Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις των Υπηρεσιών WEDOS

Γενικές διατάξεις

 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (“ΓΟΠ”) διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου και του Πελάτη.
 2. Η Υπηρεσία Διαδικτύου (εφεξής αναφερόμενη ως “Υπηρεσίες”) Πάροχος είναι η WEDOS Internet, a.s., εταιρεία IN 28115708, με έδρα στη διεύθυνση Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Τσεχική Δημοκρατία, εγγεγραμμένη στο δημόσιο μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του České Budějovice στο τμήμα Β, ένθετο 1886, ή άλλες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο WEDOS.
 3. Άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο WEDOS είναι όλες οι εμπορικές εταιρείες με παρόμοια μετοχική δομή ή άλλες εμπορικές εταιρείες της WEDOS που ανήκουν σε συνδεδεμένο όμιλο με την WEDOS Internet, a.s., συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών. Δεδομένου ότι ο κατάλογος αυτών των εταιρειών μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, δηλώνονται μόνο σε γενικές γραμμές. Ο κατάλογος των συγκεκριμένων εταιρειών παρατίθεται πάντα στην τρέχουσα μορφή του στον ιστότοπο της WEDOS, μαζί με τους εν λόγω ΓΟΣ. Διαχειρίζονται από ορισμένες από τις εταιρείες του Ομίλου WEDOS. Η συγκεκριμένη νομική σχέση μιας συγκεκριμένης εταιρείας με τον Πελάτη καθορίζεται (για τις αμειβόμενες υπηρεσίες) από το ποιος εξέδωσε το φορολογικό έγγραφο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχονται στον Πελάτη. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί τιμολόγηση, ο Πάροχος είναι πάντα η εταιρεία WEDOS.cz, s.r.o., CIN 09675957, με έδρα στη διεύθυνση Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του České Budějovice στο τμήμα C, ένθετο 30436.
 4. Ο Πελάτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει Σύμβαση με τον Πάροχο. Η σύμβαση θα συναφθεί με τη συμπλήρωση μιας παραγγελίας στην ιστοσελίδα ‘hosting.wedos.com’ ή στην ιστοσελίδα ‘client.wedos.com’ (ή σε άλλες σελίδες της WEDOS) για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Πάροχος και με την καταβολή της οφειλόμενης πληρωμής σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του Παρόχου, ή. τη δημιουργία μιας υπηρεσίας εάν πρόκειται για δωρεάν υπηρεσία. Με την παραγγελία της Υπηρεσίας, ο Πελάτης συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (ΓΟΠ). Κατά την παραγγελία, ο Πελάτης θα λάβει από τον Πάροχο μια σύνδεση στο λογαριασμό του Πελάτη WEDOS. Ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση με τον Πάροχο για ιδιωτικούς, μη επιχειρηματικούς σκοπούς.
 5. Ο όρος“Διαχείριση Πελατών” αναφέρεται στον ιστότοπο “client.wedos.com”, όπου ο Πελάτης μπορεί να διαχειρίζεται τις υπηρεσίες του από τον Πάροχο μετά τη σύνδεσή του.
 6. Ο όρος “εξουσιοδότηση” αναφέρεται στην απόδειξη της ταυτότητας του πελάτη, ιδίως στην απόδειξη του ονόματος σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης στον Λογαριασμό Πελάτη, και συνεπώς στην απόδειξη του δικαιώματός του να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό και τις υπηρεσίες στο πλαίσιο αυτού. Ο Πάροχος μπορεί να απαιτήσει άλλη μέθοδο εξουσιοδότησης από τον Πελάτη.
 7. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι δεν δικαιούται να συνάψει σύμβαση με τον Πάροχο και να παραγγείλει υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Πάροχο για λογαριασμό τρίτων, εκτός εάν ο τρίτος έχει δώσει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του. Η γραπτή αυτή συγκατάθεση μπορεί να ζητηθεί από τον Πάροχο ανά πάσα στιγμή και ο Πελάτης υποχρεούται να την υποβάλει αμέσως, διαφορετικά ο Πάροχος δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελθείσα υπηρεσία.
 8. Με την παραγγελία της Υπηρεσίας, ο Πελάτης εκφράζει τη σαφή συγκατάθεσή του και την κατανόηση της Σύμβασης, των παρόντων ΓΟΣ και όλων των άλλων όρων και προϋποθέσεων που σχετίζονται με την παραγγελθείσα υπηρεσία, καθώς και του περιεχομένου, των προδιαγραφών και της τιμής της υπηρεσίας που παραγγέλθηκε από τον Πάροχο. Τόσο ο Πελάτης όσο και ο Πάροχος υποχρεούνται να τηρούν τους γενικά ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, τις διατάξεις της Σύμβασης, τους παρόντες ΓΟΣ και άλλους όρους και προϋποθέσεις, εφόσον σχετίζονται με την υπηρεσία που έχει παραγγείλει ο πελάτης.
 9. Με τη σύναψη της Σύμβασης, ο Πελάτης δηλώνει επίσης ότι έχει εξοικειωθεί με τις λειτουργίες της συγκεκριμένης υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, δεν δικαιούται, στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας, να ζητήσει επιστροφή της ήδη καταβληθείσας πληρωμής για οποιαδήποτε υπηρεσία, με την αιτιολογία ότι ο τύπος και η εκτέλεση της υπηρεσίας δεν του ταιριάζει. Αυτό μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλομένων μερών πριν από τη σύναψη της σύμβασης, και η συμφωνία αυτή πρέπει να είναι γραπτή. Για ορισμένες επιλεγμένες υπηρεσίες, ο Πάροχος προσφέρει εγγύηση επιστροφής χρημάτων για περίοδο 7 ημερών και η πληροφορία αυτή αναφέρεται εμφανώς στον ιστότοπο της σχετικής υπηρεσίας. Η εγγύηση αυτή μπορεί επίσης να αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στον ιστότοπο.
 10. Ο Πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλείται από τη συμπεριφορά του στον Πάροχο, σε άλλους Χρήστες των Υπηρεσιών ή σε άλλους τρίτους κατά παράβαση των παρόντων ΓΟΣ ή/και των νόμων της Τσεχικής Δημοκρατίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να απαλλαγεί.
 11. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει τους παρόντες ΓΟΣ (ή άλλους σχετικούς όρους για μια συγκεκριμένη υπηρεσία), ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις Υπηρεσίες του. Σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρής παραβίασης ή επανειλημμένης παραβίασης των παρόντων ΓΟΠ (ή άλλων σχετικών όρων για μια συγκεκριμένη υπηρεσία), ο Πάροχος δικαιούται να ακυρώσει την υπηρεσία. Η αξιολόγηση του κατά πόσον υπήρξε ή υπάρχει παραβίαση των παρόντων ΓΟΣ (ή άλλων σχετικών όρων για μια συγκεκριμένη υπηρεσία) εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Παρόχου.
 12. Ο όρος“Αναστολή” αναφέρεται στην απενεργοποίηση της Υπηρεσίας ή/και στην παρεμπόδιση της πρόσβασης στην Υπηρεσία. Ταυτόχρονα, ο Πελάτης δεν έχει πρόσβαση σε δεδομένα (αρχεία, βάσεις δεδομένων) που ανήκουν στην Υπηρεσία και μπορεί να τα αποκτήσει μόνο με την αποκατάσταση της βλάβης ή την ανανέωση της Υπηρεσίας ή με την καταβολή του τέλους ανάκτησης δεδομένων.
 13. Ο όρος“Ακύρωση” αναφέρεται στην αναστολή, τον τερματισμό και τη διαγραφή δεδομένων από την υπηρεσία. Η διαδικασία ακύρωσης και οι προθεσμίες μιας υπηρεσίας, δηλαδή η πιθανή αναστολή, ο τερματισμός και η διαγραφή της, διαφέρουν για τις επιμέρους υπηρεσίες. Ο Πάροχος παρέχει πάντοτε ενημερωμένη επισκόπηση στον ιστότοπό του, είτε στην περιγραφή των επιμέρους προσφερόμενων υπηρεσιών είτε στην περιγραφή της διαδικασίας ακύρωσης της υπηρεσίας.
 14. Αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αποτελούν τα έγγραφα που ρυθμίζουν τους όρους για τους επιμέρους τύπους των προσφερόμενων υπηρεσιών:
  – Οι Ts&Cs των υπηρεσιών τομέα της WEDOS (DS Ts&Cs)
  – Οι Ts&Cs της WEDOS Hosting and Cloud Services (HCS Ts&Cs)
  – Οι όροι και οι προϋποθέσεις των υπηρεσιών παρακολούθησης WEDOS OnLine (WO Ts&Cs)
 15.  Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στη σελίδα προϊόντος των μεμονωμένων υπηρεσιών (στην προσφορά και την περιγραφή), τα δεδομένα του πελάτη βρίσκονται πάντα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και ιδίως στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας. Τα δεδομένα σχετικά με τους Πελάτες ενδέχεται να βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Λόγω της φύσης ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται από τον Πάροχο (για παράδειγμα, διακομιστές DNS ή WEDOS OnLIne ή WEDOS AnyCast), ορισμένα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης σε διακομιστές του Παρόχου εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας και της ΕΕ. Αυτό αναφέρεται πάντα ρητά στον ιστότοπο της σχετικής υπηρεσίας.
 16. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει το λογότυπο του Πελάτη του ή τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του Πελάτη (όπως το όνομα, το επώνυμο, η επωνυμία της εταιρείας, η διεύθυνση) στους ιστότοπους του Παρόχου, στα κοινωνικά δίκτυα ή στο διαφημιστικό υλικό με σκοπό την προώθηση και τη χρήση του ως πελάτη αναφοράς. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει μια γραφική προεπισκόπηση του έργου που δημιούργησε ο Πελάτης με σκοπό την προώθηση ορισμένων από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Πάροχος.
 17. Ο Πελάτης υποχρεούται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία ταυτοποίησης, τιμολόγησης και επικοινωνίας του (τα οποία παρέχονται κατά την παραγγελία της υπηρεσίας και καταχωρούνται στον λογαριασμό του Πελάτη στη Διαχείριση Πελατών) εντός 7 ημερών από τη στιγμή που επήλθε η αλλαγή. Τα στοιχεία επικοινωνίας ενημερώνονται από τον Πελάτη στη Διαχείριση πελατών. Ο Πάροχος μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για λογαριασμό του Πελάτη μόνο βάσει αιτήματος του Πελάτη που αποστέλλεται με τη μορφή εξουσιοδοτημένου αιτήματος ή με τη μορφή φυσικού αιτήματος σε χαρτί με θεωρημένη υπογραφή. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης ενημέρωσης, ο Πελάτης φέρει την πλήρη ευθύνη για κάθε ζημία που προκύπτει.

Εγγυημένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, βλάβες και χρόνος διακοπής λειτουργίας

 1. Ο Πάροχος διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, εκτός από το χρόνο που απαιτείται για τη συντήρηση των τεχνικών πόρων και του λογισμικού μέσω των οποίων λειτουργούν οι υπηρεσίες.
 2. Ο Πάροχος δικαιούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας του συστήματος για συντήρηση και αναβαθμίσεις.
 3. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας, εάν το απαιτεί η κατάσταση, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται επειγόντως για να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των υπηρεσιών και των διακομιστών.
 4. Ο όρος“Βλάβη” αναφέρεται σε σφάλμα στους τεχνικούς πόρους ή στους πόρους λογισμικού του Παρόχου, το οποίο προκαλεί πλήρη αδυναμία λειτουργίας ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα ο Πελάτης να μην μπορεί να τη χρησιμοποιήσει πλήρως. Μια προγραμματισμένη ή μη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας δεν θεωρείται αποτυχία.
 5. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τη δυσλειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας που προκαλείται από τρίτους. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας που προκαλείται από τον Πελάτη.
 6. Ο Πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη δυσλειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του συστήματος που προκαλείται από τεχνικό ή άλλο πρόβλημα εκ μέρους του υπεργολάβου, βλάβη ή διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτύου μεταξύ του χρήστη και των διακομιστών του Παρόχου ή από ανωτέρα βία. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης του χρήστη στο Διαδίκτυο.
 7. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τη διακοπή της παροχής Υπηρεσιών προς τον Πελάτη βάσει των παρόντων ΓΟΣ ή/και της Σύμβασης σε περίπτωση παρέμβασης τρίτων ή ανωτέρας βίας (ιδίως πλημμύρα, πυρκαγιά, άνεμος, πόλεμος, σεισμός κ.λπ.) ή σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού τρίτων (ιδίως εκτεταμένη και μακροχρόνια διακοπή ρεύματος, τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κ.λπ.).
 8. Καμία από τις προσφερόμενες υπηρεσίες δεν παρέχει λεπτομερή αυτοελέγχου (δημόσιου χαρακτήρα) και ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη για τυχόν βλάβες, διακοπές λειτουργίας ή σημαντικές αλλαγές στις σελίδες του WWW (ιδίως στη διαχείριση πελατών – client.wedos.com και στη σελίδα κατάστασης – https://status.wedos.hosting) όσο το δυνατόν νωρίτερα.
 9. Ο Πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωση για ζημίες ή άλλα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή την απώλεια (ζημία) δεδομένων ή βλάβη άλλης φύσης. Οποιαδήποτε αποζημίωση για ζημίες και άλλα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη του Πελάτη, περιορίζεται πάντοτε στο μέγιστο ποσό, το οποίο ισούται με το τέλος για ένα μήνα λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας. Διαφορετικές αξιώσεις αποζημίωσης μπορούν να συμφωνηθούν εκ των προτέρων και μόνο με τη μορφή γραπτής συμφωνίας ή τροποποίησης των παρόντων ΓΟΣ.
 10. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αποτυχίας της υπηρεσίας, ο Πελάτης υποχρεούται να υποβάλει εγγράφως καταγγελία (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Φόρμα Επικοινωνίας) εντός 24 ωρών από την έναρξη της δυσλειτουργίας της υπηρεσίας.
 11. Ο Πελάτης δεν δικαιούται καμία αποζημίωση λόγω βλάβης της υπηρεσίας, εάν δεν έχουν καταβληθεί από τον Πελάτη όλα τα τέλη για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πάροχο δεόντως και εμπρόθεσμα, εάν η υπηρεσία τερματιστεί, εάν η υπηρεσία είναι εκτός λειτουργίας λόγω προηγούμενης συμπεριφοράς του Πελάτη ή εάν ο Πελάτης δεν προβεί σε γραπτή καταγγελία (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας) σχετικά με τη δυσλειτουργία της υπηρεσίας εντός 24 ωρών από την έναρξη της δυσλειτουργίας της υπηρεσίας.
 12. Λόγω της φύσης της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την ορθή παράδοση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ή προς τους διακομιστές του και προς/από το δίκτυό του και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από μη παραδοθέντα ή χαμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ομοίως, ο Πάροχος δεν ευθύνεται για εσφαλμένα αποθηκευμένα ή μεταφορτωμένα ή με άλλο τρόπο δημιουργημένα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πάροχο (δηλαδή υπηρεσίες φιλοξενίας και υπηρεσίες cloud).
 13. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την απώλεια ή τη ζημία οποιωνδήποτε δεδομένων λόγω βλάβης λογισμικού ή υλικού του διακομιστή ή της συστοιχίας δίσκων (για παράδειγμα, βλάβη του σκληρού δίσκου). Είναι καθήκον όλων των πελατών να προλαμβάνουν ζημιές και, ως εκ τούτου, οι Πάροχοι συνιστούν ανεπιφύλακτα σε όλους τους πελάτες να δημιουργούν οι ίδιοι αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων τους, στο βαθμό που εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Πελάτη.

Υποστήριξη πελατών και επικοινωνία με τους πελάτες

 1. Το πεδίο εφαρμογής και οι όροι παροχής υποστήριξης πελατών καθορίζονται λεπτομερώς στους όρους των επιμέρους υπηρεσιών. Το πεδίο εφαρμογής και οι όροι υποστήριξης διαφέρουν από υπηρεσία σε υπηρεσία και ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την παραλλαγή που του ταιριάζει.
 2. Κατά την επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών, ο Πάροχος μπορεί να ζητήσει από τον Πελάτη να αποδείξει την ταυτότητά του με τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού πελάτη WEDOS ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης που παρέχονται για το σκοπό αυτό (Εξουσιοδότηση). Εάν ο Πελάτης δεν το πράξει, ο Πάροχος μπορεί να αρνηθεί την παροχή υποστήριξης ή παρέμβασης από τον τεχνικό του Παρόχου. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη εξουσιοδότηση σε περίπτωση υποψίας παραβίασης ή κατάχρησης του λογαριασμού του Πελάτη ή των δεδομένων σύνδεσης του Πελάτη σε οποιαδήποτε συστήματα του Παρόχου.
 3. Στο πλαίσιο της υποστήριξης πελατών, ο Πάροχος παρέχει στον Πελάτη βασικές πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές μέσω της ιστοσελίδας του, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με την υπηρεσία (όχι με το περιεχόμενό της). Άλλοι τρόποι υποστήριξης και βοήθειας προσδιορίζονται πάντα για κάθε υπηρεσία. Εάν ο Πελάτης ζητήσει από τον Πάροχο να επιλύσει ένα πρόβλημα που απαιτεί την παρέμβαση του τεχνικού του Παρόχου και το οποίο προκλήθηκε από λάθος εκ μέρους του Πελάτη ή ως αποτέλεσμα λανθασμένης χρήσης της Υπηρεσίας, ο Πάροχος μπορεί να απαιτήσει την πληρωμή για την παρέμβαση του τεχνικού σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
 4. Εάν υπάρχει τηλεφωνική υποστήριξη για την υπηρεσία, είναι δυνατόν να τη χρησιμοποιήσετε για να λάβετε γενικές πληροφορίες και συμβουλές ή να επιλύσετε προφανείς βλάβες ή ελαττώματα της υπηρεσίας. Ωστόσο, οι ενέργειες που απαιτούν εξουσιοδότηση από τον πελάτη δεν μπορούν να ζητηθούν τηλεφωνικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα και να δημιουργήσετε ένα εισιτήριο στον ιστότοπο του Παρόχου, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό του πελάτη.
 5. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο/τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, βίντεο) που παρέχονται στον ιστότοπο της κοινότητας – help.wedos.cz (ή σε άλλες γλωσσικές εκδόσεις). Ομοίως, ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα kb.wedos.com (ή σε παρόμοιες ιστοσελίδες του Παρόχου).

Τιμολόγηση και πληρωμές

 1. Ο τρέχων τιμοκατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Παρόχου “wedos.com” ή σε άλλες ιστοσελίδες του Παρόχου, όπου υπάρχουν επίσημες περιγραφές και παρουσιάσεις των επιμέρους υπηρεσιών. Αυτοί οι άλλοι ιστότοποι του Παρόχου ενδέχεται να περιέχουν διαφορετικές γλωσσικές εκδόσεις του ιστότοπου του Παρόχου και οι επιμέρους γλωσσικές εκδόσεις ενδέχεται να περιέχουν διαφορετικούς συνδυασμούς νομισμάτων και γλωσσών. Οι τιμές σε μεμονωμένα νομίσματα ενδέχεται να διαφέρουν, ανεξάρτητα από την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Ο Πάροχος θα ανακοινώνει εγκαίρως (και εγκαίρως) τυχόν αλλαγές στον τιμοκατάλογο στις ίδιες σελίδες.
 2. Τα τιμολόγια και οι προκαταβολές αποστέλλονται στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καθοριστεί στον λογαριασμό πελάτη WEDOS. Τα λογιστικά έγγραφα δεν παρέχονται σε έντυπη μορφή, γεγονός με το οποίο ο Πελάτης συμφωνεί ρητά. Η αποστολή λογιστικών εγγράφων σε έντυπη μορφή είναι δυνατή με πρόσθετη χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου.
 3. Τα τιμολόγια για εφάπαξ πράξεις τεχνικών είναι πληρωτέα εκ των προτέρων ή εντός 7 ημερών από την έκδοση/αποστολή του τιμολογίου στον Πελάτη. Εάν η λειτουργία (ή η έναρξη) της υπηρεσίας εξαρτάται από την πληρωμή του τιμολογίου, το τιμολόγιο είναι άμεσα απαιτητό. Η υπηρεσία θα παρέχεται μετά την πληρωμή (και την πίστωση των χρημάτων στο λογαριασμό του Παρόχου).
 4. Εάν ο Πελάτης δεν εξοφλήσει οποιοδήποτε τιμολόγιο προκαταβολής (αίτημα πληρωμής) μέχρι το τέλος της περιόδου προπληρωμής της υπηρεσίας, ο Πάροχος δικαιούται να αναστείλει την υπηρεσία.
 5. Εάν ο Πελάτης δεν εξοφλήσει οποιοδήποτε τιμολόγιο πριν από τη λήξη του, ο Πάροχος δικαιούται να αναστείλει την υπηρεσία.
 6. Εάν οποιοδήποτε τιμολόγιο ή προκαταβολή δεν εξοφληθεί 3 ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη της προπληρωμένης περιόδου της υπηρεσίας, ο Πάροχος δικαιούται να ακυρώσει την υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Πελάτη θα διαγραφούν οριστικά. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ανακτήσει τα δεδομένα (εάν ο Πάροχος τα έχει στη διάθεσή του σε μορφή αντιγράφου ασφαλείας) ή να αποκαταστήσει την υπηρεσία, ο Πάροχος δικαιούται να ζητήσει την πληρωμή για την υπηρεσία αυτή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογό του.
 7. Μια Υπηρεσία που τερματίστηκε από τον Πάροχο ή τον Πελάτη (χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη Διακοπή Υπηρεσίας στη Διαχείριση Πελατών), μπορεί να ακυρωθεί πλήρως από τον Πάροχο αμέσως μετά το τέλος της προπληρωμένης περιόδου ή αμέσως μετά την ημερομηνία της συμφωνημένης ειδοποίησης.
 8. Η μη εξόφληση του τιμολογίου ή της προκαταβολής δεν επηρεάζει την περίοδο συνδρομής. Ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώνει για τη λειτουργία της Υπηρεσίας ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία αυτή ανεστάλη από τον Πάροχο.
 9. Τα τιμολόγια και οι προκαταβολές θεωρούνται εξοφλημένα εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η πληρωμή αποστέλλεται στο σωστό λογαριασμό του Παρόχου β) εμβάζεται το ακριβές ποσό που αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής στο σωστό νόμισμα γ) το σωστό σύμβολο μεταβλητής δίνεται στην πληρωμή δ) η πληρωμή πιστώνεται στο λογαριασμό του Παρόχου ε) η πληρωμή διεκπεραιώνεται από το σύστημα πληρωμών του παρόχου
 10. Ο Πάροχος δεν δέχεται γραπτή, φαξ, ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια επιβεβαίωση πληρωμής, εάν το ποσό δεν έχει ακόμη φθάσει στο λογαριασμό του Παρόχου.
 11. Σε περίπτωση διεθνών πληρωμών, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει όλα τα τέλη που σχετίζονται με τις συναλλαγές πληρωμών στο εξωτερικό (καθορισμός των τελών “OUR”). Διαφορετικά, ο Πάροχος δεν αποδέχεται την πληρωμή και ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά, ώστε ο Πάροχος να λάβει το πλήρες ποσό που απαιτείται.
 12. Όλα τα εκπτωτικά κουπόνια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ισχύουν μόνο για τις νέες υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν για την πρώτη περίοδο χρέωσης, δεν ισχύουν για ανανεώσεις υπηρεσιών και δεν ισχύουν για συμπληρωματικά τιμολόγια και για επιπλέον ενεργοποιημένες συμπληρωματικές υπηρεσίες. Τα εκπτωτικά κουπόνια δεν μπορούν να συνδυαστούν. Τα εκπτωτικά κουπόνια δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναδρομικά (μετά την πληρωμή μιας παραγγελίας). Τα εκπτωτικά κουπόνια δεν μπορούν να εξαργυρωθούν μετά τη λήξη τους (ή μετά την εξάντληση άλλων περιορισμών), ούτε μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση για κουπόνια που δεν έχουν ζητηθεί. Η εξαργύρωση του κουπονιού σημαίνει την έκδοση μιας παραγγελίας (η ακύρωση ή η αλλαγή της παραγγελίας δεν επηρεάζει την ακύρωση του κουπονιού, δηλαδή για παράδειγμα, ένα κουπόνι για 1 χρήση παύει να λειτουργεί όταν δημιουργείται μια παραγγελία. Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία, αλλά το κουπόνι δεν θα ισχύει πλέον.
 13. Εάν είναι απαραίτητο να επιστραφεί μια αχρησιμοποίητη πληρωμή στον Πελάτη (για παράδειγμα από λογαριασμό προκαταβολής), οι πληρωμές επιστρέφονται με τον ίδιο τρόπο που εισπράχθηκαν (για παράδειγμα, όταν η πληρωμή γίνεται με πιστωτική κάρτα, η πληρωμή επιστρέφεται στην εν λόγω κάρτα πληρωμής ή όταν η πληρωμή γίνεται από τραπεζικό λογαριασμό, η πληρωμή επιστρέφεται στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο εισπράχθηκε). Εάν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Παρόχου και του Πελάτη και η πληρωμή επιστραφεί με άλλον τρόπο, ο Πάροχος δικαιούται να προσδιορίσει και να επαληθεύσει επιπλέον την ταυτότητα του δικαιούχου και να χρεώσει πρόσθετη αμοιβή (σύμφωνα με τη συμφωνία) για την επιστροφή της πληρωμής με άλλον τρόπο. Εάν δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί η αχρησιμοποίητη πληρωμή με τον ίδιο τρόπο και δεν επιτευχθεί συμφωνία ή δεν εντοπιστεί νέος δικαιούχος, ο Πάροχος δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή της πληρωμής.
 14. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι τα τέλη διακίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρεώσεις για επιλεγμένους τύπους πληρωμών σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Παρόχου. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διοικητική πολυπλοκότητα της διεκπεραίωσης ορισμένων πληρωμών ή στην υψηλή οικονομική πολυπλοκότητά τους (υψηλά τέλη).
 15. Ο Πελάτης κατανοεί ότι χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα πληρωμών τρίτων (όπως διάφορες πύλες πληρωμών) για τη λήψη πληρωμών.
 16. Το εσωτερικό σύστημα πληρωμών WEDOS Pay, το οποίο λειτουργεί από τη θυγατρική εταιρεία WEDOS Pay, s.r.o. (ή άλλη εταιρεία που εξυπηρετεί παρόμοιο σκοπό), χρησιμοποιείται για τη λήψη πληρωμών από τους πελάτες για όλες τις εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο WEDOS. Αυτό το σύστημα πληρωμών ενεργεί ως ενδιάμεσος πληρωμών μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου και ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα πληρωμών (για παράδειγμα, διαφορετικές πύλες πληρωμών) τρίτων.
 17. Το σύστημα πληρωμών WEDOS Pay μπορεί επίσης, σε περίπτωση ενδιαφέροντος από τον Πελάτη, να χρησιμοποιηθεί ως το λεγόμενο πορτοφόλι, όπου ο πελάτης μπορεί να αποθηκεύσει τα χρήματά του για μελλοντικές πληρωμές για τις υπηρεσίες του Παρόχου (για όλες τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στον όμιλο WEDOS). Αυτά τα μέσα πληρωμής διατηρούνται ως προκαταβολές χωρίς σκοπό για την πληρωμή υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στο μέλλον. Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί μεμονωμένες πληρωμές από αυτό το εικονικό πορτοφόλι για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Πάροχο ή άλλες εταιρείες του ομίλου WEDOS. Οι επιμέρους απαιτήσεις δημιουργούν ένα λεγόμενο μπλοκάρισμα κεφαλαίων σε αυτό το πορτοφόλι και τα κεφάλαια αυτά αφαιρούνται μία φορά το μήνα (στο τέλος του ημερολογιακού μήνα) και χρεώνονται στον Πελάτη με ένα ολοκληρωμένο φορολογικό έγγραφο. Δεν υπάρχουν τόκοι για τα κεφάλαια σε αυτό το πορτοφόλι και δεν επιβάλλονται χρεώσεις, εκτός από τις χρεώσεις για την ανταλλαγή διαφορετικών νομισμάτων εντός του ίδιου λογαριασμού. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την ανάληψη αχρησιμοποίητων, μη αναληφθέντων και μη δεσμευμένων κεφαλαίων. Ο Πάροχος υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα αυτά στον Πελάτη το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή του εξουσιοδοτημένου αιτήματος. Οι επιστροφές ρυθμίζονται όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τον λεγόμενο “Πιστωτικό Λογαριασμό”.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των παρόχων

 1. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την παραβίαση των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών και άλλων δικαιωμάτων που προστατεύονται από γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις, την οποία διαπράττει ο Πελάτης με τη χρήση των υπηρεσιών.
 2. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που έχει προκληθεί ή θα μπορούσε να προκληθεί στον Πελάτη σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών. Τυχόν επιστροφές ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για απώλεια του Πελάτη, περιορίζονται πάντα σε μέγιστο ποσό ίσο με ένα μήνα λειτουργίας της υπηρεσίας. Διαφορετικοί όροι μπορούν να συμφωνηθούν μόνο με τη μορφή γραπτής συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου.
 3. Ο Πάροχος δικαιούται να αλλάξει τις παραμέτρους των υπηρεσιών και τις παραλλαγές τους. Ωστόσο, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Πελάτη για τις αλλαγές αυτές εκ των προτέρων μέσω πληροφοριών στον ιστότοπο του Παρόχου.
 4. Ο Πάροχος δεν δικαιούται να παρεμβαίνει στα δεδομένα που δημιουργεί ή τοποθετεί ο Πελάτης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση υποψίας παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και κατάχρησης της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τον Πελάτη σχετικά με αυτό.
 5. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή άλλες συμφωνίες με τον Πάροχο, ο Πάροχος δικαιούται να υπαναχωρήσει μονομερώς από τη Σύμβαση και να ακυρώσει την παρεχόμενη υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα του Πελάτη μπορούν να διαγραφούν και να αποθηκευτούν σε μέσο αντικατάστασης. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να ανακτήσει τα δεδομένα αυτά, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την πληρωμή για την υπηρεσία αυτή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογό του.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πελάτη

 1. Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τις οδηγίες που παρέχονται από τον Πάροχο. Είναι επίσης υποχρεωμένες να εκπαιδεύουν όλους όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση των υπηρεσιών με αυτόν τον τρόπο.
 2. Ο Πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της κακής χρήσης των Υπηρεσιών. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες μιας τέτοιας κατάχρησης, εάν συμβεί.
 3. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις για την προστασία όλων των δεδομένων πρόσβασης (όνομα σύνδεσης και κωδικός πρόσβασης) όλων των χρηστών που διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες και έχουν πρόσβαση στο Λογαριασμό Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλείται από κακή χρήση του συστήματος από τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το σωστό όνομα σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση σε αυτό.
 4. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την κατάχρηση των στοιχείων σύνδεσης του Πελάτη ή των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη ή τρίτων, βάσει των οποίων αποδέχθηκε την παραγγελία της Υπηρεσίας ή προέβη σε οποιαδήποτε απαιτούμενη αλλαγή ή τροποποίηση των υφιστάμενων δεδομένων και Υπηρεσιών, εκτός εάν η κατάχρηση αυτή προκλήθηκε από τον Πάροχο. Η αποστολή αυτών των δεδομένων από τον Πάροχο στον Πελάτη μέσω της διεύθυνσης επικοινωνίας που έχει δηλώσει πριν ή/και μετά την εγκατάσταση της Υπηρεσίας, ούτε η αποστολή τους στον Πελάτη μετά από αίτημα του Πελάτη για επανειλημμένη επικοινωνία τους δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παράλειψη χρήσης αυτών των πληροφοριών. Ο Πάροχος δικαιούται να αλλάξει τους κωδικούς πρόσβασης για επείγοντα τεχνικό λόγο, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη, εφόσον το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο για την ορθή παροχή των Υπηρεσιών.
 5. Με τη συμπλήρωση της παραγγελίας (και την επιλογή του κατάλληλου πλαισίου ελέγχου), ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Πάροχος θα του αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με τα νέα στην προσφορά των υπηρεσιών του Παρόχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ακύρωση της αποστολής αυτών των e-mail είναι δυνατή στη Διαχείριση Πελατών ενός συγκεκριμένου Πελάτη.
 6. Απαγορεύεται στον Πελάτη να επιχειρεί να διαταράξει τη λειτουργία των υπηρεσιών και των τεχνικών πόρων ή των πόρων λογισμικού, να τα υπερφορτώνει σκόπιμα, να επιχειρεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες ή συστήματα αντίθετα με το σκοπό τους, και αυτό ισχύει ακόμη και αν το κάνει καλόπιστα (π.χ. δοκιμές διείσδυσης, συγκριτικές δοκιμές κ.λπ.) χωρίς τη συγκατάθεση του Παρόχου.
 7. Απαγορεύεται στον Πελάτη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για σκοπούς που αντιβαίνουν στους νόμους της Τσεχικής Δημοκρατίας ή στα χρηστά ήθη, να στέλνει ανεπιθύμητα μηνύματα κ.λπ.
 8. Ο Πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς της Τσεχικής Δημοκρατίας και να ενεργεί σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τα γενικά αποδεκτά ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα. Ειδικότερα, ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να παραβιάζει τα νομικά προστατευόμενα δικαιώματα του Παρόχου και τρίτων.
 9. Ο Πελάτης ευθύνεται έναντι του Παρόχου για την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται κατά την εγγραφή, σε όλα τα έντυπα παραγγελίας και άλλα έγγραφα. Ταυτόχρονα, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως τυχόν αλλαγές ή να τις αναφέρει στον Πάροχο. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα άκυρων ή ξεπερασμένων δεδομένων. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει αληθή και πλήρη στοιχεία σε μια παραγγελία (και σε μεταγενέστερα αρχεία που τηρούνται από τον Πάροχο). Χωρίς αυτά τα αληθή και πλήρη στοιχεία, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή να την ακυρώσει χωρίς αποζημίωση.
 10. Ο Πελάτης θα βρει όλες τις πληροφορίες και τις διαδικασίες για τη Λειτουργική Ασφάλεια της διαχείρισης στο υπολογιστικό νέφος, όπως η ζημία που προκαλείται από τυχαία διαγραφή εικονικού διακομιστή ή δεκάδων διακομιστών, καθώς και τις διαδικασίες για την ανανέωση ή τον τερματισμό της υπηρεσίας, στη Γνωσιακή Βάση ή στη σελίδα προϊόντος μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εάν ο Πελάτης ρωτήσει, οι πληροφορίες θα διευκρινιστούν. Προκειμένου να αποφευχθεί η διοικητική επιβάρυνση του οργανισμού (για παράδειγμα, για επαναλαμβανόμενα ή αβάσιμα αιτήματα), η WEDOS μπορεί να χρεώσει τον Πελάτη για αυτές τις λεπτομερείς πληροφορίες σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
 11. Ο Πελάτης θα βρει όλες τις πληροφορίες και τις διαδικασίες σχετικά με τις κρίσιμες Δραστηριότητες Cloud Computing, όπως η εγκατάσταση, η επεξεργασία, η διαγραφή εικονικών συσκευών (διακομιστές, δίκτυα, αποθηκευτικοί χώροι), καθώς και τις διαδικασίες τερματισμού της υπηρεσίας cloud ή, για παράδειγμα, τις διαδικασίες ανάκτησης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, στη Βάση γνώσεων ή στη σελίδα προϊόντος μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εάν ο Πελάτης ρωτήσει, οι πληροφορίες θα διευκρινιστούν. Προκειμένου να αποφευχθεί η διοικητική επιβάρυνση του οργανισμού (για παράδειγμα, για επαναλαμβανόμενα ή αβάσιμα αιτήματα), η WEDOS μπορεί να χρεώσει τον Πελάτη για αυτές τις λεπτομερείς πληροφορίες σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.

Αποκλεισμός από την υπηρεσία

 1. Ο Πάροχος μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε έναν Πελάτη, του οποίου η δραστηριότητα εμπίπτει τουλάχιστον εν μέρει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες ή εάν το περιεχόμενο που παρέχει, αποθηκεύει, μοιράζεται ή κατεβάζει, εμπίπτει τουλάχιστον εν μέρει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: – αντίκειται στους νόμους της Τσεχικής Δημοκρατίας ή στις εφαρμοστέες διεθνείς συμφωνίες – αντιβαίνει στα χρηστά ήθη – τη λειτουργία οποιουδήποτε συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για τη διάπραξη εγκλημάτων – παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών ή άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων – αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam) – άμεση ή έμμεση βλάβη των δικαιωμάτων τρίτων – υπερφόρτωση των υποδομών ή των τεχνικών πόρων ή των πόρων λογισμικού του Παρόχου ή άλλων μερών – απειλεί την ιδιωτική ζωή ή την ασφάλεια άλλων συστημάτων ή προσώπων
 2. Η προαναφερθείσα διάταξη ισχύει για όλα όσα μπορούν να συμπεριληφθούν στις παραπάνω κατηγορίες και η απόφαση για την παραβίαση της παρούσας παραγράφου από τον Πελάτη ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Παρόχου.
 3. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να αποθηκεύει ή να μοιράζεται προγράμματα ή δεδομένα (αρχεία) των οποίων δεν είναι ο δημιουργός και για την ανάρτηση των οποίων δεν έχει την έγγραφη συγκατάθεση του δημιουργού ή του δικαιούχου. Ο Πάροχος δικαιούται να ζητήσει γραπτή επιβεβαίωση από τον Πελάτη ότι έχει το δικαίωμα να το πράξει σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας απαγόρευσης. Ο Πελάτης υποχρεούται να παραδώσει αυτή την επιβεβαίωση στον Πάροχο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν ο Πελάτης δεν παραδώσει αυτή την επιβεβαίωση, ο Πάροχος δικαιούται να περιορίσει, να αναστείλει ή να διαγράψει τα επίμαχα δεδομένα (αρχεία). Η απόφαση σχετικά με τη συμμόρφωση της χρήσης της Υπηρεσίας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Παρόχου.
 4. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να εξετάσει τα δεδομένα (αρχεία) του Πελάτη εάν υποπτεύεται ότι τα δεδομένα (αρχεία) παραβιάζουν τους παρόντες όρους.
 5. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Πάροχο, σε άλλους Πελάτες ή σε τρίτους. Σε περίπτωση που ο Πελάτης βλάψει τη φήμη του Παρόχου ή προσπαθήσει με οποιονδήποτε τρόπο να το πράξει, ο Πάροχος μπορεί να ακυρώσει αμέσως τις υπηρεσίες του και να απαιτήσει αποζημίωση στο ποσό που έχει προσδιορίσει ο Πάροχος.
 6. Ο Πάροχος θα επιτρέπει την τοποθέτηση περιεχομένου με ερωτικά και πορνογραφικά θέματα στις εγκαταστάσεις του μόνο κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου. Χωρίς αυτή τη συμφωνία, απαγορεύεται η τοποθέτηση, διανομή και λήψη τέτοιου περιεχομένου.
 7. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να περιορίσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί ακατάλληλα μέσα λογισμικού για τη λειτουργία τους ή δεν έχει ρυθμιστεί σωστά (π.χ. σφάλμα στο σενάριο, ακατάλληλος αλγόριθμος στο πρόγραμμα, λανθασμένα ρυθμισμένα ευρετήρια βάσης δεδομένων κ.λπ.). Η απόφαση περί ακαταλληλότητας εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Παρόχου.

Προστασία πληροφοριών και ιδιωτικού απορρήτου

 1. Τόσο ο Πάροχος όσο και ο Πελάτης συμφωνούν να τηρούν εμπιστευτικά τα γεγονότα που έχουν μάθει ο ένας από τον άλλον σε σχέση με τη δημιουργία και τη λειτουργία των Υπηρεσιών. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για την παροχή πληροφοριών σε θυγατρικές, μητρικές ή συγγενείς εταιρείες ή σε νομικούς ή λογιστικούς συμβούλους και ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μέρη τηρούν τον ίδιο βαθμό εμπιστευτικότητας.
 2. Η προστασία των πληροφοριών δεν ισχύει στην περίπτωση που ο Πάροχος έχει υποχρέωση ενημέρωσης που προβλέπεται από το νόμο ή όταν οι πληροφορίες ζητούνται από κρατικές αρχές εξουσιοδοτημένες από το νόμο ή όταν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο κοινό.
 3. Λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό έγγραφο σχετικά με τις Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της WEDOS σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
 4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα στη WEDOS, συνάπτεται συμφωνία επεξεργασίας μεταξύ της WEDOS και του Πελάτη, βάσει της οποίας ο Πελάτης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και η WEDOS ο εκτελών την επεξεργασία τους. Η ίδια διαδικασία ισχύει εάν ο Πελάτης επεξεργάζεται ήδη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλον διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή, το WEDOS είναι ένας άλλος επεξεργαστής. Η σύμβαση είναι διαθέσιμη για λήψη στη Διαχείριση πελατών για επιλεγμένες υπηρεσίες.
 5. Ο Πάροχος συμφωνεί να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, να αποτρέπει την αλλαγή, απώλεια ή καταστροφή τους, τη μη εξουσιοδοτημένη διαβίβαση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία, καθώς και άλλη κακή χρήση.

Η διάρκεια της συμφωνίας και η λήξη της

 1. Η διάρκεια της σύμβασης και η καταγγελία της διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
 2. Ο Πελάτης – Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από τη σύναψή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1829 του νόμου αριθ. 89/2012 Coll., του Αστικού Κώδικα. Λόγω του γεγονότος ότι ο Πελάτης – Καταναλωτής ζήτησε ρητά από τον Πάροχο να ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης, αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να καταβάλει στον Πάροχο ανάλογο μέρος του συμφωνηθέντος τιμήματος για την παροχή υπηρεσιών που παρασχέθηκε μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης. Ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην αντίστοιχη ενότητα πελατών στην ιστοσελίδα του Παρόχου.
 3. Μετά τη διακοπή της υπηρεσίας, ο Πελάτης εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των απλήρωτων τιμολογίων και των προκαταβολών, εκτός από μια προκαταβολή τιμολογίου για μια περίοδο συνδρομής που δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.
 4. Ο Πάροχος δικαιούται να διακόψει την παροχή των υφιστάμενων υπηρεσιών λόγω της εισαγωγής νέων υπηρεσιών, αλλαγών στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς, ανάπτυξης νέων τεχνολογιών κ.λπ. Ο Πάροχος συμφωνεί να αντικαταστήσει τις υπηρεσίες με άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά εύλογο. Ο Πάροχος θα ενημερώνει τον Πελάτη για μια τέτοια αλλαγή με τη μορφή ειδοποίησης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (εκ των προτέρων). Εάν ο Πελάτης δεν αποφασίσει να επιλέξει άλλη εναλλακτική υπηρεσία από την προσφορά του Παρόχου, η παροχή της υφιστάμενης υπηρεσίας θα τερματιστεί με προειδοποίηση ενός μηνός. Τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια για την εναπομένουσα περίοδο θα επιστρέφονται στον Πελάτη με τη μορφή πιστωτικού σημειώματος από τον Πάροχο, το αργότερο 30 ημέρες μετά τη λήξη της υπηρεσίας.
 5. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να τερματίσουν τη συμβατική σχέση με αμοιβαία συμφωνία ή με μονομερή καταγγελία. Η περίοδος προειδοποίησης είναι 1 μήνας και αρχίζει από την επομένη της επίδοσης της ειδοποίησης στο άλλο μέρος. Η καταγγελία από τον Πελάτη δεν παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε ποσού, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, αχρησιμοποίητων ποσών για την εναπομένουσα (αχρησιμοποίητη) περίοδο της προπληρωμένης υπηρεσίας.

Τελικές διατάξεις

 1. Όλες οι ρυθμίσεις μεταξύ του Παρόχου και του Πελάτη διέπονται από το έγκυρο και αποτελεσματικό τσεχικό δίκαιο.
 2. Σε περίπτωση αλλαγής της δικαιοδοσίας, ο Πάροχος θα ενημερώνει αμέσως τους πελάτες του για την αλλαγή αυτή, το αργότερο εντός ενός μηνός από την αλλαγή αυτή.
 3. Λόγω του γεγονότος ότι η συμβατική σχέση συνάπτεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αυτό μπορεί να σημαίνει αλλαγές στην αγορά ή στη νομοθεσία, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 1752 του νόμου αριθ. 89/2012 Coll., Αστικός Κώδικας, και να διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες ΓΟΣ σε κατάλληλο βαθμό. Ο Πάροχος θα δημοσιεύει τη νέα διατύπωση των ΓΟΠ στην ιστοσελίδα του και ο Πελάτης θα ενημερώνεται για μια τέτοια ενδεχόμενη αλλαγή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την έναρξη ισχύος των νέων ΓΟΠ. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί εγγράφως την αλλαγή των ΓΟΣ μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν απορρίψει τις αλλαγές των ΓΟΣ κατά το χρόνο αυτό, η συμβατική σχέση θα διέπεται από τη νέα διατύπωση των ΓΟΣ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης απορρίψει τις αλλαγές/νέα διατύπωση των ΓΟΣ, ο Πάροχος και ο Πελάτης δικαιούνται να λύσουν πρόωρα τη σχετική συμβατική σχέση με κοινή συμφωνία ή καταγγελία. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία προειδοποίησης είναι 2 μήνες από την έγγραφη γνωστοποίηση της αλλαγής των ΓΟΣ στο άλλο μέρος.
 4. Εάν οι παρόντες ΓΟΣ είναι διαθέσιμοι στον Πελάτη σε διάφορες γλωσσικές εκδόσεις, υπερισχύει η τσεχική έκδοση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την ορθότητα των μεταφράσεων αυτών.
 5. Οι εν λόγω ΓΟΣ τέθηκαν σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2018.