Ogólne warunki korzystania z usług WEDOS

Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki korzystania (dalej“OWK“) regulują stosunki umowne pomiędzy Operatorem usług internetowych a Klientem.
 2. Operatorem usług internetowych (dalej „Usług“) jest firma WEDOS Internet, a.s., REGON 28115708, z siedzibą Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Czechy, zarejestrowana w rejestrze publicznym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach sygn. akt: B / 1886 i pozostałe firmy z grupy WEDOS.
 3. Pod pojęciem „pozostałe firmy z grupy WEDOS” rozumie się wszystkie spółki handlowe o podobnej strukturze udziałowców lub inne spółki handlowe WEDOS należące do grupy WEDOS Internet, a.s., w tym spółki zależne i spółki siostrzane. W związku z tym, że lista tych firm może się zmieniać wraz z upływem czasu, zostały one wymienione w sposób ogólny. Aktualna lista firm jest zawsze prezentowana na stronie internetowej WEDOS wraz z niniejszymi OWK. Operatorami usług są niektóre firmy z grupy WEDOS. O stosunku prawnym konkretnej spółki względem Klienta (dla usług płatnych) decyduje fakt, kto wystawił fakturę zaliczkową za usługi świadczone na rzecz Klienta. W przypadku, gdy faktura nie została wystawiona, Operatorem jest spółka dominująca, tj. WEDOS Internet, a.s.
 4. Klientem staje się osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną lub osoba prawna, która zawrze Umowę z Operatorem. Zawarcie Umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia na stronie „hosting.wedos.com“ lub „client.wedos.com” (bądź innych stronach grupy WEDOS) na którąkolwiek z Usług oferowanych przez Operatora oraz uregulowaniu opłaty zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Operatora. Jako zawarcie Umowy rozumie się również uruchomienie na rzecz Klienta usługi darmowej. Złożeniem zamówienia Klient potwierdza akceptację niniejszych Ogólnych warunków korzystania (OWK). Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje od Operatora dane dostępowe do konta użytkownika WEDOS. Klientem – konsumentem jest osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną, zawierająca Umowę z Operatorem dla własnych, niezarobkowych celów.
 5. Pod pojęciem Panel Klienta rozumie się stronę dostępną pod adresem „client.wedos.com”, gdzie po zalogowaniu, Klient może zarządzać usługami świadczonymi przez Operatora.
 6. Pod pojęciem autoryzacja rozumie się potwierdzenie tożsamości Klienta, poprzez wprowadzenie poprawnego loginu i hasła do konta użytkownika, a tym samym potwierdzenie prawa do zarządzania kontem użytkownika i usługami, które są do niego przypisane.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie jest uprawniony do zawierania Umowy z Operatorem i zamawiania oferowanych przez niego Usług w imieniu osób trzecich, bez posiadania pisemnej zgody tychże osób. Operator ma prawo zażądać przedłożenia powyższej zgody, a Klient jest zobligowany do niezwłocznego jej przekazania. Brak przedstawienia zgody może skutkować usunięciem zamówionych Usług przez Operatora.
 8. Poprzez złożenie zamówienia Klient jednoznacznie akceptuje i potwierdza zrozumienie postanowień Umowy, niniejszych OWK, wszystkich powiązanych z zamówioną usługą regulaminów, jak również z jej zakresem, specyfikacją i ceną określoną na podstawie oferty Operatora. Klient i Operator zobowiązują się w trakcie trwania Umowy do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów, postanowień Umowy, niniejszych OWK oraz pozostałych warunków określonych w innych dokumentach odnoszących się do usługi zamówionej przez Klienta.
 9. Poprzez zawarcie Umowy Klient oświadcza ponadto, że zapoznał się z funkcjami danej usługi. W związku z powyższym Klient w ramach udostępnionej usługi nie może żądać zwrotu już zrealizowanej płatności z uzasadnieniem, że dana usługa mu nie odpowiada.
 10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone Operatorowi, pozostałym użytkownikom Usług lub innym osobom trzecim, spowodowane jego postępowaniem, sprzecznym z niniejszymi OWK i/lub prawem czeskim. Zwolnienie z tej odpowiedzialności nie jest możliwe.
 11. W przypadku, gdy Klient narusza postanowienia OWK, Operator ma prawo do zawieszenia Usług Klienta. W razie występowania poważnych lub powtarzających się naruszeń OWK Operator jest uprawniony do usunięcia tychże Usług.
 12. Pod pojęciem zawieszenie usługi rozumie się zablokowanie funkcjonalności i/lub ograniczenie dostępu do danej Usługi. Klient traci tym samym dostęp do wszystkich danych (plików, baz danych), które są z Usługą powiązane. Ponowne udostępnienie danych nastąpi po przedłużeniu ważności Usługi lub uregulowaniu płatności za przywrócenie danych z kopii zapasowej.
 13. Pod pojęciem usunięcie usługi rozumie się jej zawieszenie, zakończenie i usunięcie danych powiązanych z tą Usługą.
 14. Integralną część niniejszych OWK stanowią dodatkowe regulaminy określające warunki korzystania z poszczególnych typów oferowanych Usług: – Warunki korzystania z Usług domenowych (Warunki UD) – Warunki korzystania z Usług hostingowych WEDOS (Warunki UH)

