Warunki korzystania z usług domenowych WEDOS

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki korzystania z usług domenowych WEDOS (w dalszej części „Warunki UD“) są częścią „Ogólnych warunków korzystania z usług firmy WEDOS Internet, a.s.“ (w dalszej części „OWK“).
 2. Warunki UD są nadrzędnymi nad OWK.
 3. Warunki UD regulują zasady rejestracji, transferu, przedłużania ważności oraz zmiany nazw domenowych obsługiwanych przez Operatora.
 4. Rejestr to organizacja, która jest odpowiedzialna za zarządzanie i funkcjonowanie poszczególnych domen najwyższego poziomu (TLD – Top Level Domain).
 5. W przypadku, gdy Klient rejestruje i zarządza domenami w imieniu osoby trzeciej (Abonenta domeny), jest zobowiązany uzyskać akceptację niniejszych Warunków UD oraz regulaminu właściwego Rejestru domen od tej osoby trzeciej. Na żądanie Operatora, Klient jest zobowiązany przedłożyć ww. akceptację. W innym przypadku domena może zostać usunięta bez prawa do rekompensaty.
 6. Abonent domeny wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych innym osobom, w przypadku gdy jest to niezbędne do zarządzania daną domeną oraz na ujawnienie jego danych osobowych w systemach informacyjnych Rejestru (w systemach WHOIS).
 7. Klient wynajmuje domenę od właściwego Rejestru, któremu za ten wynajem płaci. Operator jest administratorem technicznym domeny, nie jest jej Abonentem ani płatnikiem.
 8. Klient i Abonent domeny akceptują regulamin właściwego Rejestru oraz warunki określone dla danej TLD.
 9. Klient jest zobowiązany dopilnować, aby dane o Abonencie domeny i pozostałych kontaktach oraz inne wymagane informacje były poprawne, aktualne oraz wprowadzone w sposób wymagany przez właściwy Rejestr. W przeciwnym przypadku Klient ponosi ryzyko usunięcia domeny bez prawa do odszkodowania finansowego czy rekompensaty odnotowanych szkód.
 10. W razie wystąpienia takiej konieczności, Operator ma prawo do bezpośredniego kontaktu z Abonentem domeny.
 11. Operator ma prawo do usunięcia domeny z dotychczasowego konta Klienta i przekazania jej pod bezpośredni zarząd Abonenta domeny, w przypadku, gdy Abonent domeny wystąpi z takim żądaniem. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystany okres korzystania z domeny.

Rejestracja domeny

 1. Zamówiona domena zostaje przekazana do rejestracji po uregulowaniu należnych opłat (zgodnie z aktualnym cennikiem) oraz spełnieniu pozostałych warunków wymaganych przez Operatora lub właściwy Rejestr danej TLD.
 2. Złożenie zamówienia na rejestrację domeny ani jego opłacenie nie jest równoważne z uzyskaniem prawa do danej nazwy domeny przez Klienta. Prawo to powstaje dopiero po potwierdzeniu rejestracji przez Operatora.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator ma prawo wymagać od Abonenta domeny przedłożenia dodatkowych dokumentów lub dopełnienia innych formalności niezbędnych do przetransferowania domeny, zgodnie z wymogami właściwego Rejestru danej TLD. Dotyczyć to może również przekazania danych osobowych, w tym numeru PESEL, nr dowodu osobistego, daty urodzenia, doręczenia dokumentu poświadczonego urzędowo, przesłania kopii dowodu osobistego, akceptacji dodatkowych warunków itd.
 4. Rejestracja domeny zostanie dokonana tylko w przypadku, gdy: – właściwy Rejestr zezwoli na rejestrację danej domeny – wybrana nazwa domeny jest w chwili rejestracji wolna i możliwa do zarejestrowania, nazwa nie jest w żaden sposób blokowana, rezerwowana czy zakazana – osoba wnioskująca o rejestrację domeny spełniła wszystkie warunki właściwego Rejestru – właściwy Rejestr jest w pełni funkcjonalny i pomyślnie potwierdzi rejestrację domeny
 5. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z rezerwacją czy blokadą danej nazwy domeny na rzecz Klienta. W przypadku, gdy inna osoba zainteresowana rejestracją identycznej domeny, wcześniej dopełni niezbędnych formalności, zarejestrowanie tej domeny dla Klienta nie będzie możliwe.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niemożnością zarejestrowania domeny.
 7. W przypadku niespełnienia wymogów rejestracji domeny w ciągu 30 dni następuje anulowanie złożonego zamówienia oraz o ile pozwala na to jego status, zwrot kosztów poniesionych przez Klienta.
 8. Operator nie kontroluje i nie weryfikuje uprawnień Klienta do zarejestrowania danej nazwy domeny oraz nie ponosi za to odpowiedzialności prawnej. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne problemy, czy szkody spowodowane kolizją znaków towarowych, orzeczeniem sądu, czy innymi przeszkodami, które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z domeny.

