Vyberte si DARČEK

Kúpte si nový webhostingWebSitevirtuálny serverdedikovaný serverWMSWEDOS CloudWEDOS CD alebo WEDOS Disk a vyberte si darček.

1 OBJEDNÁVKA = 1 DARČEK. Nie je to žiadna súťaž, žiadne losovanie, ale darček získava každý.

Darčeky nad 35 EUR

Ak si u nás objednáte služby (webhosting NoLimitWebSite Profi, VPS, dedikovaný serverWMS, WEDOS Cloud, WEDOS CDWEDOS Disk) presahujúce 35 EUR bez DPH, budete mať možnosť si v prvom kroku objednávky vybrať jeden z nasledujúcich darčekov:

Pánske tričko - polokošeľa

Dámske tričko - PUNK

⚡ 🔋 Energy drinky alebo 🍏 jablčné džúsy

Podmienky:

Darčeky nad 60 EUR

Ak si u nás objednáte služby (webhostingWebSite Premium, VPS, dedikovaný serverWMS, WEDOS Cloud, WEDOS CDWEDOS Disk) presahujúce 60 EUR bez DPH, budete mať možnosť si v prvom kroku objednávky vybrať jeden z nasledujúcich darčekov:

Bezdrôtová magnetická powerbanka CubeNest S1B0

Bezdrôtová magnetická nabíjačka do auta CubeNest S1C0

Solárna powerbanka s LED a kompasom

Podmínky:

