πολιτική του ICANN ή σύμφωνα με οποιαδήποτε διαδικασία του καταχωρίζοντος ή του μητρώου που δεν είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε προδιαγραφή ή πολιτική του ICANN, συμπεριλαμβανομένων των εξής: (1) για τη διόρθωση λαθών κατά την καταχώριση του ονόματος τομέα ή/και (2) για την επίλυση διαφορών σχετικά με το όνομα τομέα.

9. Επίλυση διαφορών

9.1. Με την αγορά ενός ονόματος τομέα, ο Καταχωρούμενος συμφωνεί ρητά να δεσμεύεται από οποιαδήποτε πολιτική επίλυσης διαφορών του ICANN ή/και οποιουδήποτε μητρώου. Συγκεκριμένα, αυτές περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, την UDRP και την URS, οι οποίες ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στην παρούσα Συμφωνία μαζί με κάθε ισχύουσα πολιτική επίλυσης διαφορών ccTLD. 9.2. Για την εκδίκαση των διαφορών που αφορούν ή προκύπτουν από τη χρήση του ονόματος τομέα, ο Καταχωρούμενος υποτάσσεται, με την επιφύλαξη άλλων δυνητικά εφαρμοστέων δικαιοδοσιών, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων (1) της κατοικίας του Καταχωρούμενου και (2) της έδρας του Καταχωρητή.

10. Περιορισμός της ευθύνης

10.1. Σε καμία περίπτωση ο Καταχωρητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση, τυχαία ή επακόλουθη ζημία ή για διακοπή επικοινωνίας, απώλεια δεδομένων ή διαφυγόντα κέρδη που προκύπτουν για τον Καταχωρούμενο σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με την καταχώριση ονόματος τομέα βάσει της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: (i) αναστολή, ακύρωση, διαγραφή, διακοπή ή μεταφορά του ονόματος τομέα λόγω διαδικασιών, κανόνων ή πολιτικών που καθορίζονται από τον ICANN ή/και το μητρώο ή λόγω πρακτικών ή εθίμων των δικαστηρίων ή των διαιτητών επίλυσης διαφορών- ή/και (ii) άρνηση του μητρώου να χορηγήσει στον καταθέτη το όνομα τομέα για οποιονδήποτε λόγο. Εκτός από τυχόν ζημίες που δεν μπορούν να απαγορευτούν ή να αποκλειστούν από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη του καταχωρητή έναντι του καταχωρίζοντος που προκύπτει βάσει ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία περιορίζεται συνολικά σε 10.000 δανικές κορώνες. 10.2. Οι έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τον καταχωρίζοντα ενός ονόματος τομέα και τη διαθεσιμότητα ενός ονόματος τομέα παρέχονται μόνο στη βάση δεδομένων WHOIS του Μητρώου και, ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που απεικονίζονται στις βάσεις δεδομένων WHOIS του καταχωρητή ή του μεταπωλητή ενδέχεται να μην είναι οριστικές για το θέμα αυτό.

11. Αποζημίωση

11.1. Ο καταχωριστής συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να απαλλάξει τον ICANN, οποιοδήποτε μητρώο και καταχωρητή, καθώς και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους τους από και έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών, ευθυνών, εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την καταχώριση ονόματος τομέα του καταχωριστή. Η παρούσα υποχρέωση αποζημίωσης επιβιώνει ρητά της καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας.

12. Όρος

12.1. Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για τη διάρκεια της καταχώρισης του ονόματος τομέα ή, σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος μεταφέρει την καταχώριση του ονόματος τομέα σε άλλον καταχωρητή, την ημέρα της μεταφοράς στον εν λόγω καταχωρητή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποχρεώσεις του Καταχωρητή προς τον Καταχωρούμενο παύουν. Ο καταχωρίζων αναγνωρίζει ότι οι καταχωρίσεις ονομάτων τομέα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον καταχωρητή εντός 60 (εξήντα) ημερών από την καταχώριση ή τη μεταβίβαση και ότι ορισμένοι ccTLD ενδέχεται να εφαρμόζουν ισοδύναμες απαγορεύσεις μεταβίβασης.

