Όροι και προϋποθέσεις τομέα

Βασικοί όροι

 1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών Χώρου της WEDOS (εφεξής “Όροι και Προϋποθέσεις DS”) αποτελούν μέρος των “Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Υπηρεσιών της WEDOS Internet, a.s.” (εφεξής αναφερόμενοι ως “ΓΟΣ”).
 2. Η χρήση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων DS υπερισχύει της χρήσης των ΓΟΣ.
 3. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις DS διέπουν τις εγγραφές, τις επανεγγραφές, τις ανανεώσεις και τις αλλαγές των ονομάτων τομέα που διατηρεί ο Πάροχος, καθώς και την υπηρεσία προστασίας απορρήτου τομέα WHOIS.
 4. Το μητρώο είναι ένας οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τη λειτουργία του κατάλληλου τομέα ανωτάτου επιπέδου (TLD). Ο όρος Μητρώο νοείται επίσης ως το λεγόμενο Registry Backend.
 5. Εάν ένας Πελάτης καταχωρεί και διαχειρίζεται domains στο όνομα τρίτου (κάτοχος domain), ο Πελάτης υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις DS και οι τυχόν ισχύοντες όροι του μητρώου domain από τον εν λόγω τρίτο λαμβάνουν έγκριση. Κατόπιν αιτήματος, υποχρεούνται να αποδείξουν τη συγκατάθεση αυτή, διαφορετικά το όνομα τομέα μπορεί να ακυρωθεί χωρίς αποζημίωση.
 6. Ο κάτοχος του τομέα συμφωνεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα, εφόσον απαιτείται για τη διαχείριση του τομέα, και ότι τα προσωπικά του δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε συστήματα πληροφοριών μητρώου (σε συστήματα WHOIS).
 7. Ο Πελάτης μισθώνει το όνομα τομέα για χρήση από το σχετικό μητρώο, στο οποίο καταβάλλονται τέλη για τη μίσθωση του τομέα. Ο Πάροχος είναι ο τεχνικός διαχειριστής του τομέα και όχι ο ιδιοκτήτης ή ο πληρωτής του.
 8. Τόσο ο πελάτης όσο και ο κάτοχος του τομέα συμφωνούν με τους ισχύοντες κανόνες μητρώου και τους κανόνες TLD.
 9. Ο Πελάτης υποχρεούται να διασφαλίσει ότι μαζί με τον τομέα παρέχονται σωστές και τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο του τομέα και άλλες επαφές και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από το μητρώο. Διαφορετικά, ο Πελάτης εκτίθεται στον κίνδυνο να ακυρωθεί ο τομέας λόγω εσφαλμένων δεδομένων, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης για τα χρήματα ή τη ζημία που προκλήθηκε.
 10. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί απευθείας με τον κάτοχο του τομέα για τον τομέα, εάν είναι απαραίτητο.
 11. Σε περίπτωση αιτήματος του κατόχου του τομέα, ο Πάροχος μπορεί να αφαιρέσει τον τομέα από τον λογαριασμό του Πελάτη και να τον θέσει υπό την άμεση διαχείριση του κατόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή των αχρησιμοποίητων τελών domain.
 12. Ο Πάροχος προσφέρει διάφορες πρόσθετες υπηρεσίες για τομείς. Μια επισκόπηση αυτών των πρόσθετων υπηρεσιών παρέχεται πάντα στον τρέχοντα τιμοκατάλογο των ονομάτων τομέα ή στα σχετικά έγγραφα. Ο Πάροχος δικαιούται να αλλάξει την τιμή των πρόσθετων υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ.
 13. Ο Πάροχος δικαιούται να αλλάξει την τιμή για την εγγραφή, ανανέωση ή επανεγγραφή ή άλλες παρόμοιες εργασίες με ονόματα τομέα από την επόμενη προπληρωμένη περίοδο, δηλαδή από τη στιγμή της επόμενης παράτασης της υπηρεσίας.

