Smluvní podmínky monitorovací služby WEDOS OnLine

Základní ustanovení

 1. Tyto Smluvní podmínky služby WEDOS OnLine (dále jen „Podmínky WO“) jsou součástí „Všeobecných smluvních podmínek služeb společnosti WEDOS Internet, a.s.“ (dále jen „VOP“).
 2. Použití těchto Podmínek WO má přednost před použitím VOP.
 3. Mezi služby WEDOS OnLine se řadí zejména služba monitorování dostupnosti webů a serverů, služba analýzy výkonu a bezpečnosti a služba sledování změn.
 4. Monitorování dostupnosti automaticky testuje dostupnost webové (nebo jiné obdobné internetové) služby a serveru v intervalech, které mu Zákazník předem stanovil. Jakmile zjistí, že služba je nedostupná anebo nesplňuje parametry, které jsou v Monitoringu nastaveny, tak se pokusí kontaktovat Zákazníka, dle jeho nadefinovaných způsobů oznámení (například e-mail, SMS, push notifikace atd. či jeho kombinací.). Součástí služby jsou různé statistické výstupy a to jak v textové, tak i grafické podobě.
 5. Analýza výkonu a bezpečnosti je sledování a vyhodnocení výkonu sledované služby, rychlosti odpovědí (response) této služby a vývoj těchto parametrů v čase.  Součástí služby mohou být analýzy bezpečnosti sledované služby a hodnocení této bezpečnosti a doporučení pro zlepšení.
 6. Služba sledování změn je sledování změn u monitorovaných služeb. Zejména změna IP adresy, platnosti domén(y), platnosti certifikátů a odpovědí serverů. V případě změn služba upozorní Zákazníka na změny způsobem, který si Zákazník zvolí v administraci WEDOS OnLine.
 7. Smluvní vztah trvá i poté, co Zákazník přestane službu WEDOS OnLine využívat. Zákazník musí v takovém případě službu řádně vypovědět a to vyplněním formuláře výpovědi na stránkách zákaznického centra nebo vyplněním kontaktního formuláře, přičemž je povinen se řádně autorizovat.
 8. Přístupové údaje (přihlašovací jména a hesla) jsou při zřízení služby zasílány na e-mailovou adresu Zákazníka, uvedenou u služby v údajích o odběrateli. Při zapomenutí hesla není možné heslo Zákazníkovi znovu zaslat, protože si je Provozovatel z bezpečnostních důvodů ve svých databázích neeviduje. V takovém případě si musí Zákazník nastavit nové heslo na stránkách zákaznického centra nebo zasláním autorizované žádosti kontaktním formulářem.
 9. Každý Zákazník je plně zodpovědný za udržování bezpečnosti svého zákaznického účtu a aktuálnosti dat svého účtu (zejména použité e-mailové adresy, hesla a API klíčů) a stejně tak je plně zodpověděný za všechny aktivity, které prostřednictvím zákaznického účtu budou provedeny.
 10. Je zakázáno používat službu WEDOS OnLine (případně jednotlivé části služby) k jinému účelu, než ke kterému je určena.  
 11. Provozovatel nenese odpovědnost za blokování služby třetí stranou. 
 12. V případě, že provozovatel bude mít podezření na používání monitoringu v rozporu s těmito pravidly, tak má právo monitoring pozastavit a případně učinit taková opatření, aby k porušování pravidel už nemohlo docházet.
 13. Zákazník je zodpovědný za všechny případné škody, které nevhodným používáním monitoringu může způsobit a to včetně poškození dobrého jména provozovatele. 
 14. Zákazník je odpovědný za všechny texty, které do systému zadá. Žádný z textů (a to včetně pojmenování monitorované služby) nesmí odporovat dobrým mravům, porušovat zákony ČR anebo poškozovat provozovatele nebo třetí osoby, případně zasahovat do oprávněných práv třetích osob.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo umístit do zákaznické administrace svou reklamu a data získaná z provozování služby využít k marketingovým účelům nebo individuálním obchodním nabídkám. 

WEDOS OnLine

 1. Je zakázáno používat monitoring k jinému účelu, než je ověřování dostupnosti webové (nebo jiné podobné internetové) služby. 
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za blokování monitoringu třetí stranou. 
 3. V případě, že Provozovatel bude mít podezření na používání monitoringu v rozporu s těmito pravidly, tak má právo monitoring pozastavit a případně učinit taková opatření, aby k porušování pravidel už nemohlo docházet.
 4. Zákazník je zodpovědný za všechny případné škody, které nevhodné použití monitoringem může způsobit a to včetně nefunkčnosti monitorované služby.
 5. Podrobnosti, technické specifikace a konkrétní omezení nabízených služeb jsou uvedeny na webu služby.
 6. Data z monitoringu jsou zálohována 1x týdně, případně jinak dle konkrétní varianty příslušné služby, přičemž detaily jsou vždy uvedeny u popisu vlastností jednotlivých služeb na webu služby. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby provozovány. 
 7. Ke službě je poskytována zákaznická podpora pouze prostřednictvím internetového komunitního fóra. 
 8. Použití zákaznické podpory e-mailovou komunikací či použitím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele je vyhrazeno pouze pro placenou verzi služeb a to v rozsahu, které jsou v popisu jednotlivých služeb. Nad tento rámec je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služeb.
 9. Provozovatel je oprávněn službu pozastavit.

Vyúčtování a platby

 1. Provoz služeb se hradí formou předplatného podle aktuálního ceníku, který je zveřejněn na stránkách Provozovatele.
 2. Po objednání služby vystaví Provozovatel Zákazníkovi zálohovou fakturu na první předplatné období. Teprve po uhrazení této zálohové faktury zřídí Provozovatel Zákazníkovi objednanou službu.
 3. Provozovatel vystaví Zákazníkovi zálohovou fakturu (výzvu k platbě) na další období nejméně 10 dní před vypršením předplaceného období.

Změny varianty služby

 1. Zákazník může prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele zažádat o přechod na jinou variantu této služby. V této žádosti se musí Zákazník prokázat svými přihlašovacími údaji k zákaznickému účtu WEDOS. Zákazník v žádosti uvede, ke kterému dni žádá provést změnu. Změny lze provádět také automaticky v administraci služeb.
 2. Jestliže se jedná o přechod na vyšší variantu služby či zřízení příplatkové služby, vystaví Provozovatel Zákazníkovi fakturu na rozdíl částky, kterou se uhradí rozšíření služby do konce aktuálního předplatného období. V následné zálohové faktuře bude zahrnuta rozšířená služba na celé další předplatné období.
 3. Jestliže se jedná o přechod na nižší variantu služby či o zrušení příplatkové služby, Provozovatel Zákazníkovi nevrací rozdíl z částky zaplacené za aktuální předplatné období. Cena za službu bude snížena až na zálohové faktuře na další předplatné období.
 4. Při ukončení provozování služby se Zákazníkovi částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací.

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky

 1. Provozovatel garantuje dostupnost a funkčnost nabízených služeb. Jestliže je služba nedostupná z důvodu poruchy více než 5 minut v kalendářním měsíci, náleží Zákazníkovi kompenzace ve formě slevy 1% za každou další započatou hodinu nedostupnosti, nejvýše však částka odpovídající měsíčnímu (v případě měsíčního předplatného) nebo ročnímu (v případě ročního předplatného) poplatku za provoz služby. Tato sleva je poskytnuta v prvním měsíci následujícího předplatného období, které ještě nebylo Zákazníkem uhrazeno, popř. poskytnutím odpovídajícího počtu dní zdarma. Do doby nedostupnosti, za kterou náleží Zákazníkovi kompenzace dle druhé věty tohoto odstavce, se nezapočítává doba nedostupnosti systému během plánovaných odstávek.

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Smlouva o poskytování placených služeb se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.
 2. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 3. Získaná data nejsou provozovatelem mazána, ale pouze anonymizována a mohou být kdykoliv použita pro vytvoření hromadných statistik pro zlepšování služeb provozovatele, věděcké a marketingové (případně další podobné) účely.

Zvláštní ujednání pro beta testování

 1. Služba je po dobu BETA testování poskytována v dobré víře a zdarma a bez nároku na jakékoliv kompenzace.
 2. V případě nalezení chyby Zákazník nahlásí problém přes kontaktní formulář anebo na email.
 3. Zákazník nesmí zneužívat chyby nalezené v systému a to zejména k vlastnímu obohacení anebo k poškození dobrého jména Provozovatele.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo službu a/nebo monitoring omezit anebo vypnout z důvodu údržby, nápravy chyb anebo technických problémů a to bez náhrady. 
 5. Nabídka rozsahu služeb může být v průběhu testování kdykoliv změněna a upravena a to jednostranným zásahem ze strany Provozovatele.
 6. Je zakázáno používat služby k jinému účelu, než je ověřování dostupnosti vlastních služeb.
 7. V průběhu beta testování služby WEDOS OnLine je Provozovatel oprávněn měnit smluvní podmínky s okamžitou účinností. O provedených změnách upozorní Provozovatel zákazníky vhodným způsobem. Po skončení beta testování budou změny smluvních podmínek prováděny běžným způsobem v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP).  Zákazník souhlasí s možností provádění rychlých změn Podmínek WO po dobu testování.