13. Παραβίαση της συμφωνίας

13.1. Η μη τήρηση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κανόνων του ICANN ή/και του μητρώου, θεωρείται ουσιώδης παράβαση και δίνει το δικαίωμα στον καταχωρητή να αναστείλει, να διαγράψει ή/και να ακυρώσει την καταχώριση του ονόματος τομέα. Ο μεταπωλητής θα παράσχει τη σχετική ειδοποίηση παραβίασης στον καταχωρούμενο. Μια παράβαση από τον Καταχωρούμενο δεν θεωρείται ότι δικαιολογείται ή ότι αίρεται από τον Καταχωρητή απλώς και μόνο επειδή ο Καταχωρητής δεν ενήργησε νωρίτερα ως απάντηση σε αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη παράβαση από τον Καταχωρούμενο.

14. Ειδοποίηση

14.1. Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις απαιτούνται ή επιτρέπονται βάσει της παρούσας συμφωνίας μπορούν να αποστέλλονται σε οποιοδήποτε μέρος μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ειδοποίηση προς τον Καταχωρούμενο μπορεί να αποσταλεί στις διευθύνσεις που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας του Καταχωρούμενου κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Καταχωρούμενου. Η ειδοποίηση που δίνεται στον καταχωρητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται στη διεύθυνση support@ascio.com και είναι στην αγγλική γλώσσα. Η ειδοποίηση που δίδεται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρείται ότι δίδεται την ημέρα της επιτυχούς διαβίβασης της τηλεομοιοτυπίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

15.1. Οι όροι της παρούσας συμφωνίας είναι διαχωρίσιμοι. Εάν οποιοσδήποτε όρος ή τμήμα κηρυχθεί άκυρος, δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους όρους ή τμήματα, τα οποία εξακολουθούν να είναι δεσμευτικά.

16. Εντελώς

16.1. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ του Καταχωρούμενου και του Καταχωρητή σχετικά με την καταχώριση του ονόματος τομέα του Καταχωρούμενου.

17. Εφαρμοστέο δίκαιο και τόπος διεξαγωγής

17.1. Η εγκυρότητα, η κατασκευή και η εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας διέπεται από τους νόμους της Δανίας και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτούς. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποτάσσεται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δανίας για κάθε αξίωση, διαφορά ή θέμα που προκύπτει βάσει ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, εκτός από οποιαδήποτε επίλυση διαφορών του ICANN ή/και του μητρώου που έχει ξεκινήσει σε σχέση με το όνομα τομέα.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ ΛΗΓΜΈΝΗΣ ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗΣ (ERRP)