Εγγραφή τομέα

 1. Ένας παραγγελθείς τομέας θα παραδίδεται για καταχώριση μόνο μετά την καταβολή των αντίστοιχων τελών σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο και την εκπλήρωση τυχόν άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται από τον Πάροχο ή το σχετικό μητρώο για τον συγκεκριμένο TLD.
 2. Με την παραγγελία ή την πληρωμή μιας εντολής καταχώρισης, ο Πελάτης δεν δικαιούται ένα συγκεκριμένο όνομα τομέα. Αυτό συμβαίνει μόνο μετά την πραγματική ολοκλήρωση της εγγραφής και την επιβεβαίωσή της από τον Πάροχο.
 3. Ο Πελάτης κατανοεί ότι ο Πάροχος μπορεί να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή άλλες προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της καταχώρισης τομέα, σύμφωνα με τους όρους που θέτει το σχετικό μητρώο για ένα συγκεκριμένο TLD. Μπορεί να πρόκειται για προσωπικά δεδομένα (προσωπικός αριθμός ταυτότητας, προσωπικός αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης), παράδοση επίσημα επικυρωμένου εγγράφου, αποστολή αντιγράφου προσωπικού εγγράφου, συγκατάθεση σε άλλους όρους κ.λπ.
 4. Η κατοχύρωση domain θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν: – το σχετικό μητρώο επιτρέπει την καταχώριση του ονόματος τομέα – το όνομα τομέα είναι ελεύθερα διαθέσιμο για καταχώριση κατά τη στιγμή της καταχώρισης του τομέα, το όνομα δεν είναι δεσμευμένο, δεσμευμένο ή απενεργοποιημένο με οποιονδήποτε τρόπο – ο καταχωρίζων τον τομέα έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το σχετικό μητρώο – το σχετικό μητρώο είναι πλήρως λειτουργικό και η καταχώριση του τομέα επιβεβαιώνεται επιτυχώς
 5. Το όνομα τομέα που ζητά ο Πελάτης να κατοχυρώσει δεν μπορεί να δεσμευτεί ή να μπλοκαριστεί με οποιονδήποτε τρόπο με τη συμπλήρωση της παραγγελίας. Εάν ένα άλλο πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την κατοχύρωση του ίδιου ονόματος τομέα πληροί προηγουμένως όλες τις προϋποθέσεις για την κατοχύρωση, ο τομέας δεν μπορεί να κατοχυρωθεί για τον Πελάτη.
 6. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την αδυναμία καταχώρισης domain.
 7. Εάν δεν πληρούνται οι όροι κατοχύρωσης domain, η παραγγελία ακυρώνεται μετά από 30 ημέρες και επιστρέφονται στον πελάτη τα τέλη που έχουν ήδη καταβληθεί, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της παραγγελίας.
 8. Ο Πάροχος δεν ελέγχει ή επαληθεύει τη νομιμότητα της αίτησης του Πελάτη για την καταχώριση ενός συγκεκριμένου ονόματος τομέα και δεν φέρει νομική ευθύνη γι’ αυτό. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν προβλήματα ή ζημίες που προκαλούνται από σύγκρουση με εμπορικά σήματα, δικαστική απόφαση ή άλλα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στον Πελάτη να χρησιμοποιήσει το όνομα τομέα.
 9. Ομοίως, ο Πάροχος δεν ελέγχει εάν πληρούνται όλες οι μη τεχνικές απαιτήσεις για την καταχώριση ονόματος τομέα, ιδίως τη συμμόρφωση με διάφορους κανόνες (για παράδειγμα, άλλους μεμονωμένους κανόνες μητρώου για ένα συγκεκριμένο TLD). Σε περίπτωση ασυμφωνίας, το όνομα τομέα μπορεί να ακυρωθεί χωρίς αποζημίωση.