Gwarancja dostępności usługi, awarie i przestoje

 1. Operator zapewni bezproblemowe funkcjonowanie usług z wyjątkiem przerw niezbędnych na konserwację zasobów technicznych oraz software’owych, koniecznych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania usług.
 2. Operator jest uprawniony do prowadzenia planowanych przerw w dostępności systemów w celu ich konserwacji i aktualizacji.
 3. Operator jest również uprawniony do prowadzenia nieplanowanych przestojów w sytuacji, w której konieczna jest natychmiastowa interwencja, niezbędna dla zapewnienia kontynuacji działania usług i serwerów.
 4. Pod pojęciem awarii rozumie się błąd narzędzi technicznych lub software’owych Operatora, który powoduje całkowity brak funkcjonalności lub niedostępność usług, w wyniku którego Klient nie może z nich w pełni korzystać. Za awarię nie uznaje się planowanych przerw w dostępności.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak funkcjonalności, lub niedostępność usługi spowodowane przez osobę trzecią.
 6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak funkcjonalności lub niedostępność systemu spowodowaną technicznym lub innym problemem po stronie subdostawcy, awarią lub przestojem w sieci Internet pomiędzy użytkownikiem a serwerami Operatora czy siły wyższej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usługi w przypadku awarii połączenia użytkownika z Internetem.
 7. Operator informuje Klienta o awariach, przestojach oraz istotnych zmianach na swojej stronie WWW, w miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. Klient nie jest uprawniony do odszkodowania lub zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych w związku z niedostępnością usługi.Wszelkie odszkodowania za szkody i inne koszty, w tym odpowiedzialność za utracony zysk Klienta, są zawsze limitowane (i ograniczone) do maksymalnej kwoty równej opłacie za jeden miesiąc działania danej usługi.
 9. W przypadku braku funkcjonalności lub awarii usługi, Klient zobowiązany jest do złożenia pisemnej reklamacji (e-mailem, przez formularz kontaktowy), najpóźniej do 24 godzin od chwili wystąpienia awarii.
 10. Prawo do ewentualnej rekompensaty z tytułu awarii usługi nie przysługuje Klientowi, ze strony którego nie były prawidłowo i terminowo uregulowane wszystkie płatności za wszystkie usługi dostarczane przez Operatora, złożył rezygnację z usługi, usługa jest niedostępna z powodu wcześniejszych działań Klienta bądź Klient nie złożył pisemnej reklamacji (przez e-mail, formularz kontaktowy) dotyczącej wadliwego działania usługi w ciągu 24 godzin od chwili wystąpienia awarii.
 11. Ze względu na charakter korespondencji mailowej, Operator nie odpowiada za poprawne doręczanie wiadomości e-mail ze swoich serwerów i na swoje serwery oraz z/do swojej sieci. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niedoręczeniem lub utratą wiadomości e-mail.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych na skutek awarii hardware’u lub macierzy dyskowej (w szczególności awarii dysku twardego).

Obsługa Klienta i komunikacja z Klientami

 1. Zakres i warunki oferowanej Obsługi Klienta są określone w warunkach korzystania z poszczególnych typów Usług.
 2. Operator może wymagać, aby Klient, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta, wykazał się znajomością danych dostępowych do konta użytkownika WEDOS lub innymi odpowiednimi do tego celu danymi identyfikacyjnymi (autoryzacja). Jeśli Klient tego nie uczyni, Operator ma prawo odmówić udzielenia wsparcia lub interwencji technika.
 3. W ramach Obsługi Klienta Operator udostępnia Klientowi podstawowe informacje, instrukcje oraz wskazówki. Jeśli Klient zwraca się do Operatora z prośbą o rozwiązanie problemu, który wymaga interwencji technika, a który wystąpił przez błąd Klienta lub jest wynikiem niepoprawnego korzystania z Usługi, Operator może naliczyć opłatę za pracę technika zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Jeśli dla danej usługi dostępna jest obsługa klienta przez telefon, za jej pośrednictwem możliwe jest uzyskanie jedynie ogólnych informacji oraz pomocy w rozwiązaniu oczywistych błędów lub braku dostępności usługi. Nie można jednak żądać, aby na podstawie rozmowy telefonicznej zostały wykonane działania wymagające autoryzacji Klienta. W takim przypadku konieczne jest przesłanie autoryzowanej dyspozycji za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Operatora.

Rozliczenia i płatności

 1. Aktualny cennik dostępny jest na stronie Operatora „hosting.wedos.com“. O zmianach cennika Operator powiadamia Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na tej samej stronie.
 2. Faktury i proformy są przesyłane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w koncie użytkownika WEDOS. Dokumenty księgowe nie są przekazywane w formie papierowej, na co Klient jednoznacznie wyraża zgodę.
 3. Faktura za jednorazową interwencję technika jest płatna z góry lub ewentualnie do 7 dni od wystawienia faktury/przesłania faktury Klientowi.
 4. Jeśli Klient nie opłaci proformy (wezwania do zapłaty) przed upływem okresu przedpłaconego danej usługi, Operator ma prawo tę usługę zawiesić.
 5. Jeśli Klient nie opłaci jakiejkolwiek faktury w określonym terminie płatności, Operator ma prawo daną usługę zawiesić.
 6. Jeśli jakakolwiek faktura lub proforma nie zostanie opłacona do 3 dnia roboczego od zakończenia okresu przedpłaconego danej usługi, Operator jest uprawniony do usunięcia tej usługi. W tym przypadku umieszczone przez Klienta dane zostaną bezpowrotnie usunięte. Odzyskanie danych (o ile Operator będzie dysponował ich kopią zapasową) bądź przywrócenie usługi może wiązać się z koniecznością uiszczenia przez Klienta dodatkowej opłaty, zgodnie z aktualnym cennikiem Operatora.
 7. W przypadku wypowiedzenia Usługi przez Operatora lub Klienta (poprzez ustawienie w administracji tzw. „wygaśnięcia usługi“), Operator ma prawo do całkowitego usunięcia usługi, niezwłocznie po upłynięciu okresu przedpłaconego lub po terminie ustalonym w złożonej rezygnacji.
 8. Nieopłacenie faktury lub proformy nie wpływa na okres przedpłacony. Klient jest zobowiązany zapłacić za świadczenie usługi, także za okres, w którym usługa była przez Operatora zawieszona.
 9. Faktury i proformy uznaje się za opłacone po spełnieniu następujących warunków: a) płatność została przesłana na poprawny numer konta Operatora b) przesłano odpowiednią kwotę, zgodną z wystawioną proformą w odpowiedniej walucie c) przy płatności został podany poprawny symbol wariabilny d) płatność została zaksięgowana na koncie Operatora e) płatność została przetworzona przez system płatności Operatora
 10. Operator nie akceptuje żadnej postaci potwierdzenia zapłaty (przekazanego w formie pisemnej, przesłanej faxem czy e-mailem), w sytuacji, gdy płatność nie została jeszcze zaksięgowana na koncie Operatora.
 11. Przy płatności międzynarodowej, Klient jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów dodatkowych związanych z jej realizacją (ustawienie opcji „OUR“). W przeciwnym razie płatność nie zostanie zaakceptowana przez Operatora, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty powstałej różnicy, tak aby na konto Operatora wpłynęła wymagana kwota.
 12. Wszystkie kupony rabatowe, o ile nie określono inaczej, odnoszą się jedynie do pierwszego okresu rozliczeniowego nowo zamówionych usług i nie mogą być one użyte na przedłużenie ważności usługi ani przy opłacaniu faktur na dopłatę czy aktywowaniu usług dodatkowych. Kupony rabatowe nie mogą być w żaden sposób łączone ani sumowane. Nie jest możliwe wsteczne wykorzystanie kuponów rabatowych (po opłaceniu zamówienia).

Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw znaków towarowych, praw spółek handlowych i innych praw chronionych powszechnie obowiązującymi przepisami, którego Klient dopuści się podczas korzystania z usługi.
 2. Operator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę czy stratę, która była lub mogłaby być wyrządzona Klientowi w związku z korzystaniem z usługi. Wszelkie odszkodowania za szkody i inne koszty, w tym odpowiedzialność za utracony zysk Klienta, są zawsze limitowane (i ograniczone) do maksymalnej kwoty równej opłacie za jeden miesiąc działania danej usługi.
 3. Operator jest uprawniony do zmiany parametrów usług i ich wariantów. Przy czym jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Klientów o tych zamianach poprzez zamieszczenie właściwego komunikatu na stronie WWW Operatora.
 4. Operator nie jest uprawniony do ingerencji w dane wytworzone bądź umieszczone przez Klienta, jeśli nie zostało to między nimi uzgodnione. Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku podejrzenia naruszenia niniejszych warunków oraz nadużycia świadczonej usługi. Operator jest zobowiązany natychmiastowo poinformować Klienta o tym fakcie.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszych OWK lub innego porozumienia zawartego z Operatorem Operator ma prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy oraz usunięcia świadczonej usługi. W tym przypadku dane umieszczone przez Klienta zostaną usunięte i zapisane na nośniku zastępczym. W przypadku, gdy Klient będzie chciał je odzyskać, Operator ma prawo naliczyć opłatę za realizację tej usługi, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient powinien korzystać z usług zgodnie z podręcznikami użytkownika, tutorialami i instrukcjami udostępnionymi przez Operatora. Jest także zobowiązany do wyszkolenia w tym zakresie wszystkich osób, które są zaangażowane w administrowanie usługami.
 2. Klient zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do zapobiegnięcia nadużycia usług. Klient odpowiada za skutki takiego nadużycia, w przypadku jego wystąpienia.
 3. Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków ochrony wszystkich danych dostępowych (loginów i haseł) wszystkich użytkowników odpowiedzialnych za zarządzanie i korzystanie z usługi oraz posiadających dostęp do konta użytkownika. Za jakiekolwiek szkody, wynikające z nadużycia systemu przez osobę obcą, która podczas logowania wprowadzi poprawny login i hasło, odpowiada Klient.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora e-maili, zawierających informacje o nowościach w jego ofercie usług.
 5. Klientowi zakazuje się podejmowania prób zakłócania funkcjonowania usług, zasobów technicznych czy software’owych, ich celowego przeciążania, prób wykorzystania usług lub systemu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Klientowi zakazuje się wykorzystywania usług do celów, które są sprzeczne z przepisami prawa Republiki Czeskiej oraz dobrymi obyczajami, rozsyłanie niechcianej poczty e-mail itd.
 7. Klient jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa Republiki Czeskiej, działania zgodnie z dobrymi obyczajami oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi i etycznymi. W szczególności zabronione jest naruszanie chronionych przepisami praw Operatora oraz osób trzecich.
 8. Klient ręczy Operatorowi za poprawność oraz kompletność danych podanych przy rejestracji, we wszystkich zamówieniach oraz pozostałych dokumentach. Jednocześnie, Klient zobowiązany jest do natychmiastowej aktualizacji danych lub powiadomienia Operatora o wystąpieniu jakiejkolwiek zmiany. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem nieprawidłowych lub nieaktualnych danych.

Wyłączenie z eksploatacji

 1. Operator może odmówić świadczenia usługi Klientowi, którego działalność, choćby po części zalicza się do którejś z poniższych kategorii lub treści, które udostępnia, zapisuje, współdzieli czy pobiera, choćby częściowo zaliczają się do którejś z poniższych kategorii: – są sprzeczne z prawem Republiki Czeskiej lub obowiązującymi umowami międzynarodowymi – są sprzeczne z dobrymi obyczajami – naruszają prawa autorskie, patentowe, prawa własności intelektualnej lub inne podobne prawa – rozsyłają niechciane wiadomości (spam) – bezpośrednio lub pośrednio szkodzą jakimkolwiek prawom osób trzecich – przeciążają infrastrukturę, zasoby techniczne lub software’owe Operatora, lub innych stron – narażają prywatność lub bezpieczeństwo innych systemów, lub osób
 2. Powyższy zapis odnosi się do wszystkiego, co choćby po części zalicza się do ww. kategorii, przy czym stwierdzenie naruszenia niniejszego paragrafu przez Klienta, leży tylko i wyłącznie po stronie Operatora.
 3. Klient nie jest uprawniony do zapisywania ani udostępniania programów lub danych (plików), których nie jest autorem lub nie posiada do nich pisemnej zgody autora lub właściciela praw autorskich. W przypadku podejrzenia naruszenia tego zakazu Operator ma prawo wymagać od Klienta przedłożenia pisemnego potwierdzenia, uprawniającego go do tego typu działań. Klient jest zobowiązany dostarczyć Operatorowi to potwierdzenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy Klient nie przedłoży wymaganego dokumentu, Operator ma prawo Usługę zawiesić, ograniczyć do niej dostęp a sporne dane (pliki) usunąć. Stwierdzenie zgodności sposobu korzystania z usługi z niniejszymi warunkami leży tylko i wyłącznie po stronie Operatora.
 4. Operator jest uprawniony do przeanalizowania danych (plików) Klienta, jeśli podejrzewa, że dane (pliki) te naruszają niniejsze warunki.
 5. Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Operatorowi, pozostałym jego Klientom i osobom trzecim.
 6. Umieszczenie treści o tematyce erotycznej i pornograficznej na serwerach Operatora jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Operatorem. W innym przypadku umieszczanie, udostępnianie i pobieranie takich treści jest zakazane.
 7. Operator ma prawo ograniczyć dostępność usługi w przypadku, gdy Klient do jej funkcjonowania wykorzystuje nieodpowiednie narzędzia software’owe bądź są one nieprawidłowo skonfigurowane (np. błąd w skrypcie, niewłaściwy algorytm w programie, błędne ustawienie indeksów w bazie danych itd.). Stwierdzenie nieprawidłowości leży tylko i wyłącznie po stronie Operatora.

Ochrona informacji i ochrona danych osobowych

 1. Operator i Klient zobowiązują się do zachowania poufności o faktach, o których dowiedzieli się w związku z uruchomieniem i funkcjonowaniem usług.
 2. Ochrona informacji nie ma zastosowania w przypadku, gdy Operator ma obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa, tj. gdy udzielenia informacji wymagają upoważnione na mocy prawa organy państwowe, lub dotyczy to informacji publicznie dostępnych.
 3. Szczegóły dotyczące danych osobowych, przetwarzania danych osobowych i ochrony danych osobowych zawarte są w odrębnych Zasadach przetwarzania danych osobowych klientów WEDOS zgodnie z GDPR.
 4. W przypadku, gdy Klient przechowuje (zapisuje) u WEDOS jakiekolwiek dane osobowe, pomiędzy WEDOS i Klientem zawierana jest Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wg, której Klient jest administratorem tych danych, a WEDOS odpowiada za ich przetwarzanie. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy Klient jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe innego administratora. W tym przypadku WEDOS staje się kolejnym podmiotem przetwarzającym. Umowa jest dostępna do pobrania dla wybranych usług w Panelu Klienta.
 5. Operator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, przed ich zmianą, utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym transferem, innym nieuprawnionym przetworzeniem czy innym nadużyciem.

Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Czas trwania umowy oraz jej rozwiązanie określają warunki korzystania z poszczególnych usług.
 2. Klient – Konsument zgodnie z ust. § 1829 ustawy 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Mając na uwadze, że Klient – Konsument w sposób szczególny zwrócił się do Operatora z prośbą o rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem okresu wypowiedzenia, Klient przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany zapłacić Operatorowi proporcjonalną część uzgodnionej ceny za korzystanie z usługi do momentu wypowiedzenia umowy. Klient może wypowiedzieć umowę poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego w Panelu Klienta na stronie internetowej Operatora.
 3. Wraz z ukończeniem świadczenia usługi nie zanika obowiązek uregulowania przez Klienta nieopłaconych faktur i proform, z wyjątkiem proformy za przyszły okres rozliczeniowy.

Postanowienia końcowe

 1. Każda umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Klientem jest regulowana obowiązującymi i skutecznymi przepisami prawa czeskiego.
 2. Mając na uwadze fakt, że zakłada się dłuższy okres trwania stosunku umownego, w trakcie którego mogą wystąpić zmiany na rynku czy w przepisach prawnych, Operator zastrzega sobie prawo w rozumieniu § 1752 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, do zmiany OWK w odpowiednim zakresie. Nowe brzmienie OWK Operator opublikuje na swojej stronie WWW, a Klient zostanie o ewentualnej zmianie powiadomiony e-mailem, z odpowiednim wyprzedzeniem, przed wejściem w życie nowych OWK. Klient ma prawo pisemnego odrzucenia zmian w OWK, a to najpóźniej do dnia, gdy zaczną one obowiązywać. W przypadku, gdy Klient nie odrzuci tych zmian w określonym terminie, przyjmuje się, że stosunek umowny reguluje nowe brzmienie OWK. W przypadku, gdy Klient odrzuci zmiany/całkowicie nowe brzmienie OWK, Operator i Klient są uprawnieni do przedwczesnego ukończenia właściwego stosunku umownego, a to za porozumieniem stron lub przez wypowiedzenie umowy. W tym przypadku okres wypowiedzenia trwa 2 miesiące od dnia pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy o zmianie OWK.
 3. W przypadku, gdy niniejsze OWK są dostępne dla Klienta w różnych wersjach językowych, nadrzędną jest wersja czeska. Operator nie odpowiada za poprawność tłumaczenia.
 4. Niniejsze OWK wchodzą w życie z dniem 23. 5. 2018.