Πολιτική ανάκτησης ληγμένων εγγραφών Ascio gTLD 1. Η Ascio δεν επιτρέπει σε ιδιώτες ή εταιρείες να κατοχυρώνουν απευθείας domains. Η Ascio διαχειρίζεται όλες τις καταχωρίσεις τομέων μέσω μιας σειράς μεταπωλητών. 2. Όλα τα ονόματα τομέα που έχουν καταχωρηθεί μέσω της Ascio θα ανανεώνονται αυτόματα από την Ascio, εκτός εάν ο μεταπωλητής ενημερώσει εκ των προτέρων την Ascio ότι μια μεμονωμένη καταχώριση τομέα δεν πρόκειται να ανανεωθεί. Οι διαδικασίες για τη διαγραφή των τομέων ποικίλλουν ανάλογα με το μητρώο, αλλά η διαδικασία που υιοθετεί η Ascio για τους gTLD είναι η ακόλουθη. Υπενθυμίσεις ανανέωσης 3. Πριν από τη λήξη της κατοχύρωσης domain, η Ascio ή ο μεταπωλητής σας (παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους του μεταπωλητή σας) θα ειδοποιήσει τον κάτοχο του καταχωρημένου ονόματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η κατοχύρωση domain πρόκειται να λήξει. Οι ειδοποιήσεις αυτές θα αποστέλλονται στη γλώσσα της συμφωνίας εγγραφής σας με τον μεταπωλητή και θα αποστέλλονται στους ακόλουθους χρόνους, με την επιφύλαξη πάντοτε της επιβεβαίωσης πριν από κάθε ειδοποίηση ότι η εγγραφή τομέα πρέπει να ανανεωθεί:
  • Πρώτη ειδοποίηση – περίπου 26 ημέρες πριν από τη λήξη
  • Δεύτερη ειδοποίηση – περίπου 4 ημέρες πριν από τη λήξη
  • Τρίτη ειδοποίηση – περίπου 5 ημέρες μετά τη λήξη
4. Ο μεταπωλητής σας μπορεί να στείλει περισσότερες ειδοποιήσεις από αυτές που αναφέρονται παραπάνω. Περίοδος χάριτος εξαγοράς 5. Όλα τα μητρώα gTLD πρέπει να προσφέρουν περίοδο χάριτος εξαγοράς 30 ημερών μετά τη διαγραφή μιας καταχώρισης τομέα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κάτοχος καταχωρισμένου ονόματος μπορεί να επαναφέρει την καταχώριση τομέα. Η αμοιβή για την αποκατάσταση του τομέα θα είναι η εξής (i) στη συμφωνία εγγραφής σας με τον μεταπωλητή σας ή/και (ii) στον ιστότοπο του μεταπωλητή.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΤΗΣ ASCIO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αυτή είναι η πολιτική απορρήτου της Ascio Technologies Inc, Danmark – Filial af Ascio Technologies Inc, USA, Danish CVR Number 25163532 (“Ascio”) με έδρα στη Ørestads Boulevard 108, 10. Sal.th. 2300 Κοπεγχάγη S, Δανία. Η Ascio είναι καταχωρητής ονομάτων τομέα διαπιστευμένος στον Οργανισμό Διαδικτύου για την Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών (“ICANN”) και σε άλλα μητρώα ονομάτων τομέα σε όλο τον κόσμο. Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες (δηλ. τα δεδομένα που αφορούν οποιοδήποτε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο ζωντανό πρόσωπο). 2. Η Ascio λειτουργεί εξ ολοκλήρου μέσω ενός καναλιού μεταπωλητών και δεν δέχεται ούτε δέχεται παραγγελίες παρά μόνο μέσω συμβεβλημένου μεταπωλητή. Συλλέγουμε τα δεδομένα από τους μεταπωλητές μας. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ; 3. Όταν κάνετε μια παραγγελία για την καταχώριση ενός ονόματος τομέα, απαιτείται να παρέχετε πληροφορίες όπως το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό φαξ (όπου υπάρχει), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι υποχρεωτικές για την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά κατά τη στιγμή. Θα πρέπει επίσης να παρέχετε το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό φαξ (όπου υπάρχει), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου των τεχνικών, διοικητικών και τιμολογιακών επαφών που σχετίζονται με το όνομα τομέα. 4. Σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας ως καταχωρητή ονομάτων τομέα και όπως απαιτείται από τον ICANN και τα μητρώα ονομάτων τομέα, συλλέγουμε περαιτέρω υποχρεωτικά δεδομένα σε σχέση με τα ονόματα τομέα, συμπεριλαμβανομένων (1) του ονόματος τομέα (2) της αρχικής ημερομηνίας δημιουργίας (3) της ημερομηνίας λήξης και (4) των ονομάτων του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή ονομάτων για τον τομέα μαζί με τις διευθύνσεις IP. 5. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Ascio θα δημοσιεύονται στο WHOIS (μια υπηρεσία που προσφέρεται από κάθε μητρώο ονομάτων τομέα και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τα στοιχεία καταχώρισης ονομάτων τομέα) και είναι προσβάσιμες παγκοσμίως. Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις, θα αποκαλύψουμε ορισμένα δεδομένα, όπως ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας στον ICANN και σε μητρώα ονομάτων τομέα. 