Λήξη και ανανέωση domain

 1. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει εγκαίρως τα τέλη και να εκπληρώσει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για την ανανέωση ενός τομέα για περαιτέρω περίοδο.
 2. Εάν ο Πελάτης δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις (ιδίως την καταβολή των τελών για την επόμενη περίοδο και την αποδοχή των κανόνων) για την ανανέωση ενός τομέα πάνω από 14 ημέρες πριν από τη λήξη του, ο Πελάτης και ο κάτοχος του τομέα εκτίθενται στον κίνδυνο ακύρωσης του τομέα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει επίσης ότι εάν ο τομέας δεν ανανεωθεί, το αρχικό περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο μετά τη λήξη του (για ορισμένους TLD).
 3. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρακολουθεί ο ίδιος την ημερομηνία λήξης των domains του. Ο Πάροχος ενημερώνει τον Πελάτη για την επικείμενη λήξη, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να το πράξει. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από το γεγονός ότι η ειδοποίηση λήξης του τομέα δεν παραδόθηκε στον Πελάτη.
 4. Ένας τομέας θα ανανεωθεί μόνο εάν: – ο Πελάτης έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις για την παράταση του τομέα αρκετά πριν από τη λήξη του – το σχετικό μητρώο θα επιτρέψει την ανανέωση του τομέα – το σχετικό μητρώο είναι πλήρως λειτουργικό και η ανανέωση του τομέα έχει επιβεβαιωθεί επιτυχώς – ο τομέας δεν έχει ακόμη διαγραφεί λόγω μη ανανέωσης
 5. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ανταποκριθεί στην ειδοποίηση για τη λήξη του τομέα, ο Διαχειριστής δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ενημερώσει απευθείας τον κάτοχο του τομέα.

Επανεγγραφή τομέα

 1. Η παραγγελθείσα επανεγγραφή του τομέα θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Πελάτης και ο κάτοχος του τομέα πληρούν όλες τις απαιτήσεις που απαιτούνται από τον Πάροχο ή το σχετικό μητρώο για τον TLD. Για ορισμένους TLD, η επανεγγραφή απαιτεί την καταβολή ενός διοικητικού τέλους, ενός τέλους λειτουργίας τομέα για την επόμενη περίοδο, την εισαγωγή πληροφοριών εξουσιοδότησης ή την αποδοχή της μεταβίβασης με άλλο τρόπο.
 2. Η επανεγγραφή τομέα θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν: – το σχετικό μητρώο επιτρέπει την επανεγγραφή του συγκεκριμένου ονόματος τομέα, η επανεγγραφή του τομέα ή οι αλλαγές στον τομέα δεν περιορίζονται ή μπλοκάρονται με κανέναν τρόπο – ο καταχωρίζων έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει το σχετικό μητρώο – το σχετικό μητρώο είναι πλήρως λειτουργικό και η επανεγγραφή του τομέα επιβεβαιώνεται επιτυχώς
 3. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την αδυναμία επανεγγραφής του τομέα.
 4. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επανεγγραφή του τομέα, η παραγγελία ακυρώνεται μετά από 30 ημέρες και επιστρέφονται στον πελάτη τα τέλη που έχουν ήδη καταβληθεί, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της παραγγελίας.

Αλλαγές τομέα

 1. Όλες οι αλλαγές στον τομέα πρέπει να είναι σωστά εξουσιοδοτημένες από τον Πελάτη, δηλαδή ο Πελάτης πρέπει να αποδεικνύεται με τα σχετικά στοιχεία σύνδεσης.
 2. Ο Πάροχος ενδέχεται να ζητήσει πρόσθετη εξουσιοδότηση (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή αποστολής εγγράφων) για ορισμένες αλλαγές.
 3. Ο Πελάτης μπορεί να χρεωθεί για τυχόν αλλαγές στους τομείς από τον Πάροχο, σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο ή κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου.
 4. Η διαδικασία αλλαγής τομέα θα ξεκινήσει μόνο μετά την καταβολή ενός ενδεχόμενου τέλους και μετά την εκπλήρωση τυχόν άλλων απαιτήσεων που καθορίζονται από τον πάροχο ή το μητρώο για τον συγκεκριμένο TLD.
 5. Αλλαγές σε έναν τομέα μπορούν να γίνουν μόνο εάν η κατάσταση του τομέα τις επιτρέπει και το μητρώο επιτρέπει μια τέτοια αλλαγή.

Ακύρωση αιτήσεων για domains

 1. Η ακύρωση ενός αιτήματος αναφέρεται σε αίτημα του Πελάτη ή του κατόχου του τομέα για ακύρωση ή αναστολή μιας τρέχουσας καταχώρισης, επανεγγραφής, επέκτασης ή άλλης αλλαγής στον τομέα.
 2. Εάν η κατάσταση το επιτρέπει, οι διαδικασίες αυτές μπορούν να διακοπούν. Ο Πελάτης μπορεί να χρεωθεί για το αίτημα ακύρωσης από τον Πάροχο σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
 3. Σε περίπτωση που η ενέργεια δεν μπορεί να ανακληθεί, οι Πελάτες δεν μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των τελών που σχετίζονται με το αίτημα.
 4. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση αλλαγών σε τομείς, εάν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης υποχρεούται να ζητήσει την αλλαγή των αρχικών δεδομένων ή όρων και να επιστρέψει τυχόν τέλη που σχετίζονται με μια τέτοια αλλαγή.
 5. Η διαδικασία κατοχύρωσης ή ανανέωσης domain δεν επιτρέπει την επιστροφή των τελών για ήδη κατοχυρωμένα domains και ο Πελάτης το κατανοεί αυτό και συμφωνεί ότι η κατοχύρωση ή ανανέωση domain δεν υπόκειται στις νομικές προϋποθέσεις υπαναχώρησης από σύμβαση εξ αποστάσεως (συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται από τον καταναλωτή) Επομένως, ο Πελάτης δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση κατοχύρωσης domain εάν η κατοχύρωση domain πραγματοποιήθηκε πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση από τον καταναλωτή σύμφωνα με ειδική νομική ρύθμιση.

Η λειτουργία και η χρήση ενός τομέα

 1. Ο Πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για τον τρόπο χρήσης των τομέων του και για το ποιες ιστοσελίδες και άλλες υπηρεσίες λειτουργούν σε αυτούς.
 2. Σε περίπτωση δικαστικής (ή άλλης παρόμοιας) διαφοράς με έναν τομέα, ο Πάροχος μπορεί, βάσει δικαστικής απόφασης ή απόφασης (παρόμοιας φύσης), να εμποδίσει τον Πελάτη να χρησιμοποιεί τον τομέα ή να προβεί σε αλλαγές που έχουν διαταχθεί. Σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου σε κάποιον άλλον, ο Πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή τυχόν τελών για τη μη χρήση της περιόδου ισχύος του τομέα. Ομοίως, ο Πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από περιορισμούς στη χρήση του τομέα ή από αλλαγές που διατάχθηκαν στον τομέα.

DNS

 1. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή ρύθμιση των εγγραφών DNS σε έγκυρους διακομιστές DNS για έναν συγκεκριμένο τομέα.
 2. Ο Πάροχος προσφέρει δωρεάν τοποθέτηση εγγραφών DNS των domains στους διακομιστές DNS του για domains που διατηρούνται από τον Πάροχο (ως καταχωρητή) και (ταυτόχρονα) χρησιμοποιούν άλλες υπηρεσίες που προσφέρει ο Πάροχος (για παράδειγμα φιλοξενία ιστοσελίδων ή εικονικούς ή αποκλειστικούς διακομιστές).
 3. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκαλούνται από την αποτυχία ή τη μη διαθεσιμότητα του συστήματος DNS του Παρόχου.
 4. Ο Πάροχος δικαιούται να διαγράψει έναν τομέα από το σύστημα DNS εάν ο τομέας δεν χρησιμοποιεί τους διακομιστές DNS του Παρόχου για 60 ημέρες.
 5. Ο Πάροχος προσφέρει τη χρήση της τεχνολογίας DNSSEC μόνο για τομείς για τους οποίους είναι καταχωρητής και μόνο στις ακόλουθες 2 παραλλαγές: – ο τομέας χρησιμοποιεί τους διακομιστές DNS του παρόχου, οι εγγραφές υπογράφονται με τα κλειδιά DNSSEC του παρόχου, ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό του κλειδί – ο τομέας δεν χρησιμοποιεί τους διακομιστές DNS του παρόχου, ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί τα δικά του κλειδιά DNSSEC
 6. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκαλούνται από εσφαλμένες ρυθμίσεις ή τεχνικές βλάβες της τεχνολογίας DNSSEC.

Προστασία απορρήτου του τομέα WHOIS

 1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να παραγγείλει την υπηρεσία WHOIS Domain Privacy Protection για το όνομα τομέα του, η οποία επιτρέπει την απόκρυψη των δεδομένων καταχώρισης του Πελάτη από το κοινό. Η έκταση της απόκρυψης μεμονωμένων δεδομένων ποικίλλει ανάλογα με τις προσφερόμενες παραλλαγές και την επιλεγμένη παραλλαγή υπηρεσίας.
 2. Η υπηρεσία προστασίας απορρήτου του τομέα WHOIS χρεώνεται σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο. Οι προσφερόμενες παραλλαγές περιγράφονται στην τρέχουσα μορφή τους στον ιστότοπο του παρόχου.
 3. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκαλούνται από την απόκρυψη δεδομένων από τρίτους.
 4. Ο Πάροχος προσφέρει αυτή την υπηρεσία μόνο για ορισμένες καταλήξεις τομέων (TLD) σύμφωνα με τους κανόνες του σχετικού μητρώου τομέων. Σε περίπτωση τροποποίησης των κανόνων του μητρώου τομέων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση της υπηρεσίας WHOIS Domain Privacy Protection, ο Πελάτης θα ενημερώνεται αμέσως για το γεγονός αυτό, καθώς και για τη διαδικασία (σχέδιο) ακύρωσης της υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα επιστραφεί στον Πελάτη το ποσό για την αχρησιμοποίητη περίοδο (στρογγυλοποιώντας το αναλογικό ποσό σε ακέραιους μήνες).
 5. Η προστασία απορρήτου του τομέα WHOIS προσφέρεται ως πρόσθετη υπηρεσία για τα ονόματα τομέα και μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Η ενεργοποίηση αυτής της πρόσθετης υπηρεσίας είναι δυνατή αμέσως κατά την τοποθέτηση παραγγελίας για νέο domain ή επανεγγραφή υφιστάμενου domain στον Πάροχο ή με υφιστάμενο domain που συντηρείται από τον Πάροχο (και όπου ο Πάροχος είναι ο καταχωρητής).

Υποστήριξη πελατών

 1. Η υποστήριξη πελατών είναι διαθέσιμη μόνο για τομείς μέσω του φόρουμ της κοινότητας ή (σε επείγουσες περιπτώσεις) με επικοινωνία μέσω εισιτηρίων από τη Διαχείριση πελατών, κατά τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8:00 – 16:00 CET (GMT +1). Εκτός αυτής της περιόδου, η ορθή ανανέωση ενός τομέα ή η επίλυση των διοικητικών ή τεχνικών προβλημάτων ενός τομέα δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ακόμη και σε περιπτώσεις που μπορεί να επηρεάσουν ή επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργικότητα του τομέα.
 2. Είναι δυνατή η αγορά άλλων τύπων υποστήριξης για τομείς σύμφωνα με τις τρέχουσες επιλογές που παρέχονται από τον Πάροχο.

Η διάρκεια της συμφωνίας και η λήξη της

 1. Η σύμβαση συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, με ελάχιστη διάρκεια 1 έτος και μέγιστη διάρκεια 10 έτη. Η συγκεκριμένη διάρκεια της Σύμβασης καθορίζεται από γραπτή συμφωνία των μερών ή από τον Πελάτη που επιλέγει αυτόματα τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης κατά την παραγγελία της υπηρεσίας, οπότε η διάρκεια της Σύμβασης αντιστοιχεί αυτόματα σε έναν κύκλο τιμολόγησης.
 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να τερματίσουν τη συμβατική σχέση με αμοιβαία συμφωνία ή με μονομερή καταγγελία. Η περίοδος προειδοποίησης είναι ένας μήνας και αρχίζει από την επομένη της επίδοσης της προειδοποίησης στο άλλο μέρος.
 3. Η διαγραφή τομέων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, χρεώνεται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου.