Všeobecné smluvní podmínky služeb WEDOS

Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.
 2. Provozovatelem internetových služeb (dále jen „Služby“) je společnost WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1886, případně další společnosti patřící do skupiny WEDOS.
 3. Dalšími společnostmi patřícími do skupiny WEDOS se mají na mysli všechny obchodní společnosti s obdobnou akcionářskou strukturou, případně jiné obchodní společnosti WEDOS patřící do majetkově propojené skupiny s WEDOS Internet, a.s., a to včetně dceřiných nebo sesterských společností. Jelikož výčet těchto společností se v čase může měnit, tak jsou deklarovány pouze takto obecně. Seznam konkrétních společností je vždy uveden v aktuální podobě na internetových stránkách WEDOS a to současně s těmito VOP. Provozovatelem jsou některé z firem skupiny WEDOS. O konkrétním právním vztahu konkrétní společnosti vůči Zákazníkovi rozhoduje (u placených služeb) skutečnost, kdo vystavil daňový doklad k poskytnutým službám poskytnutých Zákazníkovi. Pokud nedošlo k fakturaci, tak je vždy Provozovatelem společnost WEDOS.cz, s.r.o., IČO 09675957, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 30436.
 4. Zákazníkem se stává svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře Smlouvu. K uzavření Smlouvy dojde vyplněním (a odesláním) objednávky na stránkách (nebo prostřednictvím API, tj.   Application Programming Interface) Provozovatele , například na „order.wedos.com“ nebo  „client.wedos.com“  nebo „api.wedos.com“ (nebo jiných stránkách nebo API rozhraních webů skupiny WEDOS), na některou z nabízených služeb Provozovatele a současně řádným zaplacením částky dle aktuálního ceníku provozovatele, popř. zřízením služby, pokud se jedná o službu bezplatnou. Objednáním služby Zákazník projevuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (VOP). Při objednání obdrží Zákazník od provozovatele přihlašovací údaje do zákaznického účtu WEDOS. Zákazníkem – spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu s Provozovatelem pro své soukromé, nepodnikatelské účely.
 5. Zákaznickou administrací se rozumí stránky na adrese „client.wedos.com“, kde může zákazník po přihlášení spravovat své služby u Provozovatele.
 6. Autorizací se myslí prokázání totožnosti zákazníka, zejména prokázání se přihlašovacím jménem a heslem k Zákaznickému účtu, a tím také prokázání práva pro nakládání se zákaznickým účtem a službami, které jsou pod ním vedeny. Provozovatel může od Zákazníka vyžadovat jiný způsob autorizace.
 7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem a objednávat služby nabízené Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Provozovatelem vyžádán a Zákazník je povinen jej neprodleně předložit, jinak je Provozovatel oprávněn objednanou službu zrušit.
 8. Objednáním služby Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, těmito VOP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, tyto VOP a další podmínky v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.
 9. Zákazník uzavřením Smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s funkcemi dané služby a z toho důvodu není v rámci poskytnuté služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby, za některou z nabízených služeb, s odůvodněním, že mu druh, typ a provedení služby nevyhovuje. Toto lze nahradit pouze vzájemnou dohodou smluvních stran před uzavřením Smlouvy, přičemž tato dohoda musí mít písemnou formu. Provozovatel u některých vybraných služeb nabízí garanci vrácení peněz po dobu 7 dní, přičemž tato informace je viditelně uvedena u příslušné služby. Tato garance je případně uvedena viditelně v popisu konkrétní služby na webových stránkách.
 10. Zákazník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným uživatelům Služeb nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.
 11. V případě, že Zákazník porušuje tyto VOP (nebo jiných souvisejících podmínek pro konkrétní službu), je Provozovatel oprávněn pozastavit jeho Služby. Při zvlášť závažném porušení nebo opakovaném porušování těchto VOP (nebo jiných souvisejících podmínek pro konkrétní službu) je Provozovatel oprávněn službu zrušit. Posouzení, zda došlo nebo dochází k porušování těchto VOP (nebo jiných souvisejících podmínek pro konkrétní službu), je na posouzení Provozovatele. 