6. Καταγράφουμε επίσης άλλα στοιχεία αναγνώρισης που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας και για να διασφαλίσουμε ότι ενεργούμε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σας, όπως γραπτές επικοινωνίες, επιβεβαιώσεις, τροποποιήσεις και οποιαδήποτε άλλη σχετική αλληλογραφία, πληροφορίες πηγής πληρωμής, αρχεία καταγραφής, αρχεία χρέωσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες επικοινωνίας, όπως διεύθυνση IP πηγής, κεφαλίδες HTTP και άλλα αρχεία σχετικά με την εγγραφή, όπως ημερομηνίες, ώρες, ζώνες και συνεδρίες. 7. Για την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς εσάς, όπως η παροχή πιστοποιητικών SSL, ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες κατά τη στιγμή της παραγγελίας. ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ; 8. Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την καταχώριση ενός ονόματος τομέα απαιτούνται για να μπορέσουμε να χειριστούμε σωστά την καταχώριση του ονόματος τομέα σας, να διαχειριστούμε τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσής σας για θέματα που σχετίζονται με το όνομα τομέα, όπως ανανέωση ή ενημερώσεις, και να παρέχουμε άλλες υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει από εμάς. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ και ανάλυσης, όταν επιτρέπεται από το νόμο. ΠΏΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ; 9. Η ασφάλεια αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Ascio. Λαμβάνουμε εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ; 10. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις ως καταχωρητής ονομάτων τομέα, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας ως εξής:
  • Διαθέτουμε τα δεδομένα WHOIS στο κοινό για δωρεάν πρόσβαση βάσει ερωτημάτων,
  • Διαθέτουμε δεδομένα σχετικά με τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μαζί σας, στον ICANN και στα μητρώα ονομάτων τομέα σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς τους,
  • Καταθέτουμε καθημερινά ή όσο συχνά απαιτείται δεδομένα σχετικά με τους τομείς σε αξιόπιστα τρίτα μέρη που έχουν οριστεί από τον ICANN ή τους οργανισμούς καταχώρησης τομέων και
  • Επιτρέπουμε σε τρίτους την πρόσβαση σε δεδομένα WHOIS σε μαζική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν, μεταξύ άλλων, να μην τα χρησιμοποιήσουν με αθέμιτο τρόπο, όπως για τη διαβίβαση μη ζητηθέντων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
11. Η κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών στην ICANN και σε άλλα τρίτα μέρη συνεπάγεται τη διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών σε οντότητες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την εκτέλεση των υπηρεσιών. ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΕΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΏΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ; 12. Για λόγους διαχείρισης, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον μεταπωλητή σας που σας πούλησε την υπηρεσία για να αποκτήσετε πρόσβαση και να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΕ ΓΙΑ ΆΛΛΟΥΣ 13. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άλλα άτομα (όπως κάποιος στο όνομα του οποίου κάνετε εγγραφή ή οι τεχνικές επαφές ή οι επαφές χρέωσης του ονόματος τομέα) δηλώνετε ότι τους έχετε ενημερώσει σχετικά με (i) τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες (ii) τους αποδέκτες των προσωπικών τους πληροφοριών και (iii) πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να τις διορθώνουν. Δηλώνετε επίσης ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεσή τους. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 14. Από καιρό σε καιρό, θα ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις. Θα ειδοποιηθείτε για ουσιώδεις τροποποιήσεις και οποιαδήποτε συνέχιση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ascio συνιστά αποδοχή της τροποποιημένης πολιτικής απορρήτου. 15. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε να μας γράψετε στην παραπάνω διεύθυνση ή να συμπληρώσετε τη φόρμα εδώ http://www.ascio.com/about-us/contact. Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2014

Άλλοι πόροι:
Εκπαιδευτική σελίδα ICANN:
https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en

Σελίδα με τα οφέλη και τις ευθύνες των καταχωρητών του ICANN:
https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

Πολιτικές Ascio και απαιτήσεις TLD:
https://www.ascio.com/policies

Ληξίαρχος:
Ascio Technologies, Inc. Danmark – θυγατρική της Ascio Technologies, Inc. ΗΠΑ
CVR: 25163532 –
Εγγεγραμμένη διεύθυνση: Ørestads Boulevard 108, 10. Sal.th. 2300 Copenhagen S, Δανία