Wygaśnięcie i przedłużenie ważności domeny

 1. Klient jest zobowiązany do terminowego dokonania płatności oraz spełnienia wszelkich wymagań niezbędnych do przedłużenia ważności domeny na kolejny okres.
 2. W przypadku, gdy Klient nie dopełni wszelkich formalności niezbędnych do przedłużenia domeny (w szczególności nie ureguluje opłaty za kolejny okres rozliczeniowy i nie dokona akceptacji warunków) do 14 dni przed wygaśnięciem domeny, Klient oraz Abonent domeny są narażeni na ryzyko usunięcia domeny.
 3. Klient jest zobowiązany we własnym zakresie kontrolować i dopilnować terminów wygaśnięcia swoich domen. Operator informuje Klienta o zbliżającym się terminie wygaśnięcia domeny, ale nie jest jego obowiązkiem. Operator nie odpowiada za szkody wynikające z niedoręczenia Klientowi powiadomienia o wygasaniu usługi.
 4. Ważność domeny zostanie przedłużona na kolejny okres tylko w przypadku, gdy: – Klient dopełni wszelkich formalności związanych z przedłużeniem domeny z odpowiednim wyprzedzeniem przed jej wygaśnięciem – właściwy Rejestr zezwoli na przedłużenie domeny – właściwy Rejestr jest w pełni funkcjonalny i pomyślnie potwierdzi przedłużenie ważności domeny – domena nie została usunięta z powodu nie przedłużenia w odpowiednim terminie
 5. W przypadku, gdy Klient nie będzie reagował na powiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu domeny, Operator jest uprawniony do bezpośredniego przekazania tej informacji Abonentowi domeny.

Transfer domeny

 1. Zamówienie na transfer domeny zostanie zrealizowane tylko w przypadku, gdy Klient i Abonent domeny dopełnią wszelkich formalności wymaganych przez Operatora lub właściwy Rejestr danej TLD. Przy transferze niektórych TLD wymagane jest uregulowanie opłaty administracyjnej, opłaty za obsługę domeny w kolejnym okresie, podanie danych uwierzytelniających bądź zatwierdzenie realizacji dyspozycji transferu innym sposobem.
 2. Transfer domeny zostanie zrealizowany tylko w przypadku, gdy: – właściwy Rejestr zezwoli na dokonanie transferu danej domeny a transfer domeny bądź wprowadzenie zmian u domeny nie jest w żaden sposób ograniczone lub zablokowane – osoba wnioskująca o transfer domeny dopełni wszelkich formalności wymaganych przez właściwy Rejestr – właściwy Rejestr jest w pełni funkcjonalny i pomyślnie potwierdzi transfer domeny
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niemożnością przetransferowania domeny.
 4. W przypadku niespełnienia wymogów transferu domeny w ciągu 30 dni, następuje anulowanie złożonego zamówienia oraz o ile pozwala na to jego status, zwrot kosztów poniesionych przez Klienta.

Zmiany u domeny

 1. Wszelkie zmiany u domeny muszą być w poprawny sposób autoryzowane przez Klienta, tj. Klient musi wykazać się znajomością odpowiednich danych dostępowych.
 2. Za wprowadzenie zmian u domeny może zostać pobrana dodatkowa opłata, określona zgodnie z aktualnym cennikiem Operatora bądź na podstawie uzgodnień Operatora z Klientem.
 3. Proces wprowadzenia zmian u domeny zostanie rozpoczęty po uregulowaniu opłaty i spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów określonych dla danej TLD przez Operatora lub Rejestr.
 4. Wprowadzenie zmian u domeny jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pozwala na to jej aktualny status oraz umożliwi to właściwy Rejestr.

Anulowanie żądania u domeny

 1. Pod pojęciem „anulowanie żądania” rozumie się wniosek Klienta lub Abonenta domeny o anulowanie, lub wstrzymanie procesu rejestracji, transferu, przedłużenia czy wprowadzenia innej zmiany u domeny.
 2. W przypadku, gdy pozwala na to sytuacja, proces ten może zostać wstrzymany. Wniosek Klienta o anulowanie żądania może być dodatkowo płatny zgodnie z aktualnym cennikiem Operatora.
 3. W przypadku, gdy anulowanie procesu nie jest już możliwe, Klient nie ma prawa domagać się zwrotu kosztów związanych z niniejszym żądaniem.
 4. Nie ma możliwości anulowania zmian, które zostały już wprowadzone. W takim przypadku konieczne jest, aby Klient złożył wniosek o przywrócenie pierwotnych danych lub statusu oraz uregulował ewentualne opłaty związane z wprowadzeniem takiej zmiany.

Obsługa i korzystanie z domeny

 1. Klient w pełni odpowiada za sposób używania jego domeny oraz za to, jakie strony WWW czy inne usługi są na nich obsługiwane.
 2. W przypadku sporu prawnego (lub innego podobnego) o domenę, Operator ma prawo na podstawie nakazu lub postanowienia sądu (o podobnym charakterze) uniemożliwić Klientowi korzystanie z domeny lub wprowadzić narzucone odgórnie zmiany. W przypadku odgórnie narzuconej zmiany Abonenta na inną osobę Klient nie ma prawa domagać się zwrotu jakichkolwiek środków za niewykorzystany a zapłacony okres ważności domeny. Jednocześnie Klientowi nie przysługuje prawo do rekompensaty ewentualnych szkód spowodowanych ograniczeniem korzystania z domeny czy wprowadzeniem odgórnie narzuconych zmian u domeny.

DNS

 1. Klient jest odpowiedzialny za właściwą konfigurację rekordów DNS na autorytatywnych serwerach DNS danej domeny.
 2. Operator oferuje bezpłatne umieszczenie rekordów DNS na swoich serwerach DNS.
 3. Operator nie odpowiada za problemy spowodowane awarią lub niedostępnością systemu DNS Operatora.
 4. Operator ma prawo usunąć domenę z systemu DNS w przypadku, gdy Klient nie korzysta z serwerów DNS Operatora przez okres 60 dni.
 5. Operator umożliwia skorzystanie z technologii DNSSEC jedynie u domen, których jest rejestratorem, tylko w dwóch poniższych przypadkach: – domena korzysta z serwerów DNS Operatora, rekordy DNS są podpisane kluczem DNSSEC Operatora. Klient nie może użyć własnego klucza – domena nie korzysta z serwerów DNS Operatora, Klient musi użyć własnego klucza DNSSEC
 6. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek problemy spowodowane niepoprawną konfiguracją lub awarią techniczną technologii DNSSEC.

WHOIS Domain Privacy Protection

 1. Klient jest uprawniony do zamówienia usługi Ochrona prywatności domeny WHOIS dla swojej nazwy domeny, która umożliwia ukrycie danych rejestracyjnych Klienta przed opinią publiczną. Zakres ukrywania poszczególnych danych różni się w zależności od oferowanych wariantów i wybranego wariantu usługi.
 2. Opłata za usługę Ochrona prywatności domeny WHOIS jest naliczana zgodnie z aktualnym cennikiem. Oferowane warianty opisane są w ich aktualnej formie na stronie Operatora.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane ukrywaniem danych przed osobami trzecimi.
 4. Operator oferuje tę usługę tylko dla niektórych sufiksów domen (TLD) zgodnie z regulaminem odpowiedniego rejestru domen. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie rejestru domeny, które uniemożliwiają korzystanie z usługi Ochrona Prywatności Domeny WHOIS, klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany wraz z procedurą (planem) sposobu realizacji usługi. odwołany. W takim przypadku Klientowi zostanie zwrócona kwota za niewykorzystany okres (z zaokrągleniem proporcjonalnej kwoty do pełnych miesięcy).
 5. Ochrona prywatności domeny WHOIS jest oferowana jako usługa dodatkowa do nazw domen i może być aktywowana w dowolnym momencie. Aktywacja tej usługi dodatkowej jest możliwa od razu w trakcie zamówienia nowej domeny lub ponownej rejestracji istniejącej domeny u Operatora lub z istniejącą domeną utrzymywaną przez Operatora (a gdzie Operator jest rejestratorem).

Obsługa Klienta

 1. Obsługa Klienta oferowana w zakresie domen jest dostępna tylko za pośrednictwem komunikacji mailowej lub przez formularz kontaktowy, dostępny na stronie Operatora, w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 CET (GMT +1). Poza tymi godzinami Operator nie gwarantuje prawidłowego przedłużenia ważności domen oraz rozwiązania administracyjnych czy technicznych problemów u domen.

Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa zawierana jest na czas określony. Minimalny okres trwania Umowy wynosi rok, a maksymalny dziesięć lat. Czas trwania Umowy zostaje określony na podstawie pisemnego porozumienia stron Umowy lub automatycznie przez wybranie przez Klienta danego okresu rozliczeniowego podczas składania zamówienia, przy czym w takim przypadku czas trwania Umowy w sposób automatyczny zostaje przyjęty jako okres równy jednemu cyklowi rozliczeniowemu.
 2. Strony Umowy mogą zakończyć stosunek umowny za porozumieniem stron lub jednostronnym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i jest liczony od kolejnego dnia od doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie Umowy.