Pravidlá akcie

 1. Úvodné ustanovenia
  Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky a priebeh akcie, ktorá je určená zákazníkom prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ akcie
  Prevádzkovateľom akcie je obchodná spoločnosť WEDOS Internet, a.s. so sídlom Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČO: 28115708.
 3. Účastníci akcie
  Účastníkom akcie sa automaticky stáva každá fyzická alebo právnická osoba, s trvalým pobytom na území Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorá ako zákazník prevádzkovateľa v dobe trvania akcia riadne zaplatí objednané služby prevádzkovateľa, ktoré sú súčasťou akcie (webhosting, WebSite, VPS ON, VPS SSD, WMS, WEDOS CD, WEDOS Cloud, dedikované servery, WEDOS Disk). Z akcie sú vopred vylúčené osoby, ktoré sú vo vzťahu k prevádzkovateľovi v pracovnom alebo inom obdobnom pomere a príbuzní týchto osôb.
 4. Termín a miesto konania akcie
  I. Akcia prebieha v dňoch od 27. 5. 2024 do odvolania 
 5. Odmena
  Odmenu si každý zákazník vyberie v priebehu objednávky a to z nasledujúcich možností:
  doména zadarmo k webhostingu NoLimit, tj zvolí si novú doménu z našej ponuky (.CZ, .EU, . ART, .ONLINE, .SITE, .WEBSITE, .STORE, .FUN, .TECH, .SPACE, .XYZ) a my zaregistrujeme túto doménu zadarmo na 1 rok.
  pánske tričko (polokošeľa) WEDOS – zasielame iba do ČR a SR. Minimálna hodnota objednávky je 35 € bez DPH.
  dámske tričko (WEDOS PUNK) – zasielame iba do ČR a SR. Minimálna hodnota objednávky je 35 € bez DPH.
  Energy drinky (alebo 100% jablčnej džúsy WEDOS) – zasielame iba do ČR a SR. Minimálna hodnota objednávky je 35 € bez DPH.
  Bezdrôtová powerbanka CubeNest PREMIUM S1B0 – zasielame iba do ČR a SR. Minimálna hodnota objednávky je 60 € bez DPH.
  Bezdrôtová magnetická nabíjačka do auta CubeNest S1C0 – zasielame iba do ČR a SR. Minimálna hodnota objednávky je 60 € bez DPH.
  Solárna powerbanka s LED osvetlením a kompasom – zasielame iba do ČR a SR. Minimálna hodnota objednávky je 60 € bez DPH.
 6. Priebeh akcie a odovzdanie darčeka
  Akcie sa zúčastňuje každý účastník spĺňajúci stanovené podmienky. Darček získajú všetci účastníci, ktorí v období trvania akcie riadne zaplatia za služby alebo produkty objednané u prevádzkovateľa, ktoré sú zahrnuté do akcie (viď bod 3).V objednávke si účastník vyplní doručovaciu adresu (prípadne e-mailovú adresu) na ktorú mu má byť darček zaslaný. 
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov v registrácii účastníka. Ak nebudú údaje uvedené účastníkom v registrácii pravdivé, správne či aktuálne a/alebo nebude možné doručenie z príčin, ktoré nie sú na strane prevádzkovateľa (napr. nefunkčná alebo plná e-mailová schránka, nevyzdvihnutie zásielky) az tohto dôvodu sa nepodarí účastníkovi doručiť odmenu, nenesie za to prevádzkovateľ zodpovednosť. V takom prípade odmena zostáva vo vlastníctve prevádzkovateľa a nebude účastníkovi odovzdaná. Prevádzkovateľ akcie si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo upraviť pravidlá akcie, skrátiť alebo predĺžiť dobu jej trvania alebo akciu zrušiť a to kedykoľvek, bez udania dôvodov a bez náhrady. Také zmeny nemajú vplyv na už objednané služby a tým získané odmeny, ktoré budú účastníkom odovzdané podľa pravidiel platných v čase ich objednávky. Zmeny v akcii sú účinné odo dňa ich sprístupnenia na webových stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie podmienok akcie účastníkmi. Všetky záležitosti, sťažnosti a prípadné spory spojené s akciou posudzuje a s konečnou platnosťou rieši prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je oprávnený vyradiť z akcie účastníka, ktorý porušil jej pravidlá alebo nesplnil podmienky na priznanie odmeny. V takom prípade nebude účastníkovi odmena odovzdaná. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za plnenie tretích osôb dodané účastníkom. Záručné a ďalšie podmienky vzťahujúce sa k odmenám sa riadia podmienkami ich dodávateľov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky. Nároky z vád odmien musí účastník uplatňovať u ich dodávateľa, ktorému prislúcha vybavovanie reklamácií. Ďalej nie je zodpovedný za nedostatky či omeškania pri preprave odmeny k účastníkovi, ktorú zabezpečuje Česká pošta alebo iný prepravca.
 8. Osobné údaje
  Prevádzkovateľ akcie týmito pravidlami informuje účastníkov, že osobné údaje v rozsahu mena, priezviska a kontaktných údajov (zj. adresa, telefónne číslo, e-mail) budú spravované a spracované prevádzkovateľom v elektronickej forme na účely tejto akcie v súlade so zákonom č. 101/ 2000 Zb., o ochrane osobných údajov. Účasťou v akcii je účastníkom daný súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov, pričom tieto údaje poskytuje prevádzkovateľovi dobrovoľne, bezplatne a na dobu neurčitú. Účastník má právo na prístup k osobným údajom, ktoré poskytol prevádzkovateľovi pri registrácii, ak ich oprave, rovnako ako ďalšie práva stanovené v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Zb., najmä na blokovanie, vykonávanie opráv, doplňovanie alebo likvidáciu osobných údajov a prípadne aj na satisfakcii, ak dôjde pri spracovaní osobných údajov k rozporu s ochranou súkromia alebo osobného života účastníka. Účastník má tiež právo svoj súhlas so spracovaním údajov písomne odvolať na adrese sídla prevádzkovateľa, čím bude vylúčený z ďalšej účasti na akcii. Ak mu už bola priznaná odmena, ktorá mu do doby odvolania súhlasu ešte nebola doručená alebo odovzdaná, stráca na ňu nárok.
Prevádzkovateľ - WEDOS Internet, a.s., si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie, prípadne akciu kedykoľvek ukončiť. O zmenách alebo ukončenie bude informovať na tejto stránke s príslušným zvýraznením podstatných informácií.