 12. Pozastavením služby se rozumí znefunkčnění dané Služby a/nebo zamezení přístupu k dané Službě. Zákazník současně nemá přístup ani k žádným datům (souborům, databázím), která ke Službě náleží, a lze je získat pouze nápravou závadného stavu nebo prodloužením platnosti Služby nebo uhrazením poplatku za obnovu dat ze zálohy.
 13. Zrušením služby se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat této služby. Proces a termíny Zrušení služby, tj.případné pozastavení, ukončení a smazání se u jednotlivých služeb liší. Provozovatel vždy uvádí aktuální přehled na svých webových stránkách a to buď v popisu jednotlivých nabízených služeb nebo v rámci popisu procesu rušení služeb. 
 14. Nedílnou součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek jsou dílčí dokumenty upravující podmínky pro jednotlivé druhy nabízených služeb:
  Smluvní podmínky doménových služeb WEDOS (Podmínky DS)
  Smluvní podmínky hostingových a cloudových služeb WEDOS (Podmínky HCS)
  – Smluvní podmínky monitorovací služby WEDOS OnLine (Podmínky WO)
 15. Pokud není na produktové stránce jednotlivých služeb v nabídce a popisu výslovně uvedeno jinak, tak se vždy zákaznická data nacházejí na území Evropské unie (EU), zejména na území České republiky. Data o zákaznících se mohou nacházet na území Evropské unie (EU). Z povahy některých služeb, které Provozovatel poskytuje (například DNS servery nebo WEDOS OnLIne nebo WEDOS AnyCast) jsou některá dílčí data uložena i na těchto serverech Provozovatele mimo ČR a EU. Vždy je to výslovně uvedeno u příslušné služby. 
 16. Provozovatel má právo uveřejnit logo svého Zákazníka, případně také základní identifikační údaje (například jméno, příjmení, název firmy, adresu) na svých webových stránkách, využívaných sociálních sítí nebo reklamních materiálech za účelem propagace a použití jako referenčního zákazníka. Provozovatel má právo zveřejnit grafický náhled na dílo vytvořené Zákazníkem pro účely propagace některé ze služeb nabízených Provozovatelem.
 17. Zákazník je povinen při každé změně aktualizovat své identifikační, fakturační a kontaktní údaje poskytnuté při objednávce služby a evidované v rámci Zákazníkova účtu v Zákaznické administraci nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. Aktualizaci kontaktních údajů provádí Zákazník v Zákaznické administraci. Provozovatel může údaje změnit za Zákazníka jen na základě žádosti Zákazníka zaslané formou Autorizovaného požadavku nebo formou listinné žádosti s ověřeným podpisem. V případě nesplnění aktualizační povinnosti nese Zákazník plnou odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky

 1. Provozovatel zajistí bezproblémový provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.
 2. Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.
 3. Provozovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu služeb a serverů.
 4. Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Provozovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost služeb, následkem čehož je Zákazník nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná nebo neplánovaná odstávka.
 5. Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou. Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna Zákazníkem. 
 6. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem a servery Provozovatele či vyšší mocí. Provozovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení uživatele k Internetu.
 7. Provozovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování Služeb Zákazníkovi dle těchto VOP a/nebo Smlouvy v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.).
 8. Žádná z nabízených služeb neposkytuje detailní vlastní monitoring (veřejné povahy) a informace o všech poruchách, odstávkách a důležitých změnách je Provozovatel povinen informovat Zákazníka na svých WWW stránkách (zejména v zákaznické administraci – client.wedos.com a na status stránce – https://status.wedos.hosting)  v rámci možností s dostatečným předstihem.
 9. Zákazník nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů vzniklých v souvislosti s nedostupností služby nebo ztrátou (poškozením) dat či poruchou jiné povahy. Jakékoliv náhrady škod a dalších nákladů, včetně odpovědnosti za ušlý zisk Zákazníka, jsou vždy limitovány (a ohraničeny) maximální výší, která je rovna poplatku za jeden měsíc provozu příslušné služby. Odlišné nároky na náhradu škody je možné sepsat předem a to pouze formou písemné dohody nebo dodatku k těmto VOP.
 10. V případě nefunkčnosti či poruchy služby je Zákazník povinen závadu písemně (e-mailem, kontaktním formulářem) reklamovat a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 11. Na případnou kompenzaci z důvodu poruchy služby nemá Zákazník nárok v případě, že z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované služby Provozovatelem, služba je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem (e-mailem, kontaktním formulářem) neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 12. Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou. Obdobně Provozovatel neručí za nesprávně uložená nebo nahraná nebo jinak vytvořená data sloužící pro jakékoliv služby poskytované Provozovatelem (tedy hostingové a cloudové služby).
 13. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či poškození jakýchkoliv dat v důsledku softwarové nebo hardwarové poruchy serveru či diskového pole (například porucha pevného disku). Povinností všech zákazníků je předcházet škodám a proto Provozovatel všem zákazníkům důrazně doporučuje provádět vlastní zálohování všech dat a to v rozsahu dle uvážení zákazníka.  

Zákaznická podpora a komunikace se zákazníkem

 1. Rozsah a podmínky poskytování zákaznické podpory jsou detailně specifikovány v podmínkách jednotlivých služeb. Rozsah a podmínky podpory se u jednotlivých služeb liší a Zákazník si může vybrat sám variantu, která mu vyhovuje. 
 2. Při kontaktování zákaznické podpory může Provozovatel požadovat, aby se Zákazník prokázal přihlašovacími údaji do zákaznického účtu WEDOS či jinými identifikačními údaji pro tento účel stanovené (Autorizace). Pokud tak Zákazník neučiní, může Provozovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Provozovatele odmítnout. Provozovatel si vyhrazuje právo  dodatečné autorizace v případě,  že má podezření na kompromitaci či zneužití zákaznického účtu nebo přihlašovacích údajů Zákazníka do jakýchkoliv systémů Provozovatele.
 3. V rámci zákaznické podpory poskytuje Provozovatel Zákazníkovi základní informace, návody a rady prostřednictvím svých webových stránek, které souvisí výhradně se službou (nikoliv jejím obsahem). Další způsoby podpory a asistence jsou vždy přesně uvedeny u jednotlivých služeb. Pokud Zákazník žádá po Provozovateli řešení problému, který vyžaduje zásah technika Provozovatele, a který byl způsoben chybou na straně Zákazníka, případně následkem nesprávného užívání Služby, může Provozovatel po Zákazníkovi požadovat úhradu zásahu technika podle aktuálního ceníku.
 4. Jestliže je u některé služby k dispozici podpora přes telefon, lze telefonem získávat pouze obecné informace a rady, případně řešit zjevné poruchy (a)nebo nedostatky služby. Nelze však přes telefon žádat provedení úkonů, které vyžadují autorizaci zákazníka. V takovém případě je nutné na WWW stránkách Provozovatele po přihlášení do zákaznického účtu vyplnit příslušný formulář a založit tiket.
 5. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah informací (včetně textů, obrázků, videí), které jsou poskytované na komunitním webu – help.wedos.cz (případně jiných jazykových mutací). Stejně tak Provozovatel nenese zodpovědnost za aktuálnost informací, které jsou poskytované na webu kb.wedos.com (případně obdobných webech Provozovatele).

Vyúčtování a platby

 1. Aktuální ceník je k dispozici na stránkách Provozovatele „wedos.cz“, případně na jiných webových stránkách Provozovatele, kde jsou oficiální popisy a představení jednotlivých služeb. Na těchto jiných webových stránkách Provozovatele mohou být různé jazykové mutace webu Provozovatele a jednotlivé jazykové mutace mohou obsahovat různé kombinace měn a jazyků. Ceny v jednotlivých měnách se mohou lišit a to bez ohledu na aktuální kurz. Změny v ceníku Provozovatel včas (a s dostatečným předstihem) oznamuje na stejných stránkách.
 2. Faktury a zálohové faktury jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která je uvedena v zákaznickém účtu WEDOS Zákazníka. Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě, s čímž Zákazník výslovně souhlasí. Zasílání účetních dokladů v papírové podobě je možné za příplatek dle ceníku Provozovatele. 
 3. Faktury za jednorázové úkony techniků jsou splatné předem, případně do 7 dnů od (vystavení faktury / zaslání faktury Zákazníkovi). V případě, že zprovoznění (nebo spuštění) služby závisí na úhradě faktury, je faktura splatná ihned. Služba bude poskytnuta po provedení úhrady (a připsání finančních prostředků na účet Provozovatele).  
 4. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv zálohovou fakturu (výzvu k platbě) do konce předplaceného období dané služby, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.
 5. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv fakturu řádně a včas do doby její splatnosti, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.
 6. Jestliže je jakákoliv faktura či zálohová faktura nezaplacena ani 3 kalendářní dny po konci předplaceného období dané služby, tak je Provozovatel oprávněn službu trvale zrušit. V takovém případě budou data Zákazníka nenávratně smazána. V případě, že zákazník bude chtít tato data získat zpět (pokud je bude mít Provozovatel k dispozici v záloze), případně službu obnovit, Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu dle svého ceníku.
 7. Službu, kterou Provozovatel nebo Zákazník vypověděl (použil tzv. Doběhnutí služby v administraci), může Provozovatel zcela zrušit hned po skončení předplaceného období či hned po termínu dohodnuté výpovědi.
 8. Neuhrazení faktury či zálohové faktury nemá vliv na předplatné období. Zákazník je povinen uhradit provoz služby i za dobu, kdy byla Provozovatelem pozastavena.
 9. Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:
  a) platba je zaslána na správný účet Provozovatele
  b) je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
  c) při platbě je uveden správný variabilní symbol
  d) platba je připsána na účet Provozovatele
  e) platba je zpracována platebním systémem Provozovatele
 10. Provozovatel neakceptuje písemná, faxová, e-mailová ani žádná jiná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka na účet Provozovatele ještě nedorazila.
 11. Při mezinárodní platbě je Zákazník povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním platebním stykem (nastavení poplatků „OUR“). V opačném případě provozovatel platbu neakceptuje a Zákazník je povinen dorovnat rozdíl tak, aby přišla Provozovateli částka v plné požadované výši.
 12. Veškeré slevové kupóny, pokud není uvedeno jinak, platí pouze pro nově objednané služby pouze na první fakturační období, neplatí na prodloužení služeb, taktéž neplatí na doplatkové faktury a na úhradu dodatečně aktivovaných příplatkových služeb. Slevové kupóny nelze nijak kombinovat ani sčítat. Slevové kupóny nelze uplatňovat zpětně (po zaplacení objednávky). Slevové kupóny nelze uplatnit po ukončení jejich platnosti (případně vyčerpání jiného omezení)  a ani si nelze nárokovat jakoukoliv náhradu za neuplatněné kupóny. Za uplatnění kupónu se rozumí vystavení objednávky (stornování anebo změna objednávky na zneplatnění kupónu nemá vliv, tj. například kupón na 1 použití přestane fungovat, když se vytvoří objednávka, kterou však zákazník může stornovat, ale kupón už nebude fungovat.
 13. V případě nutnosti vrácení nevyužité platby Zákazníkovi (například ze zálohového účtu) jsou platby vráceny stejným způsobem, jakým jsou obdrženy (například při platbě platební kartou je platba vrácena na tuto platební kartu nebo při platbě z bankovního účtu je platba vrácena na stejný bankovní účet, ze kterého byla přijata). Pokud dojde k dohodě mezi Provozovatelem a Zákazníkem a platba je vrácena jiným způsobem, tak je Provozovatel oprávněn dodatečně identifikovat a ověřit totožnost příjemce platby a za vrácení platby jiným způsobem si může Provozovatel naúčtovat poplatek dle dohody. Pokud není možné vrácení nevyužité platby stejným způsobem  a  nedojde k dohodě nebo ke ztotožnění nového příjemce, tak je Provozovatel oprávněn odmítnout vrácení platby.
 14. Zákazník souhlasí s tím, že u vybraných druhů plateb mohou být účtovány manipulační poplatky a to dle ceníku Provozovatele. Je to zejména z důvodu administrativní náročnosti zpracování některých plateb nebo jejich vysokou finanční náročností (vysokými poplatky).
 15. Zákazník je srozuměn s tím, že pro příjem plateb jsou využívány různé platební systémy třetích stran (například různé platební brány). 
 16. Zároveň je pro příjem plateb od Zákazníků využíván vnitropodnikový platební systém WEDOS Pay, který je provozován dceřinou firmou WEDOS Pay, s.r.o. (případně jinou firmou sloužící k podobnému účelu), pro příjem plateb pro všechny společnosti patřící do skupiny WEDOS. Tento platební systém funguje jako zprostředkovatele plateb mezi Zákazníkem a Provozovatelem a současně může využívat různé platební systémy (například různé platební brány)  třetích stran. 
 17.  Platební systém WEDOS Pay může také být, v případě zájmu ze strany Zákazníka, využit jako tzv. peněženka, kde má zákazník uložené své peněžní prostředky pro budoucí platby za služby Provozovatele (nebo všech firem zahrnutých pod skupinu WEDOS). Tyto platební prostředky jsou vedeny jako bezúčelové zálohy na úhradu služeb poskytovaných v budoucnu. Zákazník z této virtuální peněženky může uskutečňovat jednotlivé platby za jakékoliv služby, které nabízí Provozovatel nebo jiné firmy ze skupiny WEDOS. Jednotlivé požadavky vytvoří tzv. blokaci prostředků v této peněžence a tyto peněžní prostředky jsou jsou jednou měsíčně (na konci kalendářního měsíce) strženy a zákazníkovi vyúčtovány souhrnným daňovým dokladem.  Prostředky v této peněžence nejsou nijak úročeny nebo na ně nejsou aplikovány nějaké poplatky, kromě poplatků za směnu různých měn v rámci téhož účtu.  Zákazník může kdykoliv požádat o výběr nevyužitých, nestržených a neblokovaných finančních prostředků. Provozovatel je povinen tyto prostředky vrátit Zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od obdržení autorizovaného požadavku. Vrácení se řídí stejně jako je uvedeno v předchozích odstavcích.  Obdobně, jako u této peněženky, se postupuje i u tzv. zálohového účtu.  

Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Zákazník užíváním služeb.
 2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi způsobena v souvislosti s používáním služeb. Jakékoliv náhrady škod a dalších nákladů, včetně odpovědnosti za ušlý zisk Zákazníka, jsou vždy limitovány (a ohraničeny) maximální výší, která je rovna poplatku za jeden měsíc provozu příslušné služby. Odlišné podmínky lze dohodnout pouze formou písemné dohody mezi Zákazníkem a Provozovatelem.
 3. Provozovatel je oprávněn změnit parametry služeb a jejich variant. Je však povinen tyto změny předem a dostatečným předstihem oznámit Zákazníkovi formou informace na WWW stránkách Provozovatele.
 4. Provozovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Zákazníkem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto smluvních podmínek a zneužití poskytované služby. O tom je Provozovatel povinen Zákazníka ihned informovat.
 5. V případě, že Zákazník porušuje tyto Smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Provozovatelem, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu zrušit. V takovém případě mohou být data Zákazníka smazána a mohou být uložena na náhradním nosiči. V případě, že Zákazník bude chtít tato data získat zpět, Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu dle svého ceníku.

Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník je povinen používat služby podle manuálů, návodů a instrukcí dodaných Provozovatelem. Je také povinen v tomto smyslu proškolit všechny, kteří se na správě služeb podílejí.
 2. Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Zákazník je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
 3. Zákazník je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb a pro přístup do zákaznického účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Zákazník.
 4. Provozovatel není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Zákazníka nebo osobních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku služby nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již existujících údajů a Služeb, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám Provozovatel. Za zneužití těchto údajů ze strany Provozovatele nemůže být považováno jejich zaslání Zákazníkovi na jím uvedenou Kontaktní adresu před a/nebo po zřízení Služby, ani jejich opětovné zaslání Zákazníkovi poté, co o jejich opakované sdělení Zákazník požádá. Provozovatel je oprávněn změnit přístupové kódy z naléhavého technického důvodu i bez souhlasu Zákazníka, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služeb.
 5. Zákazník odesláním objednávky (a tam příslušnou zaškrtávací volbou) souhlasí s tím, že mu bude Provozovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce služeb Provozovatele. Zrušení zasílání těchto e-mailů je možné v Zákaznické administraci konkrétního Zákazníka. 
 6. Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jejich účelem a   to platí i pokud tak činí v dobré víře (například penetrační testy, benchmarky atd.) bez souhlasu Provozovatele.
 7. Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy, rozesílání nevyžádané pošty apod.
 8. Zákazník je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva provozovatele a třetích osob.
 9. Zákazník ručí Provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci, ve všech objednávkových formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je Zákazník povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Provozovateli. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů. Zákazník je povinen v objednávce (a následné evidenci vedené Provozovatelem) uvádět pravdivé a úplné údaje. Bez uvedení pravdivých a úplných údajů je Provozovatel oprávněn službu kdykoliv bez varování pozastavit nebo bez náhrady zrušit.
 10. Veškeré informace a postupy pro Provozní bezpečnost administrace v cloud computingu, jako jsou například škody způsobené omylem smazaným virtuálním serverem nebo desítkami serverů, ale také postupy pro obnovu služby či ukončení, nalezne Zákazník v znalostní bázi či na produktové stránce konkrétní služby. V případě dotazu Zákazníka budou informace upřesněny. Aby nedocházelo k administrativnímu zahlcení organizace (například pro opakované nebo neopodstatněné žádosti), WEDOS může Zákazníkovi tyto upřesňující informace zpoplatnit dle ceníku.
 11. Veškeré informace a postupy o Kritických činnostech v cloud computingu, jako je instalace, editace, smazání virtuálního zařízení (servery, sítě, úložiště) a také postupy při ukončení cloudové služby nebo například postupy při obnově a záloze, nalezne Zákazník v znalostní bázi či na produktové stránce konkrétní služby. V případě dotazu Zákazníka budou informace upřesněny. Aby nedocházelo k administrativnímu zahlcení organizace (například pro opakované nebo neopodstatněné žádosti), WEDOS může Zákazníkovi tyto upřesňující informace zpoplatnit dle ceníku.

Vyloučení z provozu

 1. Provozovatel může odmítnout poskytování služeb Zákazníkovi, jehož aktivita alespoň částečně spadá například do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá například do některé z následujících kategorií:
  – je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami
  – je v rozporu s dobrými mravy
  – provozování jakéhokoliv systému, který může být zneužíván k páchání trestné činnosti
  – porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv
  – rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)
  – přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob
  – přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran
  – ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob
 2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.
 3. Zákazník není oprávněn ukládat či sdílet programy nebo data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Provozovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Zákazníka písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Zákazník je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Zákazník toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služby a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Provozovatele.
 4. Provozovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) zákazníka, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s těmito podmínkami.
 5. Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám. V případě, že zákazník poškozuje jméno Provozovatele, či jakýmkoliv způsobem se snaží poškodit jméno Provozovatele, tak Provozovatel může zrušit okamžitě jeho služby a nárokovat náhradu škody ve výši, kterou Provozovatel vyčíslí.
 6. Provozovatel umožní umístění obsahu s erotickou a pornografickou tématikou na svých zařízeních pouze po předchozí dohodě mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Bez této dohody je umístění, šíření a stahování takového obsahu zakázáno.
 7. Provozovatel je oprávněn omezit provoz služby v případě, že Zákazník pro jejich provoz využívá nevhodné softwarové prostředky či nejsou vhodně nastavené (např. chyba ve skriptu, nevhodný algoritmus v programu, chybně nastavené databázové indexy apod.). Rozhodnutí o nevhodnosti je výhradně na uvážení Provozovatele. 

Ochrana informací a ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel i Zákazník se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti se zřízením a provozem služeb. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na poskytování informací dceřiným společnostem, mateřským společnostem nebo přidruženým společnostem nebo právním či účetním poradcům a auditorům, které musí smluvní strany zavázat k zachovávání téhož stupně důvěrnosti.
 2. Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Provozovatele informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.
 3. Detaily ohledně osobních údajů, nakládání s osobními údaji a ochrany osobních údajů jsou v samostatném dokumentu Zásady zpracovaní osobních údajů zákazníků WEDOS v souladu s GDPR.
 4. V případě, že Zákazník u WEDOS uchovává (ukládá) jakékoliv osobní údaje, tak se mezi WEDOS a Zákazníkem uzavírá Zpracovatelská smlouva, podle které je Zákazník správcem těchto osobních údajů a WEDOS zpracovatelem. Obdobně se postupuje i v případě, že Zákazník působí již jako zpracovatel osobních údajů pro jiného správce. V takovém případě je WEDOS dalším zpracovatelem. Zpracovatelská smlouva je u vybraných služeb ke stažení v klientské administraci.
 5. Provozovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití. 

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Dobu trvání dohody a její zánik upravují smluvní podmínky konkrétních služeb.
 2. Zákazník – spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Vzhledem k tomu, že Zákazník – spotřebitel výslovně požádal Provozovatele o započetí s poskytováním služeb před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí, že je povinen uhradit Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Odstoupit může zákazník vyplněním příslušného formuláře v příslušné zákaznické sekci na internetových stránkách Provozovatele. 
 3. Při ukončení provozování služby nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.
 4. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování stávajících služeb z důvodu zavedení nových služeb, změny poskytovaných služeb, změny podmínek na trhu, vývoje nových technologií apod. Služby, jejichž poskytování má být ukončeno, se Provozovatel zavazuje nahradit jinými obdobnými službami, je–li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. O takové změně informuje Provozovatel Zákazníka formou Oznámení v přiměřené lhůtě předem. Pokud se Zákazník se nerozhodne vybrat si jinou alternativní službu z nabídky Provozovatele, tak dojde k ukončení poskytování stávající služby s měsíční výpovědní lhůtou. Nevyužité finanční prostředky za zbývající období budou Zákazníkovi vráceny formou dobropisu ze strany Provozovatele, nejpozději do 30 dní od ukončení poskytování služby.
 5. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědí ze strany Zákazníka nevzniká Zákazníkovi nárok na navrácení jakýchkoliv finančních prostředků, tedy ani například nevyužitých finančních prostředků za zbývající (nevyužité) období předplacené služby.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
 2. V případě, že by došlo ke změně jurisdikce, tak Provozovatel bude neprodleně o této změně informovat své zákazníky a to nejpozději jeden měsíc po této změně. 
 3. S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Provozovatel ve smyslu § 1752 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Provozovatel na svých WWW stránkách a Zákazník bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Zákazník má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Zákazník změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Zákazník změny/nové úplně znění VOP odmítne, jsou Provozovatel i Zákazník oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně. 
 4. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Zákazníka ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 5. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2021