Warunki korzystania z usługi monitoringu WEDOS OnLine

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki korzystania z usługi monitoringu WEDOS OnLine (dalej „Warunki WO“) są częścią „Ogólnych warunków korzystania z usług firmy WEDOS Internet, a.s.“ (w dalszej części „OWK“).
 2. Warunki WO są nadrzędnymi nad OWK.
 3. Do usług WEDOS OnLine zalicza się przede wszystkim usługę monitorowania dostępności stron i serwerów, usługę analizy wydajności i bezpieczeństwa oraz usługę śledzenia zmian.
 4. Usługa monitorowania dostępności to automatyczny test dostępności strony internetowej (lub innej podobnej usługi internetowej) bądź serwera, prowadzony w uprzednio określonych przez Klienta interwałach. Po wykryciu, że usługa jest niedostępna lub nie spełnia parametrów ustawionych w konfiguracji Monitoringu, podejmowana jest próba poinformowania o tym Klienta w wybrany przez niego sposób (na przykład e-mail, SMS, powiadomienia push itd., lub kombinacji tych sposobów). W ramach usługi udostępniane są różne dane statystyczne zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.
 5. Analiza wydajności i bezpieczeństwa oznacza śledzenie i ocenę wydajności monitorowanej usługi, szybkości odpowiedzi (response) tej usługi i zmiany tych parametrów w czasie. Usługa może obejmować analizę bezpieczeństwa monitorowanej usługi, ocenę tego bezpieczeństwa, jak również zalecenia dotyczące jego poprawy.
 6. Usługa śledzenia zmian  oznacza monitorowanie zmian u śledzonych usług. W szczególności zmian adresu IP, ważności domen/-y, ważności certyfikatów i odpowiedzi serwerów. W przypadku odnotowania zmiany usługa powiadomi Klienta w sposób, który został przez niego wybrany w administracji WEDOS OnLine.
 7. Stosunek umowny trwa także po zakończeniu korzystania z usługi WEDOS OnLine. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do złożenia rezygnacji z usługi, poprzez wypełnienie właściwego formularza dostępnego w Panelu Klienta lub przesłanie autoryzowanej dyspozycji za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 8. Dane dostępowe (loginy oraz hasła) są przesyłane na e-mail podany w danych Klienta (nabywcy) konkretnej usługi. W przypadku utraty hasła dostępu nie ma możliwości jego ponownego przesłania Klientowi. Operator ze względów bezpieczeństwa nie przechowuje haseł w swojej bazie danych. W tym przypadku konieczne jest ustawienie nowego hasła w odpowiedniej sekcji Panelu Klienta bądź przesłanie autoryzowanego wniosku za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 9. Każdy Klient w pełni odpowiada za bezpieczeństwo swojego konta użytkownika oraz aktualność i poprawność ujawnionych na nim danych (w szczególności używanego adresu e-mail, hasła i kluczy API). Klient odpowiada ponadto za wszystkie działania zrealizowane za pośrednictwem jego konta.
 10. Zakazuje się korzystania z usługi WEDOS OnLine (lub poszczególnych jej części) do innych celów, niż te, do których jest przeznaczona.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie usługi przez osobę trzecią.
 12. W przypadku podejrzenia, że monitoring jest wykorzystywany z naruszeniem tych zasad, Operator ma prawo do jego zawieszenia oraz, w razie konieczności, do podjęcia takich środków, które zapobiegną naruszeniu tych zasad w przyszłości.
 13. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które mogą być spowodowane niewłaściwym użytkowaniem monitoringu, w tym za naruszenie dobrego imienia Operatora.
 14. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie teksty, które wprowadzi do systemu. Żaden tekst (włącznie z nazwą monitorowanej usługi) nie może być sprzeczny z dobrymi obyczajami, naruszać przepisów prawa Republiki Czeskiej, szkodzić Operatorowi lub osobom trzecim, ani też ingerować w przysługujące tym osobom prawa.
 15. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania swoich reklam w Panelu Klienta oraz wykorzystania danych uzyskanych w związku ze świadczeniem usługi do celów marketingowych lub indywidualnych ofert handlowych.

WEDOS OnLine

 1. Zakazuje się korzystania z monitoringu do innego celu niż weryfikacja dostępności strony internetowej (lub innej, podobnej usługi internetowej).
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie monitoringu przez osobę trzecią.
 3. W przypadku podejrzenia, że monitoring jest wykorzystywany z naruszeniem tych zasad, Operator ma prawo do jego zawieszenia oraz, w razie konieczności, do podjęcia takich środków, które zapobiegną naruszeniu tych zasad w przyszłości.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie ewentualne szkody, które może spowodować niewłaściwe korzystanie z monitoringu, w tym nieprawidłowe działanie monitorowanej usługi.
 5. Szczegóły, specyfikacja techniczna i ograniczenia dotyczące oferowanej usługi są podane na stronie usługi.
 6. Kopia zapasowa danych z monitoringu jest tworzona raz w tygodniu, ewentualnie w innej częstotliwości w zależności od konkretnego wariantu usługi, przy czym szczegóły są zawsze podane na stronie w specyfikacji usługi. Kopie te są wykorzystywane do przywrócenia danych, w przypadku wystąpienia awarii serwera, obsługującego usługi.
 7. Wsparcie klienta jest oferowane dla usługi jedynie w formie forum internetowego.
 8. Korzystanie z obsługi klienta za pośrednictwem korespondencji e-mailowej bądź za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Operatora jest zastrzeżone tylko dla płatnej wersji usługi, a to w zakresie określonym w specyfikacji konkretnej usługi. Poza tym zapewniany jest tylko nadzór techniczny oraz naprawa usługi w przypadku wystąpienia awarii.
 9. Operator jest uprawniony do zawieszenia usługi.

