Οι όροι και προϋποθέσεις των υπηρεσιών φιλοξενίας και cloud της WEDOS

Βασικές Ts&Cs

 1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και cloud της WEDOS (εφεξής “Όροι και Προϋποθέσεις HCS”) αποτελούν μέρος των “Γενικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών της WEDOS Internet, a.s.” (εφεξής αναφερόμενοι ως “ΓΟΣ”).
 2. Η χρήση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων HCS υπερισχύει της χρήσης των ΓΟΣ.
 3. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: φιλοξενία ιστοσελίδων (περιλαμβάνει NoLimit, Miniweb ή εξειδικευμένες φιλοξενίες CMS), φιλοξενία αλληλογραφίας, υπηρεσία WEDOS WebSite, υπηρεσία WMS, υπηρεσία WEDOS Anycast, υπηρεσία WEDOS Microservices, φιλοξενία διακομιστών (εικονικοί και αποκλειστικοί διακομιστές), υπηρεσίες WEDOS Disk. Οι υπηρεσίες νέφους περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την υπηρεσία WEDOS CD και την υπηρεσία WEDOS Cloud. Τα όρια μεταξύ των υπηρεσιών φιλοξενίας και των υπηρεσιών νέφους μπορούν να διασταυρωθούν. Κάθε προσφερόμενη υπηρεσία παρέχεται στο βαθμό που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη παραλλαγή της υπηρεσίας βάσει της τρέχουσας προσφοράς του Παρόχου.
  Οι λεπτομέρειες, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί περιορισμοί των επιμέρους τύπων υπηρεσιών παρατίθενται πάντα στον ιστότοπο του παρόχου.
 4. Η φιλοξενία ιστοσελίδων είναι η παροχή χώρου στους διακομιστές ιστοσελίδων του παρόχου για τη λειτουργία σελίδων WWW σε τομέα επιπέδου 2 ή επιπέδου 3 ή με την υποστήριξη θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λεγόμενη φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τον αντίστοιχο τομέα και ενδεχομένως με την υποστήριξη βάσεων δεδομένων. Αυτό αναφέρεται κυρίως στην κοινή φιλοξενία ιστοσελίδων και στην κοινή χρήση πόρων με πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διάφορες εκδόσεις της υπηρεσίας NoLimit, την υπηρεσία NoLImit Extra, καθώς και τη Miniweb ή διάφορες εξειδικευμένες υπηρεσίες φιλοξενίας CMS).
 5. Η φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η παροχή υπηρεσίας γραμματοκιβωτίου για έναν σχετικό τομέα 2ου ή 3ου επιπέδου. Η φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να παραγγελθεί εντελώς ξεχωριστά ή ως μέρος μιας από τις υπηρεσίες που αναφέρονται εδώ.
 6. Η υπηρεσία WEDOS WMS (Web hosting Managed Server) είναι μια ειδική μορφή φιλοξενίας ιστοσελίδων, η οποία δεν είναι κοινόχρηστη φιλοξενία ιστοσελίδων, αλλά μια υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων με αποκλειστικές παραμέτρους για κάθε πελάτη. Η υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 7. Η υπηρεσία WEDOS WebSite είναι μια υπηρεσία που περιλαμβάνει μια περιορισμένη έκδοση φιλοξενίας ιστοσελίδων (με περιορισμένες παραμέτρους) και τη μίσθωση ενός ηλεκτρονικού επεξεργαστή ιστοσελίδων, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εύκολη δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση απλών ιστοσελίδων. Ο Επεξεργαστής ιστοτόπων περιέχει διάφορα έτοιμα πρότυπα, μπλοκ και στοιχεία που οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τους δικούς τους ιστοτόπους.
 8. Η υπηρεσία WEDOS Anycast είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τις λεγόμενες λύσεις anycast, όπου οι επιμέρους επιμέρους υπηρεσίες διανέμονται επανειλημμένα σε όλο τον κόσμο σε διαφορετικό αριθμό αντιγράφων. Η υπηρεσία είναι πολύ δυναμική και η γεωγραφική κατανομή της υπηρεσίας μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό και να μεταβάλλεται δυναμικά με την πάροδο του χρόνου. Η υπηρεσία περιλαμβάνει επιμέρους επιμέρους υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογία anycast. Αυτά περιλαμβάνουν DNS, φιλτράρισμα κίνησης, προστασία IDS/IPS, προστασία DDoS, διακομιστές μεσολάβησης, CDN, VPN. Το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών μπορεί να μεταβάλλεται δυναμικά με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με την τρέχουσα προσφορά του παρόχου. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μόνο ορισμένες υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν.
 9. Η υπηρεσία WEDOS MicroServices είναι μια υπηρεσία ενοικίασης που βασίζεται στην υπηρεσία kubernetes ή παρόμοια. Πρόκειται κυρίως για μίσθωση διαφόρων υπηρεσιών σύμφωνα με την τρέχουσα προσφορά του παρόχου. Το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών μπορεί να μεταβάλλεται δυναμικά με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με την τρέχουσα προσφορά του παρόχου. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μόνο ορισμένες υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν.
 10. Η υπηρεσία Virtual Servers είναι η ενοικίαση εικονικών διακομιστών. Ως εικονικοί διακομιστές νοείται η λειτουργία ενός διακομιστή σε περιβάλλον εικονικοποίησης, όπου μέρος του διακομιστή του Παρόχου προορίζεται για την εκτέλεση του εικονικού διακομιστή του Πελάτη.
 11. Η υπηρεσία Dedicated Servers είναι η ενοικίαση ενός φυσικού – αποκλειστικού διακομιστή για έναν συγκεκριμένο Πελάτη.
 12. Η υπηρεσία WEDOS Cloud είναι μια υπηρεσία νέφους που περιλαμβάνει την ενοικίαση ενός συνόλου εικονικών διακομιστών που διαχειρίζεται ο Πελάτης και προορίζονται για την εκτέλεση των υπηρεσιών του Πελάτη. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του εικονικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων εικονικών διακομιστών, εικονικών δικτύων, δικών του εικονικών κέντρων δεδομένων και των συνδυασμών τους.
 13. Η υπηρεσία WEDOS Disk είναι η ενοικίαση χώρου στο δίσκο στους διακομιστές του Παρόχου με σκοπό την ιδιωτική αποθήκευση αρχείων, ιδίως εφεδρικών.
 14. Η υπηρεσία WEDOS CD είναι η ενοικίαση ενός συνόλου υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνολογία NextCloud και ενδεχομένως σε άλλες συναφείς ή παρόμοιες τεχνολογίες. Η λύση παρέχει χώρο για ιδιωτική αποθήκευση αρχείων, συμπεριλαμβανομένης μιας ολοκληρωμένης σουίτας γραφείου και λύσης γραφείου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλήρες περιβάλλον δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
 15. Η συμβατική σχέση συνεχίζεται ακόμη και όταν ο Πελάτης μεταφέρει τις εφαρμογές, τις ιστοσελίδες και άλλα δεδομένα του σε άλλον πάροχο και παύει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Παρόχου. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης πρέπει να διακόψει την υπηρεσία κανονικά, συμπληρώνοντας το έντυπο ειδοποίησης στον ιστότοπο Διαχείρισης Πελατών ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, την οποία υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει κανονικά.
 16. Τα δεδομένα πρόσβασης (ονόματα σύνδεσης και κωδικοί πρόσβασης) αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη που έχει καθοριστεί για την υπηρεσία στα στοιχεία του πελάτη κατά τη ρύθμιση της υπηρεσίας. Εάν ο κωδικός πρόσβασης ξεχαστεί, δεν είναι δυνατόν να αποσταλεί εκ νέου στον Πελάτη, επειδή ο Πάροχος δεν τον καταχωρεί στις βάσεις δεδομένων του για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης πρέπει να ορίσει νέο κωδικό πρόσβασης στον ιστότοπο Διαχείρισης Πελατών ή αποστέλλοντας εξουσιοδοτημένο αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 17. Ο Πάροχος δηλώνει ότι συμμορφώνεται με όλους τους απαραίτητους νομικούς κανονισμούς για τη λειτουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο Πάροχος δηλώνει ότι επιθεωρείται τακτικά από τους αρμόδιους φορείς της κρατικής διοίκησης. Ο Πάροχος δηλώνει ότι διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι διαφόρων μορφών (π.χ. ασφαλείας, ISO, οικονομικοί).

Φιλοξενία ιστοσελίδων

 1. Η φιλοξενία ιστοσελίδων περιλαμβάνει τη λειτουργία σελίδων WWW για έναν τομέα επιπέδου 2 ή επιπέδου 3 στον διακομιστή του Παρόχου. Ο Πελάτης διαθέτει έναν δεσμευμένο χώρο στον διακομιστή WWW, στον οποίο μπορεί να τοποθετήσει τις σελίδες WWW του. Ο διακομιστής τρέχει στο λειτουργικό σύστημα Linux, είναι δυνατή η χρήση διαφόρων τεχνολογιών – όπως η PHP, ανάλογα με την επιλεγμένη υπηρεσία, ή οι παραλλαγές της. Το μέγεθος του επιλεγμένου χώρου ποικίλλει ανάλογα με την παραλλαγή που έχει επιλέξει ο Πελάτης.
 2. Ανάλογα με την επιλεγμένη παραλλαγή της υπηρεσίας, η φιλοξενία ιστοσελίδων μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη λειτουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τον αντίστοιχο τομέα.
 3. Η φιλοξενία ιστοσελίδων, ανάλογα με την επιλεγμένη παραλλαγή της υπηρεσίας, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη δυνατότητα παραγγελίας μιας ή περισσότερων βάσεων δεδομένων. Ο αριθμός και ο τύπος τους δεν περιορίζονται, αλλά ο συνολικός καταλαμβανόμενος χώρος είναι περιορισμένος. Οι παράμετροι ενδέχεται να διαφέρουν για διαφορετικές παραλλαγές της υπηρεσίας σύμφωνα με την τρέχουσα προσφορά υπηρεσιών, η οποία παρατίθεται στον ιστότοπο του παρόχου.
 4. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων λειτουργούν σε κοινόχρηστους διακομιστές, δηλαδή σε εκείνους όπου βρίσκονται ταυτόχρονα υπηρεσίες για πολλούς πελάτες. Αυτό μπορεί να υποβαθμίσει τη διαθεσιμότητα και την ταχύτητα της υπηρεσίας λόγω της υψηλότερης χρήσης του διακομιστή από άλλους πελάτες. Ο Πάροχος δεν εγγυάται την ταχύτητα των υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων. Εάν ο Πελάτης έχει υψηλότερες απαιτήσεις, συνιστάται η μετάβαση σε διαφορετική παραλλαγή των υπηρεσιών φιλοξενίας (WMS, WEDOS Cloud, Microservices, εικονικοί ή αποκλειστικοί διακομιστές).
 5. Ο χώρος για τις σελίδες WWW είναι απεριόριστος, σε ορισμένες παραλλαγές. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον εντοπισμό δεδομένων που δεν παραβιάζουν την ενότητα “Εξαίρεση” των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αγοράσει μια παραλλαγή της υπηρεσίας φιλοξενίας με απεριόριστο χώρο, μόνο τα αρχεία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και την παρουσίαση των δεδομένων (και υπάρχει σύνδεσμος προς αυτά από τον ιστότοπο) μπορούν να αποθηκευτούν εντός του συγκεκριμένου ιστότοπου.
 6. Η υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων δεν χρησιμεύει ως χώρος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αποθήκευσης, αλλά μόνο για τη λειτουργία των δημόσιων παρουσιάσεων WWW, ο Πάροχος προσφέρει άλλες υπηρεσίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (για παράδειγμα WEDOS CD ή WEDOS Disk). Ολόκληρος ο δικτυακός τόπος πρέπει να βρίσκεται και να λειτουργεί από τους διακομιστές του Παρόχου- η φιλοξενία ιστοσελίδων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, μόνο ως χώρος αποθήκευσης για αρχεία που μπορούν να μεταφορτωθούν. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να διαγράφει αρχεία των οποίων η θέση στο χώρο του ιστότοπου δεν δικαιολογείται κατά τη γνώμη του Παρόχου.
 7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του κατειλημμένου χώρου για τις βάσεις δεδομένων, ο Πάροχος καλεί τον Πελάτη να διορθώσει την κατάσταση. Ο Πελάτης υποχρεούται να μειώσει το μέγεθος του καταλαμβανόμενου χώρου ή να συμφωνήσει με τον Πάροχο τους όρους για την αύξηση του χώρου αυτού. Εάν ο Πελάτης συνεχίσει να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία.
 8. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μόνο τις εκδόσεις των τεχνολογιών (PHP, MySQL κ.λπ.) που θεωρεί ασφαλείς και που δεν επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία των υπηρεσιών άλλων πελατών. Σε περίπτωση που μια έκδοση δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει με ασφάλεια, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την περαιτέρω παροχή της. Εάν ο Πάροχος προσφέρει παλαιότερες εκδόσεις τεχνολογιών για τις οποίες δεν εκδίδονται πλέον ενημερώσεις ασφαλείας και συντήρησης, ο Πελάτης υποχρεούται να τροποποιήσει τα σενάριά του, ώστε να μην είναι δυνατή η κατάχρηση των κενών ασφαλείας ή ο περιορισμός της κυκλοφορίας άλλων πελατών.
 9. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ορισμένες λειτουργίες των τεχνολογιών (PHP, MySQL κ.λπ.) κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια ή να μην επηρεάζεται σημαντικά η λειτουργία των υπηρεσιών άλλων πελατών. Τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να επιβληθούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια όποτε είναι απαραίτητο, αλλά ο Πάροχος πρέπει να επικοινωνήσει με τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 24 ωρών. Ο Πελάτης μπορεί να βρει όλους τους περιορισμούς και την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογικής διαμόρφωσης στον ιστότοπο του Παρόχου.
 10. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει νέες εκδόσεις τεχνολογιών (PHP, MySQL, κ.λπ.) μόνο όταν το κρίνει σκόπιμο για λόγους ασφαλείας και λειτουργίας και η νέα έκδοση περνάει επαρκείς δοκιμές από τον Πάροχο.

Φιλοξενία email

 1. Οι ανωτέρω όροι φιλοξενίας ιστοσελίδων ισχύουν και για την υπηρεσία φιλοξενίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μια υπηρεσία που περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός διακομιστή αλληλογραφίας και γραμματοκιβωτίων για έναν επιλεγμένο τομέα του Πελάτη. Ο Πελάτης διαθέτει έναν δεσμευμένο χώρο στον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον οποίο ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει μεμονωμένες θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να έχει πρόσβαση σε αυτές χρησιμοποιώντας τη διεπαφή ιστού ή τα πρωτόκολλα POP και IMAP, ενώ μπορεί επίσης να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SMTP.
 2. Ο αριθμός των θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν περιορίζεται (για τις περισσότερες παραλλαγές υπηρεσιών) (ή περιορίζεται για επιλεγμένες παραλλαγές), αλλά ο συνολικός χώρος που καταλαμβάνουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιορίζεται ανάλογα με την επιλεγμένη παραλλαγή υπηρεσιών.
 3. Η φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να προσφέρεται και να ενεργοποιείται ξεχωριστά, αλλά και ως μέρος άλλων υπηρεσιών φιλοξενίας ή cloud ή ως πρόσθετη υπηρεσία σε υπηρεσίες φιλοξενίας και cloud.
 4. Ο Πάροχος προειδοποιεί ότι η παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προορίζονται για τον Πελάτη ή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τον Πελάτη σε τρίτους δεν είναι εγγυημένη με κανέναν τρόπο λόγω της φύσης της υπηρεσίας. Η παράδοση και η ταχύτητα παράδοσης δεν μπορούν να εγγυηθούν. Ο Πάροχος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ομαλή παράδοση ή παραλαβή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη.
 5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου καταλαμβανόμενου χώρου για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να λαμβάνει περαιτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τα μηνύματα απορρίπτονται από τον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 6. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για το επιλεγμένο όνομα για μέρος ή το σύνολο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόσο όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τις παραβιάσεις νόμων, τις παραβιάσεις των χρηστών ηθών, όσο και τη μειωμένη παράδοση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω ασυμβατότητας, σφαλμάτων και φίλτρων.

WMS (Web hosting Managed Server)

 • Η υπηρεσία WEDOS WMS περιλαμβάνει αποκλειστική απόδοση (ανάλογα με την παραλλαγή που επιλέγεται στην παραγγελία) για απεριόριστο αριθμό ξεχωριστών ιστότοπων και βάσεων δεδομένων. Όλα αυτά υπό τη δική μας διοίκηση.
 • Η υπηρεσία WMS έχει σχεδιαστεί ως διεπαφή για τη διαχείριση ξεχωριστών υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, στις οποίες ο Πελάτης κατανέμει τους πόρους υλικού (απόδοση διακομιστή), όπως κρίνει σκόπιμο. Αν χρειαστεί, μπορούν επίσης να ρυθμίσουν ξεχωριστά την PHP (χρόνος εκτέλεσης σεναρίων ή αριθμός διεργασιών…) και τον διακομιστή ιστού ξεχωριστά. Το SFTP είναι επίσης διαθέσιμο για απλοποιημένη διαχείριση, ενώ ο Πάροχος ετοιμάζει μια προσέγγιση SSH στο μέλλον.
 • Η υπηρεσία βασίζεται στην τεχνολογία Kubernetes και η προσφορά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις τρέχουσες προσφερόμενες παραλλαγές.

Ιστοσελίδα

 1. Το WEDOS WebSite είναι ένας απλός επεξεργαστής Drag & Drop για τη δημιουργία απλών ιστοσελίδων και την επεξεργασία τους στο μέλλον. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την πρόσληψη ενός συντάκτη ως υπηρεσία. Δεν πρόκειται για πώληση ή ενοικίαση λογισμικού κ.λπ.
 2. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την ενοικίαση έτοιμων προτύπων, μπλοκ και στοιχείων.
 3. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στον συντάκτη. Η λειτουργία του συντάκτη ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά και αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου του Πελάτη. Η διακοπή λειτουργίας ή η βλάβη του συντάκτη δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση διαθεσιμότητας βάσει της παρούσας συμφωνίας και δεν υπόκειται σε αποζημίωση.
 4. Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης τη φιλοξενία ιστοσελίδων για τον συγκεκριμένο ιστότοπο και, για επιλεγμένες παραλλαγές, τη λειτουργία θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με δικό τους τομέα. Η προσφορά των παραλλαγών διέπεται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
 5. Ο Πελάτης κατανοεί ότι όλα τα δεδομένα μπορούν να διανεμηθούν μέσω του λεγόμενου CDN και ότι τα επιμέρους στοιχεία του ιστότοπου (όπως εικόνες, στυλ css) μπορούν να διανεμηθούν στο Διαδίκτυο από μια ενιαία κεντρική διεύθυνση URL για όλους τους ιστότοπους που λειτουργούν με την υπηρεσία WebSite.
 6. Ο Πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που έχει δημιουργήσει, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των πολυμέσων και των σεναρίων, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα τρίτων. Με τη δημοσίευση της ιστοσελίδας και την τοποθέτηση αρχείων, κειμένων, σεναρίων στους διακομιστές του Παρόχου, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να έχουν τη συγκατάθεση τρίτων στο βαθμό που το υλικό τους χρησιμοποιείται στη δημιουργηθείσα ιστοσελίδα.
 7. Εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί στον ιστότοπο τεχνολογίες που υπόκεινται στον ΓΚΠΔΠ (παρακολούθηση χρηστών, συλλογή προσωπικών δεδομένων κ.λπ.), υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με τον ΓΚΠΔΠ.

WEDOS Anycast

 1. Η υπηρεσία WEDOS Anycast περιλαμβάνει ένα σύνολο από διάφορες υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογία anycast και εκτελούνται με αυτήν. Πρόκειται, για παράδειγμα, για υπηρεσίες: anycast DNS, anycast reverse proxy, anycast CACHE server, anycast CDN, anycast VPN.
 2. Η υπηρεσία λειτουργεί στα λεγόμενα POP (s), τα οποία είναι μεμονωμένα ξεχωριστά λειτουργικά σημεία που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, κατά την αποκλειστική κρίση του Παρόχου και τις λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες και απαιτήσεις του.
 3. Η προσφορά των επιμέρους υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο WEDOS Anycast μπορεί να αλλάξει στο μέλλον με την προσφορά νέων υπηρεσιών ή, αντίθετα, με την αφαίρεση ορισμένων υπηρεσιών από την προσφορά του Παρόχου. Η τρέχουσα προσφορά περιγράφεται στην ιστοσελίδα του παρόχου.
 4. Λόγω της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικής χρήσης και ατομικής ρύθμισης των παραμέτρων σε μεμονωμένες γεωγραφικές τοποθεσίες. Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από τον Πάροχο ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τον Πελάτη, όταν η υπηρεσία το επιτρέπει και το μενού ρυθμίσεων βρίσκεται στη Διαχείριση του Πελάτη.
 5. Σε περίπτωση χρήσης της αποθήκευσης δεδομένων του Πελάτη (έστω και προσωρινά) σε μια συγκεκριμένη χώρα του κόσμου όπου βρίσκεται το POP (ένα συγκεκριμένο λειτουργικό τμήμα της υπηρεσίας WEDOS Anycast), ο Πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους.
 6. Σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας μέσω συγκεκριμένου POP, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να κλείσει τον συγκεκριμένο POP για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.
 7. Οι υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη της ταυτότητας (Anycast VPN κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τον Πελάτη κατά παράβαση των νόμων της χώρας όπου βρίσκεται ο POP.

WEDOS MircoServices

 1. Πρόκειται για μια υπηρεσία ενοικίασης που βασίζεται σε μια υπηρεσία kubernetes ή παρόμοια. Πρόκειται κυρίως για μίσθωση υπηρεσιών σύμφωνα με την τρέχουσα προσφορά του Παρόχου.
 2. Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της πλατφόρμας εικονικοποίησης (containers) και ολόκληρου του περιβάλλοντος, αλλά δεν είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία μεμονωμένων υπηρεσιών, ιδίως λόγω σφαλμάτων ή αποτυχιών λογισμικού.
 3. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση των επιλεγμένων υπηρεσιών, τη διαμόρφωσή τους και την πραγματική λειτουργία των πόρων λογισμικού. Πρόκειται για ξεχωριστές εφαρμογές και ο Πάροχος δεν έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις των παραμέτρων των επιμέρους υπηρεσιών του Πελάτη.
 4. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την επικαιρότητα των εκδόσεων των προσφερόμενων εφαρμογών ή για την ασφάλειά τους.
 5. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει νέες εκδόσεις της εφαρμογής μόνο όταν το κρίνει σκόπιμο για λόγους ασφαλείας και λειτουργίας και η νέα έκδοση υποβάλλεται σε επαρκείς δοκιμές από τον Πάροχο.
 6. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τις ελάχιστες παραμέτρους για την εκτέλεση της εφαρμογής.
 7. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την εφαρμογή από την προσφορά του και να τερματίσει ή να αναστείλει τη λειτουργία της, εάν εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια, υπερφορτώνει τους διακομιστές ή άλλους πόρους υλικού ή παρεμποδίζει με άλλο τρόπο την κανονική λειτουργία της υπηρεσίας WEDOS MicroServices. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής ανάλογου ποσού.

Εικονικοί διακομιστές

 1. Η υπηρεσία λειτουργίας εικονικού διακομιστή περιλαμβάνει μόνο τη λειτουργία του σχετικού εικονικού (εικονικοποιημένου) υλικού και την παροχή συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο. Η υπηρεσία αυτή δεν περιλαμβάνει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων υπηρεσιών. Το λογισμικό εγκαθίσταται και ρυθμίζεται στον διακομιστή από τον ίδιο τον Πελάτη ή από τον Πάροχο έναντι αμοιβής σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο.
 2. Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργικότητα των εικονικών διακομιστών όσον αφορά το υλικό. Σε περίπτωση βλάβης, υποχρεούνται να αντικαταστήσουν το ελαττωματικό εξάρτημα υλικού ή να αντικαταστήσουν ολόκληρη τη συσκευή εντός 4 ωρών από τον εντοπισμό του προβλήματος. Είναι δυνατή η προσαρμογή αυτής της περιόδου σε συντομότερη, με τη μορφή πρόσθετης υπηρεσίας σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο. Εάν ο Πάροχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη HW εντός της συμφωνηθείσας περιόδου, ο Πελάτης δικαιούται 1 μήνα λειτουργίας της υπηρεσίας χωρίς χρέωση. Ο εντοπισμός μιας βλάβης σημαίνει τον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας του προβλήματος από τον τεχνικό του Παρόχου.
 3. Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για τη λειτουργικότητα του λογισμικού στον εικονικό διακομιστή και τη σωστή διαμόρφωσή του (εκτός από το λογισμικό που διασφαλίζει άμεσα την εικονικοποίηση του υλικού του εικονικού διακομιστή). Το λειτουργικό σύστημα του διακομιστή και όλα τα άλλα στοιχεία λογισμικού και τα δεδομένα αναλαμβάνονται από τον Πελάτη ή τον Πάροχο έναντι αμοιβής σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο.
 4. Ο Πάροχος δεν παρακολουθεί τη λειτουργικότητα του εικονικού διακομιστή (με εξαίρεση το περιβάλλον εικονικοποίησης και το φυσικό υλικό). Ο Πελάτης υποχρεούται να φροντίζει ο ίδιος για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας, της κατάστασης και της διαθεσιμότητας. Το ίδιο ισχύει και για τον εντοπισμό οποιασδήποτε βλάβης υλικού και την αναφορά της στον Πάροχο.
 5. Στον Πελάτη εκχωρείται 1 σταθερή δημόσια διεύθυνση IP για κάθε εικονικό διακομιστή, ή άλλη μία με επιπλέον χρέωση σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει στον διακομιστή.
 6. Απαγορεύεται στον Πελάτη να χρησιμοποιεί άλλες διευθύνσεις IP που δεν του έχουν εκχωρηθεί από τον Πάροχο ή να επιχειρεί με άλλο τρόπο να διαταράξει ή να υπερφορτώσει την επικοινωνία του δικτύου ή το ίδιο το δίκτυο του Παρόχου. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της διεύθυνσης IP, ο Πάροχος δικαιούται να αποσυνδέσει αμέσως τον διακομιστή από το δίκτυο.
 7. Οι εικονικοί διακομιστές λειτουργούν σε κοινόχρηστους διακομιστές, δηλαδή σε εκείνους όπου βρίσκονται ταυτόχρονα υπηρεσίες για πολλούς πελάτες. Αυτό μπορεί να υποβαθμίσει τη διαθεσιμότητα και την ταχύτητα της υπηρεσίας λόγω της υψηλότερης χρήσης του διακομιστή από άλλους πελάτες. Ο Πάροχος δεν εγγυάται την ταχύτητα των υπηρεσιών. Εάν ο Πελάτης έχει υψηλότερες απαιτήσεις, συνιστάται η μετάβαση σε αποκλειστικούς διακομιστές.
 8. Ο χώρος στο δίσκο του εικονικού διακομιστή περιλαμβάνει επίσης το χώρο που καταλαμβάνει το ίδιο το λειτουργικό σύστημα και άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο διακομιστή.
 9. Ο Πελάτης υποχρεούται να έχει ρυθμίσει τον εικονικό διακομιστή του έτσι ώστε κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης ή μη προγραμματισμένης επανεκκίνησης να ξεκινούν σωστά όλες οι απαραίτητες εφαρμογές και υπηρεσίες του διακομιστή. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ή ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη εκκίνηση εφαρμογών ή υπηρεσιών ή εσφαλμένη διαμόρφωση στον διακομιστή του Πελάτη.

Dedicated Servers

 1. Οι ανωτέρω όροι για τους εικονικούς διακομιστές ισχύουν επίσης και για τους αποκλειστικούς διακομιστές.
 2. Ο Πάροχος θα παρέχει μόνο το αρχικό υλικολογισμικό, το οποίο θα παρέχεται από τον κατασκευαστή ή έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα για ένα συγκεκριμένο μοντέλο διακομιστή.

WEDOS Cloud

 1. Το WEDOS Cloud είναι μια επαγγελματική υπηρεσία που βασίζεται στον τύπο IaaS (Infrastructure as a Service). Απευθύνεται σε απαιτητικούς χρήστες που αναζητούν την καλύτερη βάση για το δικό τους κέντρο δεδομένων cloud. Οι όροι για τους εικονικούς διακομιστές εφαρμόζονται κατάλληλα στην υπηρεσία WEDOS Cloud.
 2. Η υπηρεσία WEDOS Cloud περιλαμβάνει μόνο τη λειτουργία του σχετικού εικονικού ή φυσικού υλικού και την παροχή συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο. Η υπηρεσία αυτή δεν περιλαμβάνει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων υπηρεσιών. Το λογισμικό εγκαθίσταται και ρυθμίζεται στον διακομιστή από τον ίδιο τον Πελάτη ή από τον Πάροχο έναντι αμοιβής σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο.
 3. Η υπηρεσία WEDOS Cloud επιτρέπει τη δημιουργία “απεριόριστου” αριθμού εικονικών διακομιστών (εφεξής VM ή VM) στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας, καθώς και resisions – εικονικών διακομιστών με δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων CPU και RAM (ο Πελάτης μπορεί να τις αυξήσει ή να τις μειώσει ανά πάσα στιγμή) (το VM πρέπει να επανεκκινηθεί). Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αλλαγή μεγέθους δίσκου, κατανομή των αγορασμένων χωρητικοτήτων (RAM, CPU, HDD) μεταξύ μεμονωμένων VMs σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη με δυνατότητα δυναμικών αλλαγών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, διαίρεση της CPU σε εικονική CPU σε μεμονωμένα VMs, δυνατότητα αγοράς έως και εκατοντάδων (ή χιλιάδων) νημάτων CPU για μία υπηρεσία. Λεπτομερής προσφορά της υπηρεσίας στην τρέχουσα μορφή της είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του παρόχου.
 4. Ο Πελάτης μπορεί να συνδυάσει το WEDOS Public Cloud με το τρέχον Private cloud του.
 5. Παρέχεται ένα API για την υπηρεσία.

CD WEDOS

 1. Το CD WEDOS είναι η ενοικίαση ενός συνόλου υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνολογία NextCloud και ενδεχομένως σε άλλες συναφείς ή παρόμοιες τεχνολογίες. Η λύση παρέχει χώρο για ιδιωτική αποθήκευση αρχείων, συμπεριλαμβανομένης μιας ολοκληρωμένης σουίτας γραφείου και λύσης γραφείου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλήρες περιβάλλον δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
 2. Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της υπηρεσίας WEDOS CD μόνο όσον αφορά τη λειτουργία του υλικού και τη σύνδεση με το Διαδίκτυο. Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος μόνο για τη λειτουργικότητα του βασικού λογισμικού Nextcloud και για τη δυνατότητα σύνδεσης στη βασική διεπαφή.
 3. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες εφαρμογές. Το εύρος αυτών των εφαρμογών μπορεί να ποικίλλει και να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για εσφαλμένες ρυθμίσεις μεμονωμένων εφαρμογών ή για σφάλματα σε μεμονωμένες εφαρμογές που προσφέρονται από την υπηρεσία.

Δίσκος WEDOS

 1. Η υπηρεσία WEDOS Disk περιλαμβάνει τη μίσθωση χώρου στο δίσκο στους διακομιστές του Παρόχου για την αποθήκευση ιδιωτικών αρχείων. Ο χώρος στο δίσκο είναι προσβάσιμος μέσω διαφόρων πρωτοκόλλων για την κοινή χρήση και την εργασία με αρχεία, λεπτομέρειες δίνονται στις τρέχουσες προδιαγραφές της υπηρεσίας στον ιστότοπο του παρόχου.
 2. Ο χώρος στο δίσκο προορίζεται μόνο για τις ανάγκες του Πελάτη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση, την κοινή χρήση ή τη λήψη αρχείων σε δημόσιο χώρο. Ειδικότερα, απαγορεύεται στον Πελάτη να δημοσιοποιεί δεδομένα πρόσβασης ή συνδέσμους προς αρχεία που βρίσκονται στον εν λόγω χώρο δίσκου.
 3. Η υπηρεσία WEDOS Disk δεν περιλαμβάνει τεχνολογίες σεναρίων ή προγραμματισμού. Πρόκειται απλώς για μια στατική τοποθέτηση των αρχείων εντός του μισθωμένου χώρου στο δίσκο.
 4. Ο χώρος στο δίσκο έχει σταθερό μέγεθος και σταθερό μέγιστο αριθμό τοποθετημένων αρχείων ανάλογα με την επιλεγμένη παραλλαγή υπηρεσίας. Αυτός ο χώρος και ο αριθμός των αρχείων περιλαμβάνουν όλα όσα ο Πελάτης τοποθετεί στο χώρο του δίσκου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων δεδομένων και αρχείων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της υπηρεσίας. Εάν εξαντληθεί ο συνολικός χώρος ή ο μέγιστος αριθμός αρχείων, ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να μεταφορτώσει επιπλέον αρχεία.
 5. Η υπηρεσία WEDOS Disk λειτουργεί σε κοινόχρηστους διακομιστές και συστοιχίες δίσκων, δηλαδή σε εκείνους όπου βρίσκονται ταυτόχρονα υπηρεσίες για πολλούς πελάτες. Αυτό μπορεί να μειώσει τη διαθεσιμότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών λόγω της υψηλότερης χρήσης του διακομιστή ή των συστοιχιών δίσκων από άλλους πελάτες. Ο Πάροχος δεν εγγυάται την ταχύτητα αυτών των υπηρεσιών.
 6. Ο Πάροχος προσφέρει μόνο γενικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του χώρου δίσκου στον υπολογιστή του πελάτη. Η διαμόρφωση του τμήματος πελάτη και η επίλυση πιθανών προβλημάτων σύνδεσης που δεν οφείλονται στον Πάροχο είναι πλήρως υπό τον έλεγχο του Πελάτη.
 7. Για ορισμένες υπηρεσίες φιλοξενίας, η υπηρεσία WEDOS Disk παρέχεται δωρεάν. Όταν αναστέλλεται ή ακυρώνεται η σχετική υπηρεσία φιλοξενίας, αναστέλλεται ή ακυρώνεται και η αντίστοιχη υπηρεσία WEDOS Disk (συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πλήρους διαγραφής των δεδομένων στο χώρο του δίσκου χωρίς τη δυνατότητα μεταγενέστερης ανάκτησής τους).

Αποστολή emails

 1. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε από τους πόρους υλικού του Παρόχου για τη μαζική διανομή οποιωνδήποτε μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. ενημερωτικών δελτίων), ανεξάρτητα από το αν έχουν ζητηθεί ή όχι (τα ενημερωτικά δελτία που έχουν ζητηθεί δεν μπορούν να αποσταλούν κ.λπ.), εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου.
 2. Το μέγιστο όριο των 500 μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά ημέρα μπορεί να αποσταλεί από τη φιλοξενία ιστοσελίδων ή τη φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά ξεχωριστά. Όταν ξεπεραστεί αυτό το όριο, η αποστολή απορρίπτεται και τα μηνύματα απορρίπτονται.
 3. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας μέσω του πρωτοκόλλου SMTP από την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (σύνδεση από το σενάριο PHP στη θύρα 25), είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση mail () της PHP.
 4. Μέχρι 500 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά ημέρα μπορούν να αποστέλλονται μέσω του διακομιστή SMTP του Παρόχου. Εάν ξεπεραστεί αυτό το όριο, τα περαιτέρω μηνύματα απορρίπτονται.
 5. Τα όρια αποστολής μηνυμάτων από την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων και μέσω του διακομιστή SMTP μπορούν να αυξηθούν για τον Πελάτη σε συμφωνία με τον Πάροχο. Η κρίση της νομιμότητας αυτής της απαίτησης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Παρόχου.
 6. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκαλείται από την αδυναμία αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την υπέρβαση των καθορισμένων ορίων.
 7. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία για μαζική αποστολή μηνυμάτων μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  – πρέπει να είναι ζητούμενα μηνύματα, δηλαδή οι παραλήπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν εγγραφεί σε αυτά τα μηνύματα
  – τα μηνύματα πρέπει να αποστέλλονται σε μη παρεμβατική ποσότητα
  – τα μηνύματα πρέπει να αναφέρουν τη διαδικασία διαγραφής και ο αποστολέας πρέπει να αποδέχεται και να σέβεται τις αιτήσεις διαγραφής
  – όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες αποστέλλονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να λαμβάνονται, να αποθηκεύονται και να διαχειρίζονται με τη συγκατάθεση του οικείου ΓΚΠΔ.
  – όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τον ΓΚΠΔ
 8. Για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει στον Πάροχο, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιηθείσα μαζική διανομή:
  – πώς λαμβάνονται οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών και πώς λαμβάνεται η συγκατάθεση για την αποστολή
  – ποια μηνύματα αποστέλλονται
  – πόσο συχνά αποστέλλονται μηνύματα
  – σε ποια ποσότητα αποστέλλονται (συνολικός αριθμός, ταχύτητα αποστολής)
  – πώς οι παραλήπτες μπορούν να ακυρώσουν τη συνδρομή
  – κάθε πρόσθετη πληροφορία που απαιτείται από τον Πάροχο
 9. Εάν ο Πελάτης προβαίνει σε μαζική διανομή μηνυμάτων, υποχρεούται να ενεργεί κατά τρόπο ώστε να επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο τους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-στόχου, π.χ. κατανέμοντας τη διανομή σε εύλογα μικρές παρτίδες. Απαγορεύεται η μαζική διανομή σε μία μεγάλη παρτίδα.
 10. Εάν ο Πελάτης αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά παράβαση των παρόντων κανόνων ή δεν παρέχει στον Πάροχο τις απαιτούμενες πληροφορίες, ο Πάροχος δικαιούται να αποκλείσει πλήρως την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Πελάτη.
 11. Σε περίπτωση που ο Πάροχος έχει βάσιμες υποψίες ότι ο Πελάτης αποστέλλει μη εξουσιοδοτημένη μαζική αλληλογραφία (μηνύματα με χαρακτήρα spam), ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει αμέσως τις υπηρεσίες του Πελάτη και να τις ακυρώσει χωρίς αποζημίωση.

Υποστήριξη πελατών

 1. Η υποστήριξη πελατών μπορεί να παρέχεται για τις υπηρεσίες στην έκταση που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη παραλλαγή της υπηρεσίας ή στην παραλλαγή της παρεχόμενης μορφής (και του πεδίου εφαρμογής) της αγορασμένης υποστήριξης. Για ορισμένες υπηρεσίες, δεν παρέχεται καθόλου υποστήριξη πελατών, ακόμη και με πρόσθετο κόστος.
 2. Η υποστήριξη πελατών, ανάλογα με την επιλεγμένη παραλλαγή, μπορεί να παρέχεται, για παράδειγμα, μέσω εισιτηρίων, συνομιλίας, τηλεφώνου, επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο του Παρόχου ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο συμφωνηθεί μεταξύ του Παρόχου και του Πελάτη.
 3. Η υποστήριξη παρέχεται εγκαίρως για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στον ιστότοπο του Παρόχου στην περιγραφή της σχετικής υπηρεσίας ή της μορφής (και του πεδίου εφαρμογής) της επί πληρωμή υποστήριξης, την οποία επιλέγει και πληρώνει ο Πελάτης. Εκτός αυτής της περιόδου, παρέχεται μόνο τεχνική επίβλεψη και αντιμετώπιση προβλημάτων.
 4. Σε περίπτωση βλάβης ή τεχνικού προβλήματος εκ μέρους του Παρόχου, οι τεχνικοί επεμβαίνουν άμεσα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας (το αργότερο 10 λεπτά μετά τον εντοπισμό του προβλήματος). Τυχόν παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με τη σειρά που καθορίζει ο Πάροχος κατά τη δική του κρίση, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των επηρεαζόμενων πελατών.
 5. Αιτήματα πέραν της βασικής υποστήριξης πελατών (μη τυποποιημένες τεχνικές ή επιχειρηματικές εργασίες, παρεμβάσεις τεχνικών ή προγραμματιστών) δεν εκτελούνται από το προσωπικό υποστήριξης και δεν ολοκληρώνονται αμέσως – τα αιτήματα αυτά διαβιβάζονται σε τεχνικούς ή πωλητές και συνήθως διεκπεραιώνονται εντός 1 εργάσιμης ημέρας, αλλά αυτό δεν είναι εγγυημένο και ορισμένα αιτήματα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο. Η επί πληρωμή υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση ελεύθερου και διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας και έναντι προσυμφωνημένης πληρωμής.
 6. Το εύρος της υποστήριξης πελατών που παρέχεται για μεμονωμένες υπηρεσίες καθορίζεται πάντα στην τρέχουσα μορφή του στον ιστότοπο του Παρόχου.
 7. Ο χρόνος απόκρισης της υποστήριξης πελατών δεν είναι εγγυημένος με κανέναν τρόπο, εκτός από τις περιπτώσεις εγγυημένης υποστήριξης πελατών επί πληρωμή. Ο Πάροχος προσφέρει διάφορες παραλλαγές εγγυημένης υποστήριξης πελατών, δηλαδή παραλλαγές στις οποίες ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει επιπλέον για την εγγύηση της ταχύτητας απόκρισης. Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν τηρεί τον σχετικό χρόνο απόκρισης, ο Πελάτης δικαιούται έκπτωση επί του μηνιαίου τέλους για την εν λόγω πρόσθετη υπηρεσία. Αυτή η προσφορά εγγυημένης υποστήριξης πελατών, με ακριβώς εγγυημένο χρόνο αντίδρασης, παρατίθεται στην τρέχουσα μορφή της στην ιστοσελίδα του Παρόχου.
 8. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει έναν κατάλληλο υπάλληλο για επικοινωνία, εάν η ερώτηση ή το αίτημα ανταποκρίνεται καλύτερα στην κατηγορία εργασίας του συγκεκριμένου υπαλλήλου ή εάν ο αρχικός υπάλληλος δεν είναι διαθέσιμος.
 9. Οποιαδήποτε υποστήριξη παρέχεται πέραν των υπηρεσιών του Παρόχου θεωρείται μόνο συνιστώμενη διαδικασία, χωρίς εγγύηση ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί. Ο Πελάτης θα πρέπει επίσης να εξετάσει την προτεινόμενη διαδικασία σε σχέση με το λογισμικό, τις εκδόσεις της τεχνολογίας, τα χρησιμοποιούμενα σενάρια και να σκεφτεί τις περιστάσεις που η συνιστώμενη διαδικασία μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη, ιδίως εάν η συνιστώμενη διαδικασία περιλαμβάνει διαδικασία επεξεργασίας και διαγραφής δεδομένων. Ο Πελάτης υποχρεούται να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στον απαραίτητο βαθμό πριν από την εφαρμογή μιας τέτοιας διαδικασίας.

Καταγραφή αιτημάτων πελατών

 1. Όλες οι απαιτήσεις των πελατών που σχετίζονται με μια παραγγελία καταγράφονται και καταγράφονται λεπτομερώς.
 2. Ο Πάροχος καταγράφει (καταγράφει) λεπτομερώς όλα τα αιτήματα για τη δημιουργία, την αλλαγή των ρυθμίσεων ή την ακύρωση των υπηρεσιών. Ο Πάροχος δεν καταγράφει μόνο τα αιτήματα του Πελάτη, αλλά και όλα τα βήματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση των υπηρεσιών, τις αλλαγές στις ρυθμίσεις των υπηρεσιών ή ακόμη και την ακύρωση των υπηρεσιών.
 3. Ο Πάροχος καταγράφει τα αιτήματα και τις αλλαγές όχι μόνο στη Διαχείριση του Πελάτη, αλλά και σε όλες τις διεπαφές που σχετίζονται με τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών, ιδίως των υπηρεσιών cloud, οι οποίες καταγράφονται σε ξεχωριστές διαχειρίσεις (για παράδειγμα, cd.wedos.com ή openebula.wedos.cloud).
 4. Τα αρχεία καταγραφής αιτημάτων πελατών δεν είναι συνήθως προσβάσιμα από τους πελάτες, αλλά είναι διαθέσιμα μόνο στον Πάροχο για εσωτερικές ανάγκες ή για σκοπούς διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων.
 5. Ο Πάροχος διατηρεί όλα αυτά τα δεδομένα για ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 48 ώρες και το πολύ για ένα χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ιδίως σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ανάλογα με τον τύπο και τη φύση των καταγεγραμμένων αρχείων.

Καταγραφή λειτουργίας

 1. Η λειτουργία των υπηρεσιών φιλοξενίας και cloud καταγράφεται σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.
 2. Ο Πάροχος συλλέγει και διατηρεί διάφορα αρχεία καταγραφής, τα οποία αναλύει περαιτέρω και ο Πελάτης συμφωνεί με αυτό.
 3. Ο Πάροχος συλλέγει επίσης δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία του δικτύου με τη μορφή του λεγόμενου netflow, το οποίο διατηρεί ένα δείγμα της κυκλοφορίας του δικτύου, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς ασφάλειας και ανάλυσης της κυκλοφορίας.

Συγχρονισμός χρόνου

 1. Ο Πάροχος χρησιμοποιεί συγχρονισμό χρόνου με βάση το NTP σε όλες τις συσκευές και τους διακομιστές.
 2. Η ζώνη ώρας που χρησιμοποιείται είναι η ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) – UTC +1 ή UTC +2 (σε περίπτωση θερινής ώρας). Για ορισμένες υπηρεσίες, ο Πελάτης δικαιούται να αλλάξει τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.
 3. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που σχετίζονται με λανθασμένη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας στις συσκευές του ή σφάλματα που σχετίζονται με λανθασμένες ρυθμίσεις της ημερομηνίας και της ώρας στις εφαρμογές του Πελάτη.

Τιμολόγηση και πληρωμές

 1. Η λειτουργία των υπηρεσιών φιλοξενίας πληρώνεται με τη μορφή συνδρομής σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Παρόχου. Η επιλογή της διάρκειας της συνδρομής ποικίλλει από υπηρεσία σε υπηρεσία, αλλά οι μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές είναι οι πιο συνηθισμένες.
 2. Αφού ο Πελάτης παραγγείλει την υπηρεσία, ο Πάροχος θα εκδώσει στον Πελάτη ένα τιμολόγιο proforma για την πρώτη περίοδο συνδρομής. Μόνο μετά την πληρωμή αυτού του τιμολογίου proforma ο Πάροχος θα δημιουργήσει την παραγγελθείσα υπηρεσία για τον Πελάτη.
 3. Ο Πάροχος εκδίδει τιμολόγιο proforma (αίτημα πληρωμής) για άλλη περίοδο τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη λήξη της προπληρωμένης περιόδου, εκτός εάν ο Πελάτης έχει ορίσει διαφορετικά μέσω της Διαχείρισης Πελατών.
 4. Οι ανωτέρω κανόνες για την τιμολόγηση των υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρμόζονται κατάλληλα στις διαδικασίες τιμολόγησης των υπηρεσιών νέφους. Για ορισμένες επιλεγμένες υπηρεσίες, ιδίως υπηρεσίες cloud, είναι δυνατή η πληρωμή με τη μορφή μεταγενέστερης πληρωμής.
 5. Επιλεγμένες υπηρεσίες (π.χ. WEDOS Cloud, WEDOS Microservices) μπορούν να πληρωθούν με τη μορφή βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, η οποία μπορεί να πληρωθεί μετά από χρονικό διάστημα διαφορετικό από ένα μήνα ή ένα έτος, συνήθως με τη μορφή ωριαίας ή ημερήσιας συνδρομής.

Αλλαγές ποικιλίας υπηρεσιών

 1. Ο Πελάτης μπορεί, μέσω της Διαχείρισης Πελατών, να ζητήσει τη μετάβαση σε άλλη παραλλαγή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή την αλλαγή ορισμένων παραμέτρων της υπηρεσίας (σύμφωνα με την τρέχουσα προσφορά του Παρόχου). Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στις ρυθμίσεις της αντίστοιχης υπηρεσίας.
 2. Σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις μιας υπηρεσίας δεν μπορούν να αλλάξουν μέσω της Διαχείρισης Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει αλλαγές μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο του Παρόχου. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει τη μετάβαση σε άλλη παραλλαγή μιας υπηρεσίας, την επέκταση του χώρου δεδομένων ή τη δημιουργία ή την ακύρωση άλλης πρόσθετης υπηρεσίας. Σε αυτή την εφαρμογή, ο Πελάτης πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του με τα στοιχεία σύνδεσής του στο λογαριασμό πελάτη του WEDOS. Ο Πελάτης δηλώνει (στην αίτηση) την ημερομηνία κατά την οποία ζητά να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.
 3. Εάν πρόκειται για μετάβαση σε υψηλότερη επιλογή υπηρεσίας ή για καθιέρωση υπηρεσίας με επιπλέον χρέωση, ο Πάροχος θα εκδώσει τιμολόγιο στον Πελάτη για τη διαφορά του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την παράταση της υπηρεσίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου συνδρομής. Η εκτεταμένη υπηρεσία θα συμπεριληφθεί στο επόμενο τιμολόγιο προκαταβολής για την επόμενη περίοδο συνδρομής.
 4. Εάν πρόκειται για αλλαγή σε χαμηλότερη έκδοση της υπηρεσίας ή για ακύρωση της συμπληρωματικής υπηρεσίας, ο Πάροχος δεν επιστρέφει στον Πελάτη τη διαφορά από το ποσό που έχει καταβληθεί για την τρέχουσα συνδρομητική περίοδο. Η τιμή για την υπηρεσία θα αφαιρεθεί από το τιμολόγιο προκαταβολής για την επόμενη περίοδο συνδρομής.
 5. Όταν τερματιστεί η υπηρεσία, δεν θα επιστραφεί στον Πελάτη το ποσό για το αχρησιμοποίητο τμήμα της προπληρωμένης περιόδου.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων

 1. Ο Πελάτης υποχρεούται να δημιουργεί ο ίδιος αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων του με τον τρόπο που θεωρεί κατάλληλο και υποχρεούται να πραγματοποιεί αντίγραφα ασφαλείας σε τοποθεσίες εκτός των πόρων υλικού του Παρόχου. Ο Πελάτης υποχρεούται επίσης να ελέγχει την κατάσταση των αντιγράφων ασφαλείας, ιδίως εάν αυτά πραγματοποιούνται, είναι πλήρη, λειτουργικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλήρη αποκατάσταση.
 2. Η συχνότητα των αντιγράφων ασφαλείας και η τοποθεσία τους καθορίζονται από τον Πελάτη και ο Πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για τη δημιουργία αυτών των αντιγράφων ασφαλείας.
 3. Η αποκατάσταση από τα αντίγραφα ασφαλείας που έχει δημιουργήσει ο Πελάτης πραγματοποιείται από τον ίδιο τον Πελάτη με τους δικούς του πόρους και με δικά του έξοδα.
 4. Για κάθε υπηρεσία, ο Πάροχος χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα προστασίας δεδομένων (ιδίως υλικού) (για παράδειγμα, διαφορετικές εκδόσεις RAID ή κλωνοποίηση δεδομένων) για να αποτρέψει την απώλεια δεδομένων. Για κάθε υπηρεσία δίνεται περιγραφή των μεθόδων προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται, εάν αυτό δεν ισχύει για μια υπηρεσία, τότε θεωρείται ότι χρησιμοποιείται RAID6 ή ισοδύναμο. Ο Πάροχος αναγνωρίζει ότι η χρησιμοποιούμενη προστασία δεδομένων δεν αποκλείει την καταστροφή ή την πλήρη απώλεια των δεδομένων του Πελάτη και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο ο Πελάτης να δημιουργεί ο ίδιος αντίγραφα ασφαλείας.
 5. Ο Πάροχος διαχειρίζεται τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την ανάκτηση δεδομένων για μεμονωμένες υπηρεσίες με διάφορους τρόπους. Η λεπτομερής περιγραφή και το πεδίο εφαρμογής της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων δίνεται στην περιγραφή των επιμέρους υπηρεσιών και το πεδίο εφαρμογής μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση αλλαγής της προσφερόμενης υπηρεσίας.
 6. Ο Πάροχος προειδοποιεί ότι ορισμένες υπηρεσίες (όπως οι αποκλειστικοί διακομιστές ή οι δοκιμαστικές εκδόσεις των υπηρεσιών) δεν υποστηρίζονται καθόλου.
 7. Ο Πάροχος προειδοποιεί ότι ορισμένες παραλλαγές υπηρεσιών ενδέχεται να υποστηρίζονται με διαφορετικό τρόπο από άλλες παραλλαγές της ίδιας υπηρεσίας. Όλα αναφέρονται πάντα στη σελίδα προϊόντος της σχετικής υπηρεσίας (στις προδιαγραφές της).
 8. Η περιγραφή της διαδικασίας ανάκτησης δεδομένων δίνεται για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά, και εάν αυτό δεν συμβαίνει, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται κατάλληλα. Η ενδεχόμενη ανάκτηση δεδομένων πραγματοποιείται σταδιακά με τη χρήση των εργαλείων που διαθέτει ο Πάροχος. Λόγω του όγκου των δεδομένων, η αποκατάσταση δεδομένων από ένα αντίγραφο ασφαλείας μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή και περισσότερο.
 9. Τα αντίγραφα ασφαλείας που εκτελεί ο Πάροχος χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των δεδομένων σε περίπτωση βλάβης του διακομιστή στον οποίο λειτουργούν οι υπηρεσίες. Τα αντίγραφα ασφαλείας που εκτελούνται από τον Πάροχο δεν χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση δεδομένων που προκαλούνται από τον ίδιο τον Πελάτη ή από σφάλμα στο λογισμικό του ή λόγω απώλειας δεδομένων, για παράδειγμα λόγω κακής ασφάλειας των εφαρμογών του Πελάτη. Εάν ο Πελάτης ζητήσει ανάκτηση δεδομένων από το αντίγραφο ασφαλείας, εάν η απώλεια δεδομένων δεν προκλήθηκε από τον Πάροχο ή από βλάβη της τεχνολογίας του, η ανάκτηση αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ο Πάροχος ενδέχεται να αρνηθεί να την παράσχει στον Πελάτη για λειτουργικούς λόγους ή η ανάκτηση αυτή ενδέχεται να χρεωθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
 10. Ο Πελάτης κατανοεί ότι, εάν τα δεδομένα δημιουργούνται με αντίγραφα ασφαλείας, τότε τα αντίγραφα ασφαλείας χρησιμεύουν κυρίως για τις ανάγκες του Παρόχου και για την περίπτωση αναγκαίας ανάκτησης σε περίπτωση ατυχήματος.
 11. Ο Πελάτης κατανοεί ότι τα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων που εκτελούνται από τον Πάροχο ενδέχεται να είναι ελλιπή ή κατεστραμμένα και, παρά τη μέγιστη δυνατή προσοχή εκ μέρους του Παρόχου, ενδέχεται να μην είναι σε λειτουργική κατάσταση. Το περιεχόμενο και η ακεραιότητα των δεδομένων στους διακομιστές είναι άγνωστα στον Πάροχο και έτσι ο Πάροχος δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακεραιότητα των δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο και αν το περιεχόμενο του ζωντανού (ιδίως του εικονικού, αποκλειστικού διακομιστή) αντιστοιχεί στα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν.
 12. Ο Πάροχος δεν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύει τα περιεχόμενα των αντιγράφων ασφαλείας, επομένως δεν είναι δυνατόν να επαληθεύσει την επικαιρότητα των δεδομένων που περιέχονται στο αντίγραφο ασφαλείας.
 13. Ο πάροχος δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων ως φυσικές εικόνες του λειτουργικού συστήματος και όχι ως συγκεκριμένα δεδομένα. Συνεπώς, ο πάροχος δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας ενός αρχείου – μιας εικόνας, η οποία έχει, για παράδειγμα, ταυτόσημη ημερομηνία δημιουργίας με την ημερομηνία δημιουργίας του εικονικού διακομιστή και το μέγεθος αυτής της εικόνας είναι ίδιο με το μέγεθος της αγορασμένης παραλλαγής της υπηρεσίας. Ο Πάροχος δεν έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα μέσα στην εικόνα.
 14. Ο Πελάτης υποχρεούται να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων του. Η έκταση και η συχνότητα των αντιγράφων ασφαλείας είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πελάτη.
 15. Τα δεδομένα φιλοξενίας ιστοσελίδων δημιουργούνται συνήθως εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας μία φορά την εβδομάδα ή διαφορετικά σύμφωνα με μια συγκεκριμένη παραλλαγή της σχετικής υπηρεσίας, για την οποία παρέχονται πάντα λεπτομέρειες στην περιγραφή των ιδιοτήτων των επιμέρους υπηρεσιών στον ιστότοπο της WEDOS.
 16. Ο Πάροχος μπορεί να εκτελεί εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας των εικονικών διακομιστών, αλλά μόνο για την ανάγκη ανάκτησης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή δυσλειτουργίας του Παρόχου. Ο Πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιεί ο ίδιος τα συνήθη αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού και των δεδομένων με δικά του μέσα. Ο Πάροχος δεν δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αποκλειστικών διακομιστών.
 17. Τα δεδομένα στο χώρο του δίσκου ή τα δεδομένα της βάσης δεδομένων δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας από τον Πάροχο, εκτός εάν συμφωνηθεί ή δηλωθεί διαφορετικά για την επιλεγμένη υπηρεσία. Ο Πάροχος τονίζει και επαναλαμβάνει ότι ο Πελάτης υποχρεούται να δημιουργεί ο ίδιος αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων με δικά του μέσα.

Ασφάλεια - Ασφάλεια δεδομένων

 1. Ο Πάροχος, στην περίπτωση υπηρεσιών νέφους, προσδιορίζει ως μέρος της συμφωνίας τα σχετικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριών που εφαρμόζει ο Πάροχος υπηρεσιών νέφους, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις μεταξύ του Παρόχου υπηρεσιών νέφους και του Πελάτη υπηρεσιών νέφους. Τα εφαρμοστέα μέτρα ασφάλειας πληροφοριών που εφαρμόζει ο Πάροχος υπηρεσιών νέφους ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των υπηρεσιών νέφους που χρησιμοποιεί ο Πελάτης υπηρεσιών νέφους.
 2. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά (για την επιλεγμένη υπηρεσία), τα δεδομένα του Πελάτη δεν κρυπτογραφούνται στους διακομιστές του Παρόχου.
 3. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ασφαλίσει τα δεδομένα του με τον τρόπο που θεωρεί κατάλληλο και, για παράδειγμα, έχει το δικαίωμα να τα κρυπτογραφήσει ο ίδιος.
 4. Ο Πάροχος επιδιώκει επαρκή ασφάλεια δεδομένων και δίνει επαρκή προσοχή και φροντίδα στην ασφάλεια δεδομένων.
 5. Ο Πελάτης κατανοεί ότι, λόγω της φύσης της κίνησης στο Διαδίκτυο, υπάρχουν εύλογοι κίνδυνοι απώλειας ή ζημίας ή κλοπής των δεδομένων του, τα οποία είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή του Παρόχου.
 6. Ο Πελάτης υποχρεούται να προστατεύει ο ίδιος όλα τα δεδομένα του με εύλογο τρόπο σε σχέση με την αξία και τη φύση των δεδομένων του.

Ασφάλεια χρήσης

 1. Ο Πάροχος δίνει επαρκή και εύλογη προσοχή στην ασφάλεια της λειτουργίας των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πάροχος λειτουργεί διάφορους τύπους προστασίας και το πεδίο εφαρμογής τους αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, όπως και η προστασία των επιμέρους υπηρεσιών.
 2. Για παράδειγμα, ο Πάροχος διαθέτει λύση antivirus για επιλεγμένους διακομιστές αλληλογραφίας.
 3. Ο Πάροχος παρέχει επίσης προστασία από επιθέσεις DDoS, λειτουργώντας τη δική του προστασία DDoS.
 4. Ο Πάροχος λειτουργεί το δικό του σύστημα προστασίας IPS / IDS.
 5. Ο Πάροχος διαθέτει εσωτερικές μεθοδολογίες προστασίας δεδομένων, ασφάλειας διακομιστών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων πρόσβασης (εξουσιοδότησης) μεμονωμένων υπαλλήλων εντός του κτιρίου, του δικτύου, των διακομιστών, των υπηρεσιών κ.λπ.

Η παρακολούθηση των υπηρεσιών και της διαθεσιμότητάς τους

 1. Ο Πάροχος παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας και cloud.
 2. Ο Πελάτης κατανοεί ότι η παρακολούθηση των υπηρεσιών και της διαθεσιμότητάς τους εξυπηρετεί πρωτίστως τους σκοπούς του Παρόχου.
 3. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την υπηρεσία παρακολούθησης αναλύονται στη συνέχεια.

Εγγύηση διαθεσιμότητας υπηρεσιών, βλαβών και χρόνου διακοπής λειτουργίας

 1. Ο Πάροχος εγγυάται τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας και cloud στην έκταση που καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση ή για μεμονωμένες υπηρεσίες ή βάσει ατομικής συμφωνίας.
 2. Εάν η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης για περισσότερο από 1 ώρα σε έναν ημερολογιακό μήνα, ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση με τη μορφή έκπτωσης 1% για κάθε επιπλέον ώρα μη διαθεσιμότητας, αλλά όχι περισσότερο από το ποσό που αντιστοιχεί στο μηνιαίο τέλος υπηρεσίας. Η έκπτωση αυτή παρέχεται στον πρώτο μήνα της επόμενης περιόδου συνδρομής, ο οποίος δεν έχει ακόμη πληρωθεί από τον Πελάτη, ή παρέχοντας τον κατάλληλο αριθμό ημερών δωρεάν.
 3. Η περίοδος μη διαθεσιμότητας του συστήματος κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων διακοπών δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο μη διαθεσιμότητας για την οποία ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
 4. Σε περίπτωση που μόνο ένα μέρος της υπηρεσίας δεν είναι διαθέσιμο και άλλα μέρη της υπηρεσίας λειτουργούν ταυτόχρονα, η αποζημίωση θα μειωθεί αναλογικά.
 5. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προκαλείται από τρίτους, όπως η ρύθμιση λανθασμένης δρομολόγησης στο Διαδίκτυο ή η αποτυχία κάποιων ανώτερων συστημάτων τρίτων (όπως δίκτυα, DNS).
 6. Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο Πελάτης δεν δικαιούται καμία αποζημίωση (π.χ. έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή, για παράδειγμα, ένα μήνα δωρεάν).
 7. Ο Πελάτης υποχρεούται να κατασκευάζει και να λειτουργεί τις υπηρεσίες του κατά τρόπο ώστε τυχόν τεχνικό πρόβλημα με τον Πάροχο ή τρίτο να μην επηρεάζει τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας του Πελάτη.

Αποζημιώσεις

 1. Σε περίπτωση τεχνικών βλαβών σε υπηρεσίες παρόμοιας φύσης όπως οι υπηρεσίες δεδομένων και τηλεπικοινωνιών, οι αξιώσεις αποζημίωσης είναι περιορισμένες και είναι δυνατές μόνο εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών (πέραν του νόμου ή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων).
 2. Σε περίπτωση που δεν έχει συναφθεί ατομική συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου, ο Πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωση για τυχόν ζημία που προκαλείται από βλάβη ή απώλεια δεδομένων.
 3. Ο Πελάτης κατανοεί περαιτέρω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 11 και 12 του νόμου 127/2005 Coll. για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και για την τροποποίηση ορισμένων συναφών νόμων (νόμος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), ο επιχειρηματίας που παρέχει την υπηρεσία δεν υποχρεούται να αποζημιώνει τους χρήστες της υπηρεσίας για τις ζημίες που υφίστανται ως αποτέλεσμα της διακοπής της υπηρεσίας”, δηλαδή παράγραφος 12: “Ο επιχειρηματίας που παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υποχρεούται να αποζημιώνει τους χρήστες τους για τις ζημίες που υφίστανται ως αποτέλεσμα της διακοπής της υπηρεσίας ή της πλημμελούς παροχής της υπηρεσίας”.
 4. Λόγω της φύσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την απώλεια δεδομένων, ιδίως όσον αφορά το γεγονός ότι ο Πάροχος δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει την απώλεια, την έκτασή της και τα δεδομένα που χάθηκαν.
 5. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποφεύγει την απώλεια δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα μέσα (π.χ. με μέτρα ασφαλείας, με τη χρήση πρόσφατων εκδόσεων λογισμικού, με την τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας).

Ατομικές συμφωνίες SLA (Service Level Agreements)

 1. Ο Πελάτης μπορεί να ρυθμίσει ένα ατομικό SLA για επιλεγμένες υπηρεσίες.
 2. Το αντικείμενο των SLAs (Agreed Service Levels) είναι ειδικές εγγυημένες παράμετροι μηνιαίας διαθεσιμότητας, μέγιστης διάρκειας αποτυχίας της υπηρεσίας ή σχετιζόμενες με αλλοίωση ή απώλεια δεδομένων. Αντικείμενο της ατομικής συμφωνίας SLA από τον Πάροχο είναι η υποχρέωση καταβολής για την εγγύηση αυτή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της τιμής που συμφωνείται στην ατομική συμφωνία SLA.
 3. Όλες οι επιμέρους συμφωνίες SLA πρέπει να είναι γραπτές και μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στο μέλλον.

Διάρκεια της συμφωνίας και λήξη της

 1. Η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η διάρκεια της Συμφωνίας καθορίζεται με γραπτή συμφωνία των μερών ή αυτόματα με την επιλογή της διάρκειας της περιόδου χρέωσης από τον Πελάτη κατά την παραγγελία της υπηρεσίας, οπότε η διάρκεια της Συμφωνίας συμφωνείται αυτόματα για την ίδια περίοδο με έναν κύκλο χρέωσης. Η Σύμβαση ανανεώνεται και πάλι με την τρέχουσα διατύπωσή της και με νέα περίοδο χρέωσης για την ήδη υπάρχουσα αυτή υπηρεσία.
 2. Στους πελάτες παρέχεται εγγύηση επιστροφής χρημάτων για επιλεγμένες υπηρεσίες για περίοδο 7 ή 180 ημερών. Λεπτομέρειες και όροι παρατίθενται στον ιστότοπο του παρόχου.