Rozliczenia i płatności

 1. Opłaty za świadczenie usług hostingowych pobierane są w formie przedpłaty, według aktualnego cennika, dostępnego na stronie Operatora.
 2. Po złożeniu zamówienia, Operator wystawi Klientowi proformę za pierwszy okres rozliczeniowy. Operator uruchomi zamówioną usługę po opłaceniu niniejszej proformy przez Klienta.
 3. Operator wystawi Klientowi proformę za kolejny okres rozliczeniowy, co najmniej 10 dni przed upływem aktualnego okresu przedpłaconego.

Zmiana wariantu usługi

 1. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Operatora, Klient może wnioskować o zmianę wariantu danej usługi. Przy przesyłaniu niniejszego wniosku Klient musi wykazać się znajomością danych dostępowych do swojego Konta Użytkownika WEDOS. W treści przesłanego wniosku Klient określi dzień, w którym miałaby nastąpić zmiana. Możliwe jest automatyczne wprowadzenie zmiany za pośrednictwem administracji usługi.
 2. W przypadku chęci zmiany wariantu usługi na wyższy lub uruchomienia usługi dodatkowej Operator wystawi Klientowi fakturę na różnicę kwot, po opłaceniu której nastąpi rozszerzenie usługi do końca aktualnego okresu przedpłaconego. W kolejnej proformie zostanie uwzględniona opłata za usługę dodatkową za cały następny okres rozliczeniowy.
 3. W przypadku chęci zmiany wariantu usługi na niższy lub usunięcia usługi dodatkowej Operator nie zwraca Klientowi różnicy kwoty zapłaconej za aktualny okres przepłacony. Cena za usługę zostanie pomniejszona, dopiero na proformie wystawionej za kolejny okres rozliczeniowy.
 4. Przy zakończeniu świadczenia usługi, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków za niewykorzystaną część okresu przedpłaconego.

Gwarancja dostępności usługi, awarie i przestoje

 1. Operator gwarantuje dostępność i funkcjonalność usług hostingowych. Jeśli z powodu awarii, dana usługa w danym miesiącu kalendarzowym jest niedostępna dłużej niż 5 minut, Klientowi przysługuje rekompensata w postaci 1% zniżki za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę niedostępności, do maksymalnej wysokości równej miesięcznej (w przypadku miesięcznej częstotliwości płatności) lub rocznej (w przypadku rocznej częstotliwości płatności) opłacie za korzystanie z usługi. Zniżka ta zostanie uwzględniona w pierwszym miesiącu kolejnego okresu rozliczeniowego, który nie został jeszcze opłacony przez Klienta, ewentualnie poprzez przypisanie odpowiadającej liczby dni darmowego korzystania z usługi. Do okresu niedostępności, za który Klientowi przysługuje rekompensata zgodnie z drugim zdaniem niniejszego paragrafu, nie zalicza się czas niedostępności systemu podczas planowanych przerw w dostępności.

Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa o odpłatne świadczenie usług zostaje zawarta na czas określony, o ile strony Umowy nie ustaliły inaczej. Czas trwania Umowy zostaje określony na podstawie pisemnego porozumienia stron Umowy lub automatycznie przez wybranie danego okresu rozliczeniowego podczas składania zamówienia przez Klienta, przy czym w takim przypadku czas trwania Umowy w sposób automatyczny zostaje przyjęty jako okres równy jednemu cyklowi rozliczeniowemu. Odnowienie Umowy w jej aktualnym brzmieniu następuje zawsze z nowym okresem rozliczeniowym danej, istniejącej już usługi.
 2. Strony Umowy mogą zakończyć stosunek umowny za porozumieniem stron lub jednostronnym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i jest liczony od kolejnego dnia od doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie Umowy.
 3. Zebrane dane nie są przez Operatora usuwane, lecz jedynie anonimizowane i mogą być wykorzystane w dowolnym momencie do tworzenia zbiorczych statystyk w celu poprawy usług Operatora, jak i do celów naukowych i marketingowych (lub innych podobnych).

Przepisy szczególne dotyczące testów beta

 1. W okresie testowym BETA usługa jest świadczona w dobrej wierze, bezpłatnie i bez prawa do rekompensaty.
 2. W przypadku wykrycia błędu Klient zgłosi problem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila.
 3. Klient nie ma prawa nadużywać błędów wykrytych w systemie, w szczególności w celu wzbogacenia się lub naruszenia dobrego imienia Operatora.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia usługi i / lub monitoringu na potrzeby konserwacji, naprawy błędów lub rozwiązania problemów technicznych, a to bez prawa do odszkodowania.
 5. Zakres oferowanej usługi może zostać zmieniony w dowolnym momencie trwania testu poprzez jednostronną interwencję ze strony Operatora.
 6. Zakazuje się wykorzystywania usługi w innym celu niż weryfikacja dostępności własnych usług.
 7. W trakcie trwania okresu testowego Beta usługi WEDOS OnLine Operator ma prawo do zmiany warunków korzystania ze skutkiem natychmiastowym. Operator powiadomi Klienta o wszelkich wprowadzonych zmianach w odpowiedni sposób. Po zakończeniu testów Beta zmiana Warunków WO zostanie wprowadzona w sposób standardowy, zgodnie z Ogólnymi warunkami korzystania (OWK). Klient wyraża zgodę na wprowadzenie szybkich zmian Warunków WO podczas trwania